Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud

Tallinna Linnavalitsus 16.12.2015 korraldus number 1857
Kehtetuks tunnistamine 01.01.2017
Redaktsiooni kehtivus 01.09.2016 - 26.10.2016

REDAKTSIOON:
Tlv k 24.08.2016 nr 1222, jõustumine 01.09.2016

Tlv k 15.06.2016 nr 959, jõustumine 01.09.2016
Tlv k 15.06.2016 nr 959, jõustumine 01.08.2016
Tlv k 08.06.2016 nr 904, jõustumine 01.08.2016
Tlv k 08.06.2016 nr 905, jõustumine 01.07.2016
Tlv k 08.06.2016 nr 903, jõustumine 01.07.2016
Tlv k 22.02.2016 nr 249, jõustumine 01.06.2016
Tlv k 22.02.2016 nr 247, jõustumine 01.06.2016
Tlv k 11.05.2016 nr 750, jõustumine 23.05.2016
Tlv k 20.04.2016 nr 576, jõustumine 01.05.2016
Tlv k 22.02.2016 nr 249, jõustumine 01.05.2016

Tlv k 22.02.2016 nr 247, jõustumine 01.05.2016
Tlv k 22.02.2016 nr 249, jõustumine 01.04.2016
Tlv k 22.02.2016 nr 247, jõustumine 01.04.2016

Tlv k 22.02.2016 nr 249, jõustumine 01.03.2016
Tlv k 22.02.2016 nr 248, jõustumine 01.03.2016
Tlv k 22.02.2016 nr 247, jõustumine 01.03.2016
Tlv k 10.02.2016 nr 176, jõustumine 15.02.2016
Tlv k 27.01.2016 nr 84, jõustumine 01.02.2016
Tlv k 20.01.2016 nr 32, jõustumine 01.02.2016

Tlv k 20.01.2016 nr 31, jõustumine 25.01.2016

Tlv k 20.01.2016 nr 30, jõustumine 01.02.2016

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

16. detsember

2015 nr

1857-k

 

 

Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 „Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend“ § 3 lg 4 ja lisa alusel ning kooskõlas         10. detsembri 2015 otsuse nr 195 „Tallinna linna ametiasutuste struktuur ja teenistuskohtade koosseis alates 1. jaanuarist 2016“ lisaga 1

 

 

         

1. Kinnitada Tallinna linna ametiasutuste (v.a linnavolikogu kantselei) teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud alates 1. jaanuarist 2016 vastavalt lisadele 1-22.

2. Tunnistada 1. jaanuarist 2016 kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 17. juuni 2015 korraldus nr 1060-k „Tallinna linna ametiasutuste teenistuskohtade koosseis ja palgavahemikud“.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus ametiasutustele (v.a linnavolikogu kantselei) teatavaks.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

 

Lisad 1-22 (Tlv k 24.08.2016 nr 1222, jõustumine 01.09.2016)