Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tvk m 23.02.2006 nr 9
Aktile viitab
 
Tlv p 19.08.2020 nr 44
 
Tlv p 11.12.2019 nr 61
 
Tlv p 27.01.2016 nr 4
Akti muudavad
 
Tvk m 03.09.2020 nr 12
 
Tvk m 28.05.2020 nr 5
 
Tvk m 26.03.2020 nr 1
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr
Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määrus number 27 [RT IV, 16.12.2015, 7]
Jõustumine:01.01.2016
Redaktsiooni kehtivus:01.06.2020 - 13.09.2020 [RT IV, 29.05.2020, 60]

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tvk m 28.05.2020 nr 5 [RT IV, 29.05.2020, 59 - jõust. 01.06.2020]
Tvk m 26.03.2020 nr 1 [RT IV, 31.03.2020, 27 - jõust. 03.04.2020, rakendatakse alates 16.03.2020]

 

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  10. detsember 2015 nr 27

Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse koolieelsetes munitsipaallasteasutustes (edaspidi lasteasutus) majandamiskulude, personali töötasu ja sotsiaalmaksu ning õppevahendite kulude vanemate kaetava osa (edaspidi vanema osa) määr ühe lapse kohta, selle tasumise kord ja tasust vabastamise alused.

§ 2.  Vanema osa määra suurus ja teatavaks tegemine

(1) Vanema osa määr ühes kuus ühe lapse kohta on summa, mis moodustab 12,2% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

(2) Ujulaga lasteasutuses, kus lapsele on tagatud ujumisõppe võimalus, on vanema osa määr ühes kuus ühe lapse kohta summa, mis moodustab 13,4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast kuus.

(3) Tallinna Haridusameti juhataja kinnitab vanema osa määra oma käskkirjaga kümne päeva jooksul pärast Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära avaldamist Riigi Teatajas. Lasteasutuse direktor (edaspidi direktor) teeb selle teatavaks vanemale või teda asendavale isikule (edaspidi vanem).

§ 3.  Vanema osa tasumine

(1) Vanem tasub vanema osa igakuiselt arvestuskuule järgneval kuul esitatud arve alusel.

(2) Kui lasteasutus on ajutiselt suletud (ruumide remont, töötajate kollektiivpuhkus jne) rohkem kui kolm tööpäeva, arvestatakse vanema osa proportsionaalselt lasteasutuse lahtioleku ajaga.

§ 4.  Vanema osast vabastamine

(1) Kui vanemal ei ole võimalik vanema osa täies ulatuses tasuda, esitab ta direktorile vanema osa maksmisest vabastamise avalduse.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse esitamise õigus on vanemal juhul, kui nii vanema(te) kui ka lapse elukohana on Eesti rahvastikuregistrisse (edaspidi rahvastikuregister) kantud Tallinna linn ja kui perekonna netosissetulek esimese pereliikme kohta on väiksem kehtivast töötasu alammäärast ja iga järgmise pereliikme kohta väiksem kui 80% kehtivast töötasu alammäärast.

(3) Direktoril on õigus käimasoleva õppeaasta lõpuni kuni 80% ulatuses vabastada vanema osa maksmisest vanem, kelle avalduses esitatud andmete õigsust on kirjalikult kinnitanud elukohajärgse linnaosa valitsuse sotsiaalhoolekande osakond. Direktor kooskõlastab vanema osast vabastamise ja selle kestuse hoolekoguga ning kinnitab käskkirjaga.

(4) Vanem vabastatakse vanema osa maksmisest kolmanda või enama lasteasutuses käiva lapse eest 100% ulatuses käimasoleva õppeaasta lõpuni juhul, kui Tallinna lasteasutuses käib pere kolm või enam last ning kui nii vanema kui ka kõnealuste laste elukoht on rahvastikuregistri andmetel Tallinna linn. Vanem esitab direktorile sellekohase avalduse, milles on nimetatud laste nimed ja isikukoodid. Vanema osast vabastamise kinnitab direktor käskkirjaga.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 51. Rakendussäte

Vabastada vanemad munitsipaallasteasutuse kulude vanema poolt kaetava osa maksmise kohustusest alates 16. märtsist kuni 31. maini 2020.

[RT IV, 29.05.2020, 59 - jõust. 01.06.2020]

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2016.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees