Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linnale 2015. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2015 korralduse nr 566-k muutmine
Tallinna Linnavalitsus 09.12.2015 korraldus number 1845
Redaktsiooni kehtivus:09.12.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. detsember

2015 nr

1845-k

Tallinna linnale 2015. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes ning Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2015 korralduse nr 566-k muutmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 18. detsembri 2014 määruse nr 34 "Tallinna linna 2015. aasta eelarve" § 2 lg 1 p 1 alusel

1. Kinnitada Tallinna linnale 2015. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste II jaotus ametiasutuste ja eelarvepositsioonide lõikes summas 6 091 114 € vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve” ja lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve“.

2. Teha Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2015 korralduses nr 566-k „Tallinna linna 2014. aasta eelarves ülekantavaks määratud kulutuste ülekandmine 2015. eelarveaastasse“ järgmised muudatused:

2.1 lisa 1 „Tallinna linna 2014. aasta eelarvest investeerimisprojektide kulutuste 2015. eelarveaastasse kandmine“ muudetakse vastavalt lisale 3 „Tallinna linna 2014. aasta eelarvest investeerimisprojektide kulutuste 2015. eelarveaastasse kandmine“:

2.2 lisa 2 „Kulude eelarve“ muudetakse vastavalt lisale 4 „Tallinna linna 2014. aasta eelarvest kulude 2015. eelarveaastasse kandmine“.

3. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

4. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad