Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Paldiski mnt 102 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 09.12.2015 korraldus number 1830
Redaktsiooni kehtivus:09.12.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. detsember

2015 nr

1830-k

Paldiski mnt 102 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Haabersti linnaosas

Planeerimisseaduse § 124 lg 10 ja § 128 lg-te 1 ja 5, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 2 p 4, § 35 lg-te 3 ja 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3 Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p 2, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2, § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt ROCCA al MARE KAUBANDUSKESKUSE AKTSIASELTSi 7. mail 2015 registreeritud algatamisettepanekust ning asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamine ei oma olulist keskkonnamõju ning arvestades Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regiooni 26. novembri 2015 kirja nr HJR 6-8/15/24108-2

1. Algatada Paldiski mnt 102 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärk on Paldiski mnt 102 kinnistule määrata ehitusõigus olemasoleva Rocca al Mare Kaubanduskeskuse laiendamiseks. Detailplaneeringu ülesanne on üldiste maakasutustingimuste määramine ja heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendamine. Planeeritava maa-ala suurus on 11,85 ha. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

3.1 hoone fassaad kujundada selliselt, et ei oleks tajutav kas 2-5. korrusel on parkimine või kaubanduspinnad;

3.2 Saku Suurhalli poolne juurdeehitise osa kujundada esindusliku fassaadiga ning hajumis- ja kogunemisruumiga jalakäijate alana selle suurhalli poolsel küljel;

3.3 kavandada parkimiskorruste juurdepääs ja pandused selliselt, et on välditud jalakäijate olulise liikumissuuna ja parkimishoone sissepääsu ristumine ning, et pandused ei lõhuks esimese korruse kasutusfunktsiooni;

3.4 esitada uushaljastuse lahendus ja liigendada parklaala kõrghaljastusega, tänavapuude istutuskohtade kavandamisel lähtuda Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruse nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“ nõuetest;

3.5 liita planeeritava ärimaa krundiga positsioon 1 planeeringuga käsitletaval maa-alal asuv Mõisa tn 3 ja Mõisa tn 5a ärimaa sihtotstarbega kinnistud, millel asuvad laiendatavat ärihoonet teenindavad kõnni- ja sõiduteed ning parkla;

3.6 lahendada ärikeskuse külastajate jalgrataste hoidmine;

3.7 lahendada tagatisrahaga pakendite (pandipakendi) ning pakendijäätmete (klaas-, paber- ja segapakend) vastuvõtmine, pakendite kogumiskohad kanda põhijoonisele;

3.8 parkimismaja põrandavesi juhtida reoveekanalisatsiooni;

3.9 kaasata detailplaneeringu koostamisse Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõike 2 punktides 1, 2, 7 ja lõikes 4 nimetatud isikud, Haabersti Linnaosa Valitsus, Tallinna Keskkonnaamet, Tallinna Linnavaraamet, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet ja Päästeamet ning teised isikud, kelle õigusi või huve võib planeeringulahendus puudutada.

4. Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn), koostaja on aktsiaselts NORD PROJEKT (aadress Kalasadama tn 4, 10415 Tallinn) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

5. Mitte algatada Paldiski mnt 102 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole eelhinnangu põhjal vajalik järgmistel põhjustel:

5.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks tootmist, elamurajooni rajamist ega muud tegevust, millega kaasneks looduslike alade või keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;

5.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maa-kasutusest, ei põhjusta kaubanduskeskuse laiendamine ja sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on kestuselt valdavalt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

5.3 planeeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal ja lähipiirkonnas on juba kujunenud inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud hoonestatud linnakeskkond, ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale. Tegemist on olemasoleva kaubanduskeskuse laiendamisega ning uus hoone rajatakse praegusele parklaalale;

5.4 Haabersti linnaosas Paldiski maantee äärsel segahoonestusalal asuval planeeringualal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid ning looduslikke iseärasusi, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

5.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest ala on väga vähese kõrghaljastusega ning planeeringualale nähakse ette uushaljastust. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele;

5.6 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringu elluviimisel suureneb piirkonna liikluskoormus ning sellega kaasnev müra ja õhusaaste, kuid tegemist on magistraaltänava äärse äriettevõtete ja keskuse piirkonnaga ning elamualale häiringuid eeldatavasti ei kaasne. Autoliikluse mõjude vähendamiseks kavandatakse planeeritava ärihoone juurde jalgrattahoidla;

5.7 detailplaneeringu alal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust, mistõttu ei ole eeldada olulist pinnase ja vee reostust, mis seaks piiranguid kavandatavale tegevusele. Parkimismaja põrandavesi juhitakse reoveekanalisatsiooni, et vältida veekeskkonna reostumist;

5.8 detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoone ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmete teke seotud peamiselt ehitustegevusega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele. Kaubandushoones korraldatakse pakendijäätmete vastuvõtmine;

5.9 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu ja Haabersti linnaosa üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil sõlmida enne detailplaneeringu vastuvõtmist detailplaneeringust huvitatud isikuga planeerimisseaduse § 131 kohane haldusleping.

7. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

8. Tallinna Keskkonnaametil teavitada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusest 14 päeva jooksul pärast otsuse tegemist ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ning asutusi, kellelt küsiti seisukohti keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse üle otsustamisel.

9. Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14-18 ja neljapäeviti kella 9-12 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Tallinna Linnavalitsus 09.12.2015 korraldus number 1830