Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 "Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 26.11.2015 määrus number 24
jõustumine 07.12.2015

Redaktsiooni kehtivus 07.12.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  26. november 2015 nr 24

Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruse nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ muutmine

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 5. märtsi 2009 määruses nr 6 „Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Koolieelse lasteasutuse direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt lasteasutuse rühmade arvust järgmine:

1) 1-3 rühma 1260 eurot;

2) 4-10 rühma 1423 eurot;

3) 11 ja enam rühma 1536 eurot.“;

2) paragrahvi 2 lõiked 5-7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Munitsipaalhuvikooli direktori töötasu alammäär kuus on lähtuvalt huvikooli õpilaste arvust järgmine:

1) kuni 900 õpilast (v.a Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1423 eurot;

2) 901-1400 õpilast (sh Tallinna Muusikakool ja Nõmme Muusikakool) 1536 eurot;

3) üle 1400 õpilase 1811 eurot.

(6) Lasnamäe Lastekeskuse juhataja töötasu alammäär on 1423 eurot kuus.

(7) Tallinna Õpetajate Maja direktori töötasu alammäär on 1536 eurot kuus.“;

3) paragrahvi 4 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Pedagoogi (v.a käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 31 nimetatud) töötasu alammäär kuus on järgmine:

1) noorempedagoog, pedagoog ja vanempedagoog 900 eurot;

2) pedagoog-metoodik 922 eurot.“;

4) paragrahvi 4 lõige 31 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(31) Koolieelse lasteasutuse pedagoogi töötasu alammäär kuus on lähtuvalt atesteerimisel omistatud ametijärgust järgmine:

1) noorempedagoog, pedagoog ja vanempedagoog 900 eurot;

2) pedagoog-metoodik 922 eurot.“;

5) paragrahvi 5 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Koolieelse lasteasutuse õpetaja abi töötasu alammäär on 480 eurot kuus.“.

§ 2.  Määruse § 1 punkte 1, 4 ja 5 rakendatakse alates 1. oktoobrist 2015 ning punkte 2 ja 3 alates 1. detsembrist 2015.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees