Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 25.11.2015 korraldus number 1752

Redaktsiooni kehtivus 25.11.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

25. november

2015 nr

1752-k

Tänavanimede määramine Lasnamäe linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 23. septembri 2015 korraldusega nr 1391-k kehtestatud „Lagedi tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringust“ ja Tallinna Linnavalitsuse 23. augusti 2006 korraldusega nr 1676-k kehtestatud „Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringust“

1. Määrata Lasnamäe linnaosas Väo asumis Lagedi tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringuga ja Lagedi tee 8a, 14, 16b ja 16c kruntide detailplaneeringuga tekkivatele uutele tänavatele lisatud skeemi kohaselt järgmised nimed:

1.1 Väo tee (olemasoleva tänavanime leviala pikendamine);

1.2 Pendi tänav.

2. Lasnamäe Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine detailplaneeringuga ette nähtud hoonestuse väljaehitamise ajaks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Lasnamäe Linnaosa Valitsusele, Osaühingule Tallinna Elektrijaam, OÜ-le Väo Paas, ScanBuild OY-le ja Property Alliance Ltd-le.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Väo tee pikendamise ja Pendi tänava skeem