Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

Tallinna Linnavalitsus 18.11.2015 korraldus number 1707

Redaktsiooni kehtivus 18.11.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

18. november

2015 nr

1707-k

Ühissõidukipeatuste nimede määramine ja muutmine

Kohanimeseaduse § 4 lg 1 p 5, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4 ning Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord“ § 1 lg 3 p 3, § 2 lg 2 p 3, § 5 lg-te 2 ja 3 alusel ning vastavalt Tallinna Linnavalitsuse nimekomisjoni seisukohale ja Tallinna Transpordiameti ettepanekutele

1. Määrata ühissõidukipeatustele järgmised nimed:

1.1 Kalaranna tänaval pärast Kalasadama tänava ristmikku paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Kalarand (lisa 1);

1.2 Kalaranna tänaval Vesilennuki tänavalt lähtuva tänavaharu ristmikul paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Lennusadam (lisa 2);

1.3 Kalaranna tänaval Peetri tänavat ületava nn Noblessneri viadukti piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Noblessneri (lisa 3);

1.4 Kalaranna tänaval Tööstuse tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Miinisadam (lisa 4);

1.5 Narva maanteel Kuristiku tänava ristmiku piirkonnas paikneva ühissõidukipeatuse nimeks Oruvärava (lisa 5).

2. Muuta ühissõidukipeatuse senine nimi ja määrata uus nimi järgmiselt:

2.1  Mustakivi tee 25 kõrval paikneva ühissõidukipeatuse senine nimi Mereakadeemia asendada nimega Kurina.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Transpordiametile ja Tallinna Linnaplaneerimise Ametile.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad