Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud "Õismäe keskosa detailplaneeringu" osaline kehtetuks tunnistamine Õismäe tee 130 ja Õismäe tee 130e kinnistu osas
Tallinna Linnavolikogu 12.11.2015 otsus number 172
Redaktsiooni kehtivus:12.11.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

12. november 2015 nr 172

Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud „Õismäe keskosa detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine Õismäe tee 130 ja Õismäe tee 130e kinnistu osas

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2, lg-te 2 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 2 ja 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel ja tulenevalt Tallinna Linnavaraameti taotlustest ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas (lisa 1) esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- tänaseks on muutunud Väike-Õismäe tiigist põhja poole jääva ala linnaehituslik olukord, kuna Õismäe tee 130 kinnistul asunud amortiseerunud koolihoone on likvideeritud, mille tulemusel on linnaruumi tekkinud arhitektuuriline tühimik;

- Tallinna Linnavaraamet on ette valmistamas Õismäe tee 130 kinnisasjale uue hoone püstitamiseks enampakkumist hoonestusõiguse seadmiseks. Kinnistule soovitakse püstitada spordihoone;

- Õismäe tee 130 kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu lahendus on vananenud, kuna detailplaneeringu koostamisel ei arvestatud võimalusega kavandada Väike-Õismäe tiiki ümbritsevale alale olemasolevate hoonete asemele uusi piirkonda sobiva funktsiooniga, kuid teistsuguse kuju ja suurusega hooneid. Uus spordihoone on otstarbekas projekteerida tänapäevaste nõuete kohase, ökonoomse ja kompaktse lahendusega, arvestades seejuures piirkonna hoonestuslaadi. Kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu lahendus piirab võimalusi töötada välja parim asukohta sobiv spordihoone lahendus;

- pärast Õismäe keskosa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Õismäe tee 130 ja Õismäe tee 130e kinnistu osas on vastava projekteerimistingimuste taotluse esitamisel võimalik kaaluda projekteerimistingimuste väljastamist uue spordihoone ehitamiseks ja vajadusel alajaama kavandamiseks uude asukohta.

1. Tunnistada kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud „Õismäe keskosa detailplaneering“ Õismäe tee 130 ja Õismäe tee 130e kinnistu osas. Detailplaneeringu osalise kehtetuks tunnistamise skeem on eelnõule lisatud (lisa 2).

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimeesTallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015
otsuse nr 172
LISA 1

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud „Õismäe keskosa detailplaneeringu“ osaline kehtetuks tunnistamine Õismäe tee 130 ja Õismäe tee 130e kinnistu osas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega tunnistatakse kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud „Õismäe keskosa detailplaneering“ Õismäe tee 130 ja Õismäe tn 130e kinnistu osas.

Õismäe keskosa detailplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k „Õismäe keskosa detailplaneeringu kehtestamine Haabersti linnaosas“ (edaspidi nimetatud ka detailplaneering).

Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on Õismäe tee 130 krundi (detailplaneeringus krunt positsioon 14) suurus 30 871 m2 ja krundi sihtotstarbeks on määratud sotsiaalmaa (ühiskondlike ehitiste maa). Krundile on kehtiva detailplaneeringuga lubatud ehitada osaliselt 2- ja osaliselt kuni 4-korruseline koolikompleks, krundi lubatud ehitusaluseks pindalaks on määratud 2400 m2. Krundil asunud, kasutuses mitte olnud koolihoones toimus mitu tulekahju, mistõttu hoone amortiseerus ning muutus ohtlikuks. Tänaseks on Õismäe tee 130 kinnistul asunud koolihoone vastavalt 28. jaanuaril 2015 väljastatud ehitusloale lammutatud. Kinnistu kuulub Tallinna linnale, linnavara valitseja on Haabersti Linnaosa Valitsus.

Õismäe tee 130e krundi (detailplaneeringus krunt positsioon 15) detailplaneeringu lahenduse kohane suurus on 97 m2 ja krundi sihtotstarbeks on määratud tootmismaa. Krundil asuv alajaam on ette nähtud säilitada. Õismäe tee 130e kinnistu omanik on Elektrilevi OÜ.

Tallinna Linnavaraametil on kavas Õismäe tee 130 kinnisasjale uue hoone püstitamiseks korraldada enampakkumine hoonestusõiguse seadmiseks. Kehtiv detailplaneering võimaldab püstitada kinnistule uue hoone, mis on sarnase suuruse ja kujuga kui kinnistul varem paiknenud koolihoone. Õismäe tee 130 kinnistul asunud amortiseerunud koolihoone likvideerimise tulemusel on tekkinud ümber Väike-Õismäe tiigi sümmeetriliselt paiknevate koolide-lasteaedade alal arhitektuuriline tühimik, kuhu on linnaehituslikult põhjendatud uue, tänapäevaste nõuete ja vajaduste kohase hoone püstitamine. Detailplaneeringus määratud ehitusõiguse ulatus võib osutuda piiravaks teguriks uute hoonestusettepanekute esitamisel. Detailplaneeringus määratud hoonestusala ja tingimused ei võimalda püstitada Õismäe tee 130 kinnistule suurema ehitusaluse pindalaga, mitmete spordisaalidega hoonet, mis on antud asukohas sobiv alternatiiv koolihoonele. Ümber Väike-Õismäe tiigi on ajalooliselt paiknenud ühiskondlikud hooned (koolid ja lasteaiad), kuid kuna piirkonnas ei ole kooli- ja lasteaiakohtade puudust, on kaalumisel spordihoone kavandamine, mis haakub oma funktsiooni poolest hariduse, lastehoiu ja rekreatsiooniga, mida ümbritsev ala pakub.

Õismäe tee 130 kinnistu jääb Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt alale, mille maakasutuse juhtotstarve on korruselamute ala ehk põhiliselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jms. Uue hoone ehitamine on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsusega nr 28 vastuvõetud „Haabersti linnaosa üldplaneeringu“ järgi on tegemist ühiskondlike hoonete alaga, mis on mõeldud põhiliselt lastehoiu-, haridus-, teadus-, tervishoiu-, sotsiaalhoolekande-, operatiivteenuseid pakkuvatele, sakraal-, kultuuri- ja spordiasutustele ning parkidele ja rekreatsioonialadele. Uue hoone ehitamine on kooskõlas Haabersti linnaosa üldplaneeringuga.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33 ja planeerimisseaduse § 140 lg 6 kohaselt on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine volikogu ainupädevuses.

Haldusorganipoolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Planeerimisseaduse § 140 lg 3 kohaselt esitakse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse eelnõu kooskõlastamiseks § 127 lõikes 1 nimetatud asutustele ja arvamuse andmiseks § 127 lõikes 2 nimetatud isikutele ja asutustele. Seega tuleb kaasata detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisel isikud, kelle õigusi võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine puudutada, ja isikud, kes on avaldanud soovi olla kaasatud.

Õismäe tee 130 kinnistu omanik on Tallinna linn ja Tallinna Linnavaraamet on esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile taotluse tunnistada Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud „Õismäe keskosa detailplaneering“ Õismäe tee 130 ja Õismäe tee 130e kinnistu osas kehtetuks. Haabersti linnaosa vanem toetab kinnistu taashoonestamist hoonega, mis aitaks rahuldada linnaosa elanike kultuurilisi, huvihariduse või spordiga seotud vajadusi.

Õismäe tee 130e kinnistu omanikule esitati Tallinna Linnavalitsuse 2. veebruari 2005 korraldusega nr 164-k kehtestatud „Õismäe keskosa detailplaneeringu“ osalise kehtetuks tunnistamise eelnõu tutvumiseks ja seisukoha andmiseks. Õismäe tee 130e kinnistu omanik Elektrilevi OÜ märkis, et nad saavad ehitada detailplaneeringu alal ainult vastavalt kehtestatud detailplaneeringule ja seega, kui eelmine detailplaneering tunnistatakse kehtetuks, on vajalik taotleda uued tingimused detailplaneeringuks. Elektrilevi OÜ-le kuuluv alajaam asub eraldi Õismäe tee 130e kinnistul ja alajaama ümbertõstmiseks tuleb esitada taotlus võrgu ümberehituseks kliendi soovil, pärast mida väljastatakse lepingupakkumine koos tingimustega.

Projekteerimistingimustes määratakse nõue teha ehitusprojekti koostamisel koostööd Elektrilevi OÜ-ga uue sobiva asukoha leidmiseks alajaamale.

Haldusmenetluses on välja selgitatud detailplaneeringualale jäävate kinnistu omanike tahe ja seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevatele isikutele. Kuna Õismäe tee 130 kinnistu omanik on taotlustega soovinud detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist neile kuuluva kinnistu osas ja Õismäe tee 130e kinnistu omanikul ei ole vastuväiteid, siis kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust või nende seost Õismäe tee 130 ja Õismäe tee 130e kinnistu omanike osalemisega haldusakti andmise menetluses.

Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel analüüsida haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust.

Riigikohus on 30. novembril 2010 haldusasjas nr 3-3-1-63-10 tehtud otsuses leidnud, et detailplaneeringus määratletud ehitusõiguse tingimused kehtivad võimalike planeeringualale püstitatavate ehitiste suhtes üldiselt, mitte üksnes ehitiste esmakordsel püstitamisel. Seetõttu ei mõjuta ehituslubade väljastamine detailplaneeringu regulatsiooni kehtivust. Tegemist ei ole haldusmenetluse seaduse § 61 lõikes 2 nimetatud olukorraga, kus haldusaktiga antud õigus oleks lõplikult ellu viidud. Seega on detailplaneeringu kehtestamise otsuse kehtetuks tunnistamine võimalik.

Planeerimisseaduse § 140 lg 1 p 2 kohaselt võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Planeerimisseaduse § 140 lg 2 järgi võib detailplaneeringu tunnistada osaliselt kehtetuks, kui on tagatud planeeringu terviklahenduse elluviimine pärast detailplaneeringu osalist kehtetuks tunnistamist. Antud sätte tõlgendamisel on Riigikohus haldusasjas nr 3-3-1-63-10 asunud seisukohale, et kui tühistatav osa ei moodusta ülejäänud detailplaneeringu alusel rajatavate objektidega ühtse funktsionaalse eesmärgiga seotud kompleksi, on lubatud tühistada ka detailplaneeringu osa.

Eeltoodust tulenevalt on põhjendatud detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Õismäe tee 130 ja Õismäe tee 130e kinnistute osas. Pärast Õismäe keskosa detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist Õismäe tee 130 ja Õismäe tee 130e kinnistute osas on võimalik vastava projekteerimistingimuste taotluse esitamisel kaaluda Õismäe tee 130 kinnistule projekteerimistingimuste väljastamist uue piirkonda teenindava spordihoone ehitamiseks ning vajadusel taotleda Elektrilevi OÜ-lt tehnilised tingimused alajaama kavandamiseks uude asukohta.

Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 2 kohaselt saadab kohalik omavalitsus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise otsuse ärakirja Harju maavanemale ja riigi maakatastri pidajale ühe kuu jooksul planeeringu kehtetuks tunnistamise otsuse tegemise päevast arvates. Samuti teavitab Tallinna Linnaplaneerimise Amet detailplaneeringu osaliselt kehtetuks tunnistamisest Õismäe tee 130e kinnistu omanikku.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimeesTallinna Linnavolikogu 12. novembri 2015
otsuse nr 172
LISA 2

Detailplaneeringu Õismäe tee 130 ja Õismäe tee 130e kinnistu osas kehtetuks tunnistamise skeem

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees