Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 04.11.2015 korraldus number 1624

Redaktsiooni kehtivus 04.11.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. november

2015 nr

1624-k

Tänavanime leviala muutmine ja tänavanime määramine Kristiine linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p-de 1 ja 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 3 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist

1. Muuta Kristiine linnaosas Lilleküla asumis paikneva Muti tänava leviala ja määrata Muti tänava senisele Mooni tänavalt lähtuvale lõpuosale nimeks Mingi tänav (tänavate skeem lisas).

2. Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine pärast aadresside muutmist koos uute aadressinimbritega.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Muti tänava leviala muutmise ja Mingi tänava skeem