Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Ettekirjutused ja majandustegevuse osaline peatamine
Tallinna Linnavalitsus 21.10.2015 korraldus number 1557
Redaktsiooni kehtivus:21.10.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

21. oktoober

2015 nr

1557-k

 

 

Ettekirjutused ja majandustegevuse osaline peatamine

 

 

 

Haldusmenetluse seaduse §-de 4-6 ja § 53, korrakaitseseaduse §-de 28, 54 ja 571 p 2, majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 7 p 4, § 42, § 43 lg 1 p 1 ja lg 3, § 68 ja kaubandustegevuse seaduse § 4 lg 1 p 12 ja § 21 lg 3 alusel, arvestades haldusmenetluses kogutud ja käesoleva korralduse lahutamatuks lisaks olevas seletuskirjas ning seletuskirja lisas esitatud faktilisi asjaolusid ja nimetatud dokumente ning lähtudes eesmärgist tagada Suur-Karja, Vana-Posti ja Müürivahe tänavate piirkonnas:

- avalik kord ja avalikus kohas käitumise üldnõuete järgimine, õigusrikkumiste arvu vähenemine ja avalikus kohas viibivate inimeste turvalisus (korrakaitseseadus § 4, § 55 lg 1 punktid 1, 2 ja 7, § 56 lg 1);

- heakord, sh korrakaitseseaduse § 55 lg 1 p 7 ning Tallinna Linnavolikogu 22. juuni 2006 määruse nr 45 „Tallinna linna heakorra eeskiri” § 1 lg 2, § 4 lg 1, § 5 lg 1 punktides 1, 3 ja 13, lg 2, § 6 ja § 13 punktides 1 ja 2 sätestatud kohustuste täitmine;

- majandustegevuse nõuete rikkumiste kõrvaldamine ja majandustegevuse nõuete järgimine, et kauba või teenuse müük tegevuskohas ei kahjustaks tegevuskoha vahetus läheduses elavate või pidevalt viibivate inimeste huve (kaubandustegevuse seadus § 4 lg 1 p 12, majandustegevuse seadustiku üldosa seadus § 29, korrakaitseseadus § 55 ja § 56 lg 1);

- ja kaasneva eesmärgina Tallinna linna ja konkreetsemalt UNESCO maailmapärandi nimekirja kuuluva Tallinna vanalinna maine kaitsmine ja atraktiivsuse säilitamine väärika turismiobjektina

         

1. Teha korralduse punktis 2 nimetatud ettekirjutused alljärgnevatele isikutele nende müügikohtades korduvate samalaadsete majandustegevuse nõuete rikkumiste vältimiseks ja tegevuse majandustegevuse nõuetega kooskõlla viimiseks:

1.1 Nimeta Management Osaühing (11080924), postiaadress Suur-Karja tn 4, Tallinn, 10140, müügikoht Tallinnas, aadressil Suur-Karja tn 4 - „Nimeta baar”;

1.2  Shotbar OÜ (11950710), postiaadress F. R. Faehlmanni tn 5, Tallinn, 10125, müügikoht Tallinnas, aadressil Suur-Karja tn 4 - „Shooters”;

1.3 Osaühing St.Patrick’s (10571502), postiaadress Narva mnt 5, Tallinn, 10117, müügikoht Tallinnas, aadressil Suur-Karja tn 8 - „St.Patrick’s baar”;

1.4  Lab OÜ (12111874), postiaadress Lõunamäe, Kalevi küla, Rapla vald, Rapla maakond, 79606, müügikoht Tallinnas, aadressil Suur-Karja tn 10 - „Labor”;

1.5 Acacia Trade OÜ (10755509), postiaadress Suur-Karja tn 11//Väike-Karja tn 6, Tallinn, 10140, müügikoht Tallinnas, aadressil Suur-Karja tn 11//Väike-Karja tn 6 - „Labor”;

1.6 Osaühing KANTERON BVI (10230592), postiaadress Suur-Karja tn 4, Tallinn, 10140, müügikoht Tallinnas, aadressil Müürivahe tn 15//Suur-Karja tn 13//Väike-Karja tn 8 - „Route 13”;

1.7 OÜ VALLI (10079014), postiaadress Müürivahe tn 14, Tallinn, 10146, müügikoht Tallinnas, aadressil Müürivahe tn 14//16//Suur-Karja tn 18//Vabaduse väljak 2 - „Valli baar”;

1.8 Taco Express OÜ (11644976), postiaadress Suur-Karja tn 18, Tallinn, 10146, müügikoht Tallinnas, aadressil Müürivahe tn 14//16//Suur-Karja tn 18//Vabaduse väljak 2 - „Taco”;

1.9 M&A Pubid OÜ (11930340), postiaadress Suur-Karja tn 18, Tallinn, 10146, müügikohad Tallinnas, aadressil Müürivahe tn 14//16//Suur-Karja tn 18//Vabaduse väljak 2 - „The Dubliner” ja „Bayern Böhmen Keller”.

2. Kohustada punktis 1 nimetatud isikuid nende tegevuse korrakaitseseaduse § 55 lg 1 punktides 1, 2 ja 7, § 56 lg 1 ning kaubandustegevuse seaduse § 4 lg 1 punktis 12 sätestatud majandustegevuse nõuetega kooskõlla viimiseks korralduse punktis 1 nimetatud müügikohtades. Korduvate samalaadsete rikkumiste kõrvaldamiseks korralduse punktis 1 nimetatud isikutel:

2.1 lõpetada korralduse punktis 1 nimetatud müügikohtades majandustegevusena alkohoolse joogi müük ajavahemikul kella 00.00-st kuni 05.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 01.00-st kuni 05.00-ni;

2.2 lõpetada korralduse punktis 1 nimetatud müügikohtades majandustegevusena toitlustamine (sh jookide serveerimine) ja meelelahutusprogrammi pakkumine (sh muusika edastamine) ajavahemikul kella 01.00-st kuni 05.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 02.00-st kuni 05.00-ni.

3. Määrata punktis 2 sätestatud ettekirjutuste täitmise tähtajaks hiljemalt 20. november 2015.

4. Kooskõlas asendustäitmise ja sunniraha seaduse §-ga 7 kaasnevad ettekirjutustega  järgmised hoiatused:

4.1 punktis 2.1 nimetatud ettekirjutuse täitmatajätmisel 20. novembriks 2015, rakendatakse punktis 1 nimetatud isikutele korrakaitseseaduse § 28 lg 2 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lg 1 ja § 10 lg 1 alusel sunniraha 1500 eurot;

4.2 punktis 2.2 nimetatud ettekirjutuse täitmatajätmisel 20. novembriks 2015, rakendatakse punktis 1 nimetatud isikutele korrakaitseseaduse § 28 lg 2 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lg 1 ja § 10 lg 1 alusel sunniraha 1500 eurot.

4.3 Kui ettekirjutusi ei ole täidetud 20. novembriks 2015, tuleb sunnirahad kanda hiljemalt 21. novembriks 2015 Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse kontole EE311010220061053015 viitenumbriga 5002050050050228. Vastasel juhul nõutakse sunnirahad sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

4.4 punktis 2.1 nimetatud ettekirjutuse täitmatajätmisel 27. novembriks 2015, rakendatakse punktis 1 nimetatud isikutele korrakaitseseaduse § 28 lg 2 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lg 1 ja lg 2 ning § 10 lg 1 alusel sunniraha 3000 eurot;

4.5 punktis 2.2 nimetatud ettekirjutuse täitmatajätmisel 27. novembriks 2015, rakendatakse punktis 1 nimetatud isikutele korrakaitseseaduse § 28 lg 2 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lg 1 ja lg 2 ning § 10 lg 1 alusel sunniraha 3000 eurot.

4.6 Kui ettekirjutusi ei ole täidetud 27. novembriks 2015, tuleb sunnirahad kanda hiljemalt 28. novembriks 2015 Tallinna Linnakantselei Finantsteenistuse kontole EE311010220061053015 viitenumbriga 5002050050050228. Vastasel juhul nõutakse sunnirahad sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

5. Punktis 2 sätestatud ettekirjutuste täitmatajätmisel 4. detsembriks 2015 peatab Tallinna Linnavalitsus punktis 1 nimetatud isikutel alates 5. detsembrist 2015 MsüS § 43 lg 1 p 1 alusel kuni avaliku korra tagamise toetamise vajaduse äralangemiseni ja majandustegevuse nõuete olulise rikkumise ning sellega kaasneva olulise ohu kõrvaldamiseni:

5.1 punktis 1 nimetatud müügikohtades majandustegevusena alkohoolse joogi müügi ajavahemikul kella 00.00-st kuni 05.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 01.00-st kuni 05.00-ni;

5.2 punktis 1 nimetatud müügikohtades majandustegevusena toitlustamise (sh jookide serveerimise) ja meelelahutusprogrammi pakkumise (sh muusika edastamise) ajavahemikul kella 01.00-st kuni 05.00-ni, puhkepäevale eelneval ööl kella 02.00-st kuni 05.00-ni.

6. Korraldusega rakendatavad piirangud ei kehti ööl vastu 1. jaanuari, 25. veebruari ja 24. juunit.

7. Korraldus jõustub teatavakstegemisest. Korralduse punkt 5 kehtib kuni majandustegevuse nõuete rikkumiste kõrvaldamiseni, kuid mitte kauem kui 20. märtsini 2016.

8. Tallinna Ettevõtlusametil teha korraldus teatavaks punktis 1 nimetatud isikutele, BDG Meelelahutuse OÜ-le ja Osaühingule Esperan.


9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Lisad