Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 "Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri" muutmine
Tallinna Linnavalitsus 21.10.2015 määrus number 37 [RT IV, 29.10.2015, 18]
Jõustumine:01.11.2015
Redaktsiooni kehtivus:01.11.2015 - ... [RT IV, 29.10.2015, 18]

TALLINNA LINNAVALITSUS

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  21. oktoober 2015 nr 37

Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruse nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ muutmine

Määrus kehtestatakse liiklusseaduse § 6 lg 4 ja § 72 lg 3 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. detsembri 2010 määruse nr 64 „Liiklusseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud ülesannete delegeerimine linnavalitsusele ja linnavolikogu määruste muutmine“ lg-ga 1.

§ 1.  Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2013 määruses nr 30 „Teede ja tänavate ajutise sulgemise eeskiri“ tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Eeskirja ei kohaldata teede ja tänavate ajutisele sulgemisele seoses teetöödega majandus- ja taristuministri 13. juuli 2015 määruse nr 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“ § 2 punkti 3 tähenduses ega seoses liiklusõnnetusega ega peatumisele ja parkimisele liiklusseaduse tähenduses.“;

2) paragrahvi 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) sulgeja - füüsiline või juriidiline isik, kelle tegevusega kaasneb tee, teelõigu, parkla või väljaku täielik või osaline ajutine sulgemine olenemata sellest, kas talle on antud sulgemisluba või mitte;“;

3) paragrahvi 4 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Sulgemisloa taotleja lisab sulgemisloa taotlusele liikluskorralduse skeemi, mis vastab majandus- ja taristuministri 13. juuli 2015 määrusele nr 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“.“;

4)  paragrahvi 6 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) paigaldama suletava ala lähedusse vajalikud liikluskorraldusvahendid, piirded ja teabetahvli, mis vastavad nii transpordiametiga kooskõlastatud liikluskorralduse skeemile kui ka majandus- ja taristuministri 13. juuli 2015 määrusele nr 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“;“.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär