Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mooni tn 53 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 14.10.2015 korraldus number 1510
Redaktsiooni kehtivus:14.10.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

14. oktoober

2015 nr

1510-k

Mooni tn 53 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud, kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritav ala asub Kristiine linnaosas Tedre, Mooni, Tihase ja Vuti tänava vahelises kvartalis, Mooni tänava ääres. Planeeritud ala juhtotstarve on Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“, mille üheks eesmärgiks on vältida valglinnastumist, tihendades olemasolevaid elamualasid. Koostamisel oleva Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritav ala väikeelamute juhtotstarbega alale, kuhu võib kavandada pereelamuid, kaksik- ja paariselamuid, ridaelamuid ja väikesi kuni 8 korteriga korterelamuid ning lähipiirkonda teenindavaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneering järgib koostamisel oleva üldplaneeringu põhimõtteid, kuna kruntide jagamisel ja elamute kavandamisel tihendatakse olemasolevat kesklinna lähedast elamupiirkonda;

- arvestades, et ümbritsevatel kruntidel paiknevad valdavalt elamud ning planeeringus jätkatakse traditsioonilise aedlinnalise elukeskkonna kujundamist, nähes siia ette üksikelamud, on detailplaneeringus kavandatu piirkonda sobiv;

- detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,35 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mooni tn 53 kinnistu detailplaneering, Guru Projekt OÜ töö nr DP-55-2013. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada Mooni tn 53 kinnistu kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ehitusõigus ühele moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile olemasoleva 2-korruselise üksikelamu rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks ning teisele moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile kahe kuni 2-korruselise kahe korteriga elamu ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad