Tänavanime muutmine Pirita linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 07.10.2015 korraldus number 1471

Redaktsiooni kehtivus 07.10.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. oktoober

2015 nr

1471-k

Tänavanime muutmine Pirita linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 7 lg 2 p 1 ja lg 6, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kordhttps://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=128558 § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt Koolme tänaval elavate linnakodanike soovist

1. Muuta Pirita linnaosas Kose asumis Tallinna Linnavalitsuse 29. aprilli 2015 korralduse nr 647-k „Tänavanime muutmine, tänavanimede leviala muutmine ja tänavanimede määramine Pirita linnaosas“ punktiga 1 määratud Koolme tänava nimi Tammetõru tänavaks (tänava skeem lisas).

2. Pirita Linnaosa Valitsusel tagada uute tänavasiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Pirita Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Tammetõru tänava skeem