Tänavanime määramine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 07.10.2015 korraldus number 1470

Redaktsiooni kehtivus 07.10.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

7. oktoober

2015 nr

1470-k

Tänavanime määramine Kristiine linnaosas

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 2 p 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 „Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 2 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist.

1. Määrata Kristiine linnaosas Lilleküla asumis Kajaka tänavalt lõunasuunas kulgeva tänavalõigu nimeks Kulli tänav ja pikendada sellega olemasoleva Kulli tänava kulgu (tänava skeem lisas).

2. Kristiine Linnaosa Valitsusel tagada uute tänava- ja numbrisiltide paigaldamine pärast uute aadresside määramist.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Kulli tänava pikendamise skeem