Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu kehtestamine
Tallinna Linnavolikogu 01.10.2015 otsus number 153
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

1. oktoober 2015 nr 153

Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu kehtestamine

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 23 lg 6, § 24 lg-te 3 ja 6 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 31 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 9 lg-ga 2 ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas (lisa 1) esitatud kui ka järgmiste põhimotiivide ja kaalutlustega:

- üldplaneeringu elluviimine aitab tagada linnaosa ruumilise arengu eesmärkide saavutamist, milleks on Lasnamäe tööstusalade tänavate struktuuri korrastamine ja loogilisemaks muutmine; piirkonna vajadustele vastava ühistranspordivõrgu arendamise suundade kindlaksmääramine (lennujaama viiva trammiliini koridori reserveerimine, elektriraudtee taristu potentsiaali kasutamine); maksimaalse logistilise kasumlikkuse eelise edasiarendamine (raudtee-, bussi- ja lennuliikluse ja raskeveoste sõlmpunkt); rohevõrgustiku toimimise põhimõtete kujundamine ja vajaliku maa reserveerimine ning territooriumi funktsioonide mitmekesistamine;

- üldplaneering aitab kaasa kogu Tallinna säästlikumale arendamisele, luues soodsad tingimused suure hulga töökohtade rajamiseks uute mitmekesisemate äri-, tootmis- ja laondusettevõtte näol linna territooriumile elukohtade ja ühissõidukiliinide lähedusse. Eesmärk on teadmispõhise ja tööjõumahuka ettevõtluse hoidmine linna territooriumil;

- üldplaneering määrab kindlaks uute magistraaltänavate ja nende tähtsamate sõlmpunktide asukohad;

- üldplaneering aitab eesmärkide täitmisele kaasa maakasutuse suunamisega, sh teedevõrgustikuga seonduva logistika ja liikluse, tehnovõrgu vajaduste väljaselgitamise ja parendamise meetmete ning vabade maa-alade edasise kasutuse määramisega.

1. Kehtestada Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud Lasnamäe tööstusalade üldplaneering vastavalt otsuse lisadele 2-19. Planeeringuga määratakse Lasnamäe tööstusalade edasised ruumilise arengu suunad ja piirkonna peamised kasutusviisid, maakasutustingimused ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks ning teede ja taristu kavandamise üldised põhimõtted. Üldplaneeringuga määratavad põhimõtted ja tingimused on esitatud planeeringu tekstilises osas ja joonistel.

2. Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu kehtestamisega muutub Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneering“ kehtetuks Lasnamäe linnaosas Peterburi maanteest lõuna pool asuval tööstusalal, mis hõlmab Ülemiste, Sõjamäe ja Väo asumit.

3. Lasnamäe tööstusalade üldplaneering on aluseks:

3.1 selles käsitletava ala detailplaneeringute puhul, mis üldplaneeringu kehtestamise ajaks ei ole vastu võetud ega kehtestatud. Kui algatatud, kuid vastuvõtmata detailplaneering ja üldplaneeringus sätestatud tingimused on vastuolus, kaalub ja analüüsib Tallinna Linnaplaneerimise Amet algatatud detailplaneeringu sobivust keskkonda igal üksikjuhul eraldi, arvestades nii õiguskindluse põhimõtet kui ka õiguspärast ootust ja avalikku huvi;

3.2 detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel projekteerimistingimuste andmisel.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees

Lisad 1-2
Lisa 3
Lisa 4
Lisa 5
Lisa 6
Lisa 7
Lisa 8
Lisa 9
Lisa 10
Lisa 11
Lisa 12
Lisa 13
Lisa 14
Lisa 15
Lisa 16
Lisa 17
Lisa 18
Lisa 19