Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna linna liitumine linnapeade pakti raames tehtud algatusega "Mayors Adapt"
Tallinna Linnavolikogu 01.10.2015 otsus number 152
Redaktsiooni kehtivus:01.10.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

 

 

Tallinn

1. oktoober 2015 nr 152

 

 

 

 

Tallinna linna liitumine linnapeade pakti raames tehtud algatusega „Mayors Adapt”

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 13 lg 1 ja Tallinna põhimääruse § 44 lg 1 p 2, § 78 lg 3 ja lg 4 ning § 79 lg 2 alusel

 

 

     

1. Kiita heaks Tallinna linna liitumine Euroopa Komisjoni Euroopa linnadele suunatud ja Euroopa Liidu 16. aprillil 2013 vastu võetud kliimamuutusega kohanemise strateegia üldeesmärke toetava linnapeade pakti uue algatusega „Mayors Adapt” (lisa 1), milles kutsutakse linnasid üles täitma Euroopa Liidu kohanemisstrateegia üldeesmärki ja muutma Euroopat kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks, suurendades kohaliku omavalitsuse valmisolekut ja suutlikkust reageerida kliimamuutuste mõjule.

2. Abilinnapeal linnapea ülesannetes Taavi Aasal allkirjastada punktis 1 nimetatud „Mayors Adapt” ühinemiskiri (lisa 2).

3. Tallinna Keskkonnaametil teha otsus teatavaks Euroopa Komisjonile ja Eesti Linnade Liidule.

4. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


 

Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2015
otsuse nr 152
LISA 1

 

Terviklik kohustustedokument

 

 

 

     

ARVESTADES, et valitsustevaheline kliimamuutuste rühm (IPCC) kinnitas oma viiendas hindamisaruandes, et inimtegevus mõjutab jätkuvalt meie planeedi kliimat;

ARVESTADES, et Euroopa Komisjon, Euroopa Parlament, Euroopa Ülemkogu, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ning Regioonide Komitee tuletavad meelde, et eesmärk hoida maakera keskmise pinnatemperatuuri tõus alla 2 °C võrreldes industriaalajastule eelnenud ajajärgu temperatuuriga nõuab üleilmselt kogukonnalt kiireid ja kõrgete eesmärkidega leevendamismeetmeid, ning toonitavad, et kliimamuutustega kohanemine on leevendamismeetmete vajalik ja vältimatu täiendus;

ARVESTADES, et Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskkonnaameti sõnul ohustavad kliimamuutused küll Euroopa eri piirkondi eri viisil, kuid neid muutusi kogevad kõik riigid osaliselt järkjärguliste muutuste (nt keskmise temperatuuri tõus või elurikkuse muutumine) ja osaliselt kiirete muutuste (nt üleujutused) kaudu. Nii Euroopa Komisjon kui ka Euroopa Keskkonnaamet peavad kliimamuutusi tuleviku kavandamisel tähtsaks küsimuseks. Lisaks kasvuhoonegaaside heite vähendamisele peab ühiskond ka kliimamuutustega kohanema. Vastasel korral suurenevad kahjudega seotud kulud veelgi;

ARVESTADES, et Euroopa Komisjon sätestas kliimamuutustega kohanemist käsitlevas ELi strateegias (Euroopa Komisjon, 2013) raamistiku ja mehhanismid, millega viia ELi valmisolek kliimamuutuse praeguste ja tulevaste mõjude suhtes uuele tasandile, ning lisas kliimamuutustega kohanemise linnapeade pakti raamistikku (2013/2014). Võttes eeskujuks linnapeade pakti, toetab komisjon kliimamuutustega kohanemist linnades eelkõige linnapeade paktis osalemise kaudu, mis võimaldab linnadel võtta vabatahtliku kohustuse koostada kohalikud kohanemisstrateegiad ja arendada teadlikkuse suurendamisega seotud tegevust (3. meede).

MEIE, LINNAPEAD, TUNNISTAME, ET

kõigis sotsiaalmajanduslikes olukordades ja geograafilistes piirkondades olevad kohalikud omavalitsused võivad hoolimata sellest, et heitkoguste vähendamiseks võetakse juba meetmeid, kannatada kliimamuutuste eri mõjude all, olgu need siis äärmuslikud ilmastikunähtused, nagu kuumalained, tormid, üleujutused ja põuad, või pikemaajalised muutused, nagu majanduslik kahju ja rahvatervise probleemid;

kohalikel omavalitsustel on võtmeroll kohanemismeetmete rakendamisel, suurendades kohalike territooriumide üldist vastupanuvõimet nende pädevusse kuuluvates valdkondades, nagu keskkond, ruumiline planeerimine, rahvatervis, kodanikukaitse, riskijuhtimine ning energia ja veega varustatus; selleks on ka juba palju algatusi tehtud;

kohanemismeetmetega kaasnevad uued võimalused parandada meie kodanike elukvaliteeti, edendada säästvat linnaarendust, soodustada investeeringuid ja innovatsiooni, suurendada huvirühmade osalemist ning tugevdada mitme huvirühma koostööd - seepärast tuleks need meetmed kaasata linnade arendamise ja planeerimise tavadesse;

nii kasvuhoonegaaside heite vähendamine kui ka taristute ja poliitikameetmete kohandamine kliimamuutustega on hädavajalik kohalike omavalitsuste jätkusuutlikumaks muutmiseks. Seepärast pakub linnapeade pakti algatus kohalikele omavalitsustele paljulubava raamistiku meetmete võtmiseks ja hõlpsamaks võrgustike loomiseks juhtudel, mil kohaliku tasandi tegevust kliimamuutustega kohanemisel ja nende mõju leevendamisel võiks kavandada lõimitult.

MEIE, LINNAPEAD, KOHUSTUME

aitama täita ELi kohanemisstrateegia üldeesmärki ja muutma Euroopat kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks. See tähendab, et suurendame oma valmisolekut ja suutlikkust reageerida kliimamuutuste mõjule,

· koostades meie kohaliku omavalitsuse jaoks põhjaliku kohaliku kohanemisstrateegia

ja/või

· lisades kliimamuutustega kohanemise meie olemasolevatesse asjakohastesse kavadesse.

Olenemata valitud toimimisviisist kohustume tegema järgmist:

kasutama järgmist sammsammulist tegevuspõhimõtet:

ja esitama (kindlaksmääratud tähtajaks) järgmised dokumendid:

1. Sissejuhatav etapp: kohustuse võtmise ja vastava juhtimise tagamine.

 •  kahe aasta jooksul alates kohustusele ametlikust allakirjutamisest kohalik kohanemisstrateegia (1) või vastavad asjakohased kohanemisdokumendid (2), milles on esitatud riskide ja nõrkade külgede hindamise tulemused, selgelt kindlaks määratud vastutusvaldkonnad ja vahendid ning loetletud kohanemismeetmed;

2. Riskide ja nõrkade külgede hindamine, et selle põhjal seada kohanemismeetmed tähtsuse järjekorda.

3. Võimalike kohanemismeetmete kindlaksmääramine.

4. Võimalike kohanemismeetmete hindamine.

5. Võimalike kohanemismeetmete rakendamine.

 •  igal teisel aastal algatuse raamistiku kohane aruanne rakendamise kohta (vt liites esitatud enesehindamise kontrollnimekiri).

6. Tehtu korrapärane jälgimine ja hindamine ning kohaliku kohanemisstrateegia kohandamine sellele vastavalt.

Oleme nõus, et eespool nimetatud dokumentide esitamata jätmise korral peatatakse algatuse „Mayors Adapt” büroo eelneva kirjaliku teate kohaselt meie osalemine selles algatuses.

MEIE, LINNAPEAD, LEIAME, ET KLIIMAMUUTUSTEGA KOHANEMINE NÕUAB JÄRGMIST:

Kindel poliitiline juhtimine

Eduka ja jätkusuutliku kliimaalase tegevuse tagamiseks on äärmiselt tähtis kindlustada piisavad volitused ja toetus kõrgeimal poliitilisel tasandil.

Pikaajaliste eesmärkide seadmine

Kliimamuutustega kohanemiseks on vaja seada pikaajalised eesmärgid, mis ulatuvad seadusandjate ametiaegadest või poliitilistest mandaatidest kaugemale.

Kliimapoliitika koordineerimine

Kliimamuutuste mõjuga kohanemiseks tuleb leevendamis- ja kohanemismeetmeid võtta koordineeritult. Leevendamis- ja kohanemismeetmed peavad käima käsikäes ja võimaluse korral üksteist toetama. Selline koordineerimine on esmatähtis, et panna alus tulemuslikule kohanemistegevusele kohalikul tasandil.

Kohanemismeetmete kaasamine kavadesse ja poliitikameetmetesse valdkonnaülesel viisil

Arvestades kliimamuutustega kohanemise valdkonnaülest laadi, tuleb selle küsimusega tegeleda terviklikult, valdkonnaüleselt ja interdistsiplinaarselt. Näiteks võivad kohalikud omavalitsused määratleda nii olemasolevate kui ka uute ehitiste, aga ka transpordi- ja energiataristu jaoks kliimamuutustele vastupidavuse standardid, soodustada kohaliku tasandi ruumilises planeerimises haljas- ja veealade loomist, täiustada üleujutuste ja/või kuumalainete ohu juhtimise kava jne.

Kohanemismeetmete lisamine kohalike omavalitsuste kavadesse ja poliitikameetmetesse ning nende meetmete järgimine aitab lahendada tehnilisi murepunkte ja koguda poliitilist toetust, kui koostööd tehakse kohaliku omavalitsuse kõigi asjaomaste osakondadega. Seega hõlbustatakse nii horisontaalset kui ka vertikaalset poliitika lõimimist. Kohaliku haldusüksuse ja muude asutuste eri poliitikaosakondade koostöö aitab tulemuslikult koondada vahendeid ja eksperditeadmisi ning loob ka uusi kohanemistegevuse pooldajaid.

Tihe koostöö mitme huvirühma vahel

Kliimamuutustega kohanemine on ülesanne, mis nõuab tegevust ja koostööd kogu ühiskonnalt:

· kodanikelt teadlikkuse suurendamiseks (nt üleujutuste, kuumalainete jne võimalikest kahjudest), käitumise muutmiseks ning kliimamuutustega toimetulekuga kaasnevate riskide ja ebamäärasuste mõistmise tagamiseks;

· akadeemilistelt ringkondadelt ja uurimisasutustelt teadmusbaasi arendamiseks ja täiustamiseks (nt kohaliku tasandi otsuste tegemiseks asjakohased prognoosandmed kliimamuutuste kohta);

· spetsialistidelt (nt linnaplaneerijad, elamuühistud, katastroofide ennetamise ja tervishoiuteenistused) selliste teadmiste suurendamiseks ja kasutamiseks, tänu millele sünnivad konkreetsed meetmed ja suureneb üldsuse teadlikkus;

· erasektorilt selliste tehnoloogialahenduste, vahendite ja finantsmehhanismide uurimiseks, mis aitavad suurendada kohaliku tasandi vastupanuvõimet ning luua ühtlasi majanduskasvu ja töökohti.

Kõigi asjakohaste huvirühmade kaasamine, neile probleemidest ja võimalustest teadaandmine ning nende osalemise hõlbustamine on kohanemismeetmete edu võti.

Mitmetasandiline juhtimine

Kohanemisraamistike kooskõla kõigil tasanditel (Euroopa, riikide ja piirkondade tasandil) on tähtis kohanemisküsimuste kaasamiseks asjakohastesse poliitikameetmetesse, programmidesse ja strateegiatesse (nt katastroofiohu juhtimine). Riikide valitsused saavad kehtestada üldise kliimapoliitika raamistiku ja seda tugevdada. Piirkonnad, provintsid, võrgustikud ja ühendused on aga selle tähtsaimad toetajad ja edasikandjad.

Kohesed meetmed kohanemismeetmetega kaasnevate võimaluste ärakasutamiseks (nn kahetsustevaba lähenemisviis)

Kliimamuutustega kohanemine toob kaasa uute töökohtade loomise, innovatsiooni soodustamise ja kohalike omavalitsuste atraktiivsemaks muutmise võimalusi. Vajalike poliitikavahendite loomine ja kliimamuutustega kohanemise lahenduste kaasamine konkreetsetesse meetmetesse (nt sellistesse, mille eesmärk on parandada meie elukeskkonna kvaliteeti või vähendada energiatarbimist) loob võimalusi kujundada kodanike, majanduse ja keskkonna jaoks säästvamat ja vastupanuvõimelisemat tulevikku.

Pehmeid, väheste kuludega ja nn kahetsustevabasid meetmeid võiks kaaluda esmajärjekorras ning need peaksid olema küllaldaselt paindlikud, et neis võtta arvesse uusi teadmisi ja neid kohandada muutuvate tingimustega. Nii tagatakse, et kohanemismeetmeid võetakse vastu õigel ajal ja väheste kuludega.

Rahaliste vahendite kindlakstegemine ja kasutamine

Kohanemismeetmeid ei tuleks pidada mitte kuluks, vaid investeeringuks, mis tagab kohalike omavalitsuste pikaajalise jätkusuutlikkuse. Praegu vastupanuvõimesse investeerida on odavam kui hiljem meetmeid võtta.

Pikaajaliste investeeringute tarvis on vaja finantssektori innovatiivseid mehhanisme, mis on suunatud linnadele ja on piisavalt paindlikud, et rahastada ja toetada lõimitud kohanemismeetmeid. Kapitali on võimalik hankida avaliku ja erasektori partnerluste ning kliimamuutustega seotud riskidega toimetuleku kindlustuse kaudu. Peale selle arendab ja kohandab Euroopa Komisjon spetsiaalseid ELi fonde ja programme (nt ühtekuuluvuspoliitika, LIFE jne), mille abil toetada kohalikke omavalitsusi kliimavaldkonnaga seotud kohustuste täitmisel ja meetmete väljatöötamisel.

Tehtu korrapärane jälgimine

Tähtis on tulemusi jälgida ja hinnata, et saavutustest mõõtu võtta ja tulevasi meetmeid välja töötada. Seepärast peaksid kohalikud omavalitsused välja pakkuma selged jälgimismehhanismid (nt kuidas koguda ja talletada ajakohaseid andmeid riskide ja nõrkade külgede kohta, hinnata kohanemismeetmete rakendamist ning tagada tagasiside saamine praktikas saadud kogemuste kohta).

MEIE, LINNAPEAD, KUTSUME EUROOPA INSTITUTSIOONE JA RIIKIDE VALITSUSI ÜLES

kehtestama sidusad koostöökavad ja konsolideerima poliitikaraamistikke, mis toetavad meie kohalike kohanemisstrateegiate väljatöötamist ja rakendamist;

pidama läbirääkimisi finantsjuhtimises osalejatega, tegema kättesaadavaks finantsvahendid ja/või tagama otsejuurdepääsu rahastamismehhanismidele, et aidata meil täita oma ametlikud kohanemiskohustused;

võimaldama piisava tehnilise toe andmist, mis suurendaks meie suutlikkust kliimamuutustega kohaneda;

tunnustama kohalike omavalitsuste meetmeid ja saavutusi, tutvustades neid üldsusele ametlike teabekanalite kaudu;

toetama ja tunnustama veelgi kohalike omavalitsuste rolli meie territooriumide muutmisel kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks.

MEIE, LINNAPEAD, KANNUSTAME TEISI KOHALIKKE OMAVALITSUSI

ühinema selle algatusega ja vormistama oma panuse ametlikult;

osalema selle algatuse raames korraldatud teadmiste jagamise tegevuses ja suutlikkuse suurendamise üritustes.

LIIDE - algatuse „Mayors Adapt” aruandlusraamistik

Algatusele „Mayors Adapt” allakirjutanutel palutakse anda oma edusammudest aru lihtsa veebiküsimustiku täitmise kaudu. Küsimused, mis tulenevad otseselt allpool esitatud enesehindamise kontrollnimekirjast, on kõigil linnaprofiilide teabelehtedel. Nimekiri põhineb terviklikus kohustustedokumendis esitatud juhtpõhimõtetel ja selle alusel antakse ka tegevusest aru. Peamised tulemused avaldatakse algatuse veebisaidil.

Juhtpõhimõtted

Enesehindamise kontrollnimekiri

Kindel poliitiline juhtimine

 •  Kohalikku poliitikakavasse on hästi lõimitud konkreetsed kohanemiskohustused.
 • Loodud on soodne poliitiline keskkond.

Pikaajaliste eesmärkide seadmine

 • Kindlaks on määratud selged prioriteedid ja pikaajaline tulevikuvisioon.

Kliimapoliitika koordineerimine

 •  Leevendamise ja kohanemise meetmed on koordineeritud.

Kohanemismeetmete kaasamine kavadesse ja poliitikameetmetesse valdkonnaülesel viisil

 • Territooriumi riskid ja nõrgad küljed on põhjalikult välja selgitatud.
 •  Konkreetsed kohanemismeetmed on kindlaks määratud ja tähtsuse järjekorda seatud (sh selged sünergiad ja võimalikud kompromissid nt kliimamuutuste leevendamise, katastroofiohu juhtimise ja keskkonnapoliitikaga).

Tihe koostöö mitme huvirühma vahel

 • Toimub dialoog, koostöö ja partnerlus asjakohaste huvirühmadega (nt korrapärased kohtumised, teabeüritused, teavituskampaaniad, koolitused).

Mitmetasandiline juhtimine

 • Tegevus on asjakohaselt korraldatud ja koordineeritud (st eri osakondadele on määratud selged rollid ja ülesanded).

Kohesed meetmed kohanemismeetmetega kaasnevate võimaluste ärakasutamiseks (nn kahetsustevaba lähenemisviis)

 • Kasutusel on tulemuslikku rakendamist võimaldavad vahendid (nt kohandamise edendamine olemasolevate poliitika- ja muude meetmete kaudu, uute poliitikameetmete väljatöötamine) ning sõlmitud on lepingud rakendamise eest vastutavate huvirühmadega.

Rahaliste vahendite kindlakstegemine ja kasutamine

 • Kohanemismeetmete jaoks on eraldatud konkreetsed rahalised vahendid.

Tehtu korrapärane jälgimine

 • Hetkeseisu hindamiseks ja edasiste meetmete kindlaksmääramiseks on kehtestatud jälgimismehhanismid (nt kohanemismeetmetega kooskõlas olevad jälgimissätted, mõju põhinäitajad, nõrgad küljed ja kohanemismeetmed on määratletud, huvirühmad kaasatud, sagedus ette nähtud).

 

 

 

 

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees

 


 

Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2015
otsuse nr 152
LISA 2

 

„Mayors Adapt” ühinemiskiri

 

 

 

     

Kohalikud omavalitsused tegutsevad muutuva kliimaga seotud lahenduste rakendamise eesrindel. Kohanemismeetmetega kaasnevad uued võimalused parandada elukvaliteeti, edendada säästvat linnaarendust, soodustada investeeringuid ja innovatsiooni, suurendada huvirühmade osalemist ning tugevdada mitme huvirühma koostööd. Järgides paindlikku mõtteviisi ja investeerides kliimamuutusteks valmisolekusse muudavad ELi linnapead ja poliitilised liidrid kohalikud omavalitsused atraktiivsemaks, tervemaks ja ohutumaks.

Linnapeade võetud kohustus

(saadetakse: helpdesk@mayors-adapt.eu)

Mina, Tallinna abilinnapea linnapea ülesannetes Taavi Aas, teatan, et Tallinna Linnavolikogu otsustas 1. oktoobril 2015 toimunud istungil volitada mind liituma algatusega „Mayors Adapt” ehk linnapeade pakti raames tehtud algatusega kliimamuutustega kohanemiseks, olles täiesti teadlik kõigist allpool loetletud kohustustest, mis on täpsemalt esitatud terviklikus kohustustedokumendis.

Eelkõige kohustun ma aitama täita ELi kohanemisstrateegia üldeesmärki ja muutma Euroopat kliimamuutustele vastupanuvõimelisemaks. See tähendab, et suurendan kohaliku omavalitsuse valmisolekut ja suutlikkust reageerida kliimamuutuste mõjule:

koostades meie kohaliku omavalitsuse jaoks põhjaliku (sõltumatu) kohaliku kohanemisstrateegia.

Olenemata valitud toimimisviisist kohustun ma kasutama järgmist sammsammulist tegevuspõhimõtet:

· hinnata võimalikke kliimamuutustega seotud riske ja nõrku külgi, et selle põhjal seada kohanemismeetmed tähtsuse järjekorda;

· teha kindlaks kohanemismeetmed ning hinnata neid ja seada need tähtsuse järjekorda, koostades ja esitades kahe aasta jooksul alates kohustusele ametlikust allakirjutamisest kohaliku kohanemisstrateegia, milles on esitatud nõrkade külgede hindamise tulemused, selgelt kindlaks määratud vastutusvaldkonnad ja vahendid ning loetletud kohanemismeetmed;

· viia ellu kohalikke kohanemismeetmeid;

· jälgida ja hinnata tehtut korrapäraselt;

· esitada igal teisel aastal algatuse raamistiku kohane aruanne;

· kohandada vastavalt kohalikku kohanemisstrateegiat.

Kinnitan, et meie kohalik omavalitsus on valmis seda ülesannet täitma ning kasutama oma kliimamuutustele vastupanuvõime suurendamiseks piisavaid vahendeid ja suutlikkust.

Tallinn

Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn

Taavi Aas, taavi.aas@tallinnlv.ee, 640 4108

Arvo Sarapuu, arvo.sarapuu@tallinnlv.ee, 640 4106

Taavi Aas

Tallinna abilinnapea linnapea ülesannetes

 

 

 

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees