Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 "Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 01.10.2015 määrus number 19
jõustumine 12.10.2015

Redaktsiooni kehtivus 12.10.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  1. oktoober 2015 nr 19

Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruse nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ muutmine

Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punktide 8, 10, 11 ja lõigete 2-4, § 31 lõike 2 punktide 3 ja 4, § 34, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõigete 4-5 ning § 37 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 13. novembri 2014 määruses nr 29 „Tallinna ühistranspordis sõidu eest tasumise kord ja sõidupiletite hinnad“ tehakse järgmised muudatused:

1) määruse preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse ühistranspordiseaduse § 13 lõike 1 punktide 8, 10, 11 ja lõigete 2-4, § 31 lõike 2 punktide 3 ja 4, § 34, § 36 lõike 1 punkti 1 ja lõigete 4-5 ning § 37 alusel.“;

2) paragrahvi 2 punkt 16 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„16) sõidusoodustus on teatava kategooria sõitjale seadusega või seaduse alusel kehtestatud korras antud õigus sõita ühissõidukis tasuta või osalise tasu eest (ühistranspordiseaduse § 32 lg 1 p 1).“;

3) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 19 järgmises sõnastuses:

„19) rahvusvahelise tasuta ühistranspordi võrgustiku loomise memorandumiga ühinenud linna elanik - elukohajärgse kohaliku omavalitsusüksuse poolt väljastatud elukohta tõendav dokument koos isikut tõendava dokumendiga või elukohajärgse kohaliku omavalitsuse poolt väljastatud valideeritud Ühiskaart koos isikut tõendava dokumendiga.“;

§ 2.  Määruse § 1 punkt 3 jõustub 1. jaanuaril 2016.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees