Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lagedi tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 23.09.2015 korraldus number 1391
Redaktsiooni kehtivus:23.09.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. september

2015 nr

1391-k

Lagedi tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine Lasnamäe linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt on antud ala maakasutuse juhtotstarve tööstusettevõtete ala, põhiliselt tööstusettevõtetele ja ladudele mõeldud ala, kus võib paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga, kuna kavandatud on äri- ja tootmishoonete ehitamine;

- Tallinna Linnavolikogu 22. augusti 2013 otsusega nr 120 vastuvõetud „Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu“ kohaselt on Lagedi tee poolse ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud tootmisala koos ettevõtlusala kõrvalotstarbega ning Väo karjääri poolse ala maakasutuse juhtotstarbeks tootmis- ja laondusettevõtete ala. Detailplaneering on kooskõlas Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringuga;

- kuna teisel pool Peterburi maanteed paiknevad tornelamud, siis linna sissesõidule värava efekti loomiseks on sarnased kõrged hoonemahud kavandatud ka Peterburi tee teljest lõuna poole. Piirkonna eskiislahenduse kohaselt kavandati kaks kõrgemat hoonemahtu Seli ja Tooma detailplaneeringu alale, üks maht Lagedi tee 4 kinnistu detailplaneeringu alale ning üks käesolevale alale. Kavandatud tornid moodustavad ansambli koos teisel pool Peterburi teed olemasolevate tornelamutega;

- parkimise lahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Lasnamäe linnaosas asuva 11,60 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Lagedi tee 8 kinnistu ja lähiala detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 05350, milles on ette nähtud Lagedi tee 8, Lagedi tee 4b, Lagedi tee 4c, Lagedi tee 6, Lagedi tee 6a kinnistute piiride muutmise teel moodustada kokku 14 krunti, neist kaks 0-30% äri- ja 70-100% tootmismaa või 100% mäetööstusmaa, viis 0-30% tootmis- ja 70-100% ärimaa või 100% mäetööstusmaa, kaks maatulundusmaa või mäetööstusmaa või 0-30% tootmis- ja 70-100% ärimaa, kaks maatulundusmaa või mäetööstusmaa või üldkasutatava maa või 0-30% tootmis- ja 70-100% ärimaa, üks tootmismaa või mäetööstusmaa, üks transpordimaa või mäetööstusmaa ja üks transpordimaa sihtotstarbega, ning moodustatavatele kruntidele on määratud ehitusõigus kokku kuni 12 hoone (sealhulgas üks maa-alune hoone) - ühe kuni 14-korruselise äri- ja tootmishoone või tootmishoone, viie kuni 4-korruselise äri- ja tootmishoone või tootmishoone, nelja kuni 7-korruselise äri- ja tootmishoone või ärihoone, ühe kuni 5-korruselise äri- ja tootmishoone või ärihoone ehitamiseks, kusjuures kaheksale hoonestatavale krundile, sealhulgas transpordimaa sihtotstarbega krundile, on antud võimalus 2 maa-aluse korrusega parkla ehitamiseks.

2. Detailplaneeringu kohaste teede ja tehnovõrkude väljaehitamine tagatakse vastavalt 2. veebruaril 2015 sõlmitud lepingule nr 3-7/131.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Seletuskiri