Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjoni koosseisu muutmine

Tallinna Linnavalitsus 09.09.2015 korraldus number 1332

Redaktsiooni kehtivus 09.09.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2015 nr

1332-k

Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse  toetuse taotluste läbivaatamise  komisjoni  koosseisu muutmine

Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 1 „Mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“ § 8 lg 1 p 2 alusel

1. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 7. augusti 2013 korralduse nr 1078-k „Linnavalitsuse ametite mittetulundustegevuse toetuse taotluste läbivaatamise komisjonide moodustamine ning koosseisude kinnitamine“ punktiga 17 kinnitatud Tallinna Haridusameti komisjoni koosseisu järgmiselt:

1.1 asendada punktis 17.3.8 Märt Sultsi ametinimetus „Tallinna Linnavolikogu liige“ ametinimetusega „Riigikogu liige“;

1.2 kinnitada punktiga 17.3.9 Tallinna Haridusameti mittetulundustegevuse toetuse taotluse läbivaatamise komisjoni liikmeks Toomas Kruusimägi, Tallinna Inglise Kolledži direktor.

2. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Haridusametile ning punktis 1 nimetatud isikutele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes