Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tiiva tn 30 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2015 korraldus number 1305
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2015 nr

1305-k

Tiiva tn 30 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Kristiine linnaosas Luige, Lehe, Tihase ja Tiiva tänava vahelises kvartalis Tiiva tänava ääres. Planeeritud ala juhtotstarve on Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on Tallinna üldplaneeringuga kooskõlas;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“, mille üheks eesmärgiks on vältida valglinnastumist tihendades olemasolevaid elamualasid. Koostamisel oleva Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritav ala väikeelamute juhtotstarbega alale, kuhu võib kavandada pereelamuid, kaksik- ja paariselamuid, ridaelamuid ja väikesi kuni 8 korteriga korterelamuid  ning lähipiirkonda teenindavaid kaubandus-teenindusettevõtteid. Detailplaneering järgib koostamisel oleva üldplaneeringu põhimõtteid, kuna krundi jagamisel ja elamute kavandamisel tihendatakse olemasolevat kesklinna lähedast elamupiirkonda;

- arvestades, et ümbritsevatel kruntidel paiknevad põhiliselt väikeelamud ning planeeringus jätkatakse traditsioonilise aedlinnalise elukeskkonna kujundamist, kavandades planeeritavale alale samuti üksikelamud, on detailplaneeringus kavandatu piirkonda sobiv;

- detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,53 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tiiva tn 30 kinnistu detailplaneering, osaühingu ARHITEKTUURIBÜROO AKOS töö nr 13-538. Detailplaneeringu eesmärk on jagada elamumaa sihtotstarbega Tiiva tn 30 kinnistu kaheks krundiks ning määrata ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks ja abihoone rajamiseks ning olemasoleva elamu ja abihoonete rekonstrueerimiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavalitsuse 7. aprilli 2004 korraldusega nr 669-k kehtestatud „Tiiva tn 26 kinnistu detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

4. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor innasekretäri ülesannetes

Lisa - Seletuskiri