Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 09.09.2015 korraldus number 1299
Redaktsiooni kehtivus:09.09.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

9. september

2015 nr

1299-k

Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Põhja-Tallinnas

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lg 1, kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 17 lg 3 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 9. detsembri 2004 määrusega nr 54 kehtestatud „Paljassaare ja Russalka vahelise rannaala üldplaneeringuga“ ning lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 6. novembri 2013 korraldusest nr 1541-k „Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine Põhja-Tallinnas

1. Võtta vastu Põhja-Tallinnas asuva 11,65 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Miinisadama ja lähiala detailplaneering, OÜ ARTES TERRAE töö nr 1838DP09, milles on ette nähtud Tööstuse tn 54a kinnistust ja reformimata riigimaast moodustada üks riigikaitsemaa ja üks tootmismaa sihtotstarbega krunt ning üks 65% transpordimaa ja 35% tootmismaa sihtotstarbega ajutine krunt. Moodustatavale tootmismaa sihtotstarbega krundile on määratud ehitusõigus ühe 1-korruselise maa-aluse korrusega pumpla ehitamiseks ning riigikaitsemaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni kahekümne maksimaalselt 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega kaitseväehoone ehitamiseks, laiendamiseks või rekonstrueerimiseks. Muuhulgas rekonstrueeritakse riigikaitsemaa sihtotstarbega krundil sadamakai ja järgmised ehitismälestised: Miinisadama katlamaja koos korstnaga, aku- ja torpeedokoda ning ladu.

2. Muuta Tallinna Linnavalitsuse 6. novembri 2013 korraldusega nr 1541-k algatatud „Miinisadama ja lähiala detailplaneeringu“ maa-ala suurust 45,02 hektarilt 11,65 hektarini vastavalt detailplaneeringu põhijoonisele.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Põhja-Tallinna Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Põhja-Tallinna Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast kuni 30. juunini 2015 kehtinud planeerimisseaduse § 18 lõike 5 punktides 2-4 nimetatud isikuid.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes