Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2015 korraldus nr 1182
Tallinna Linnavalitsus 19.08.2015 korraldus number 1182
Redaktsiooni kehtivus:19.08.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. august

2015 nr

1182-k

Tähetorni tn 98 kinnisasjast moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning Tähetorni tn 98 kinnisasjast moodustatavatele kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnisasjale ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine

Asjaõigusseaduse § 63 lg 1 p 1, § 641, § 225, § 228, võlaõigusseaduse §  188 lg 1, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel, kooskõlas Tallinna põhimääruse § 64 lg-ga 1 1 ning tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 4. märtsi 2015 korraldusest nr 299-k „Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringu osaline vastuvõtmine kruntide positsioon 1-12 ja 17-23 osas Haabersti linnaosas“

1. Omandada tasuta Tallinna linnale kruntide positsioon 1-12 ja 17-23 osas vastu võetud Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringu (edaspidi detailplaneering) kohaselt Tähetorni tn 98 kinnisasjast (kinnistusregistriosa nr 14172301, katastritunnus 78406:605:0240, pindala 106609 m², sihtotstarve tootmismaa 70% ja ärimaa 30%) moodustatav transpordimaa sihtotstarbega kinnisasi ligikaudse pindalaga 6689 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 19), mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud ruudustusega (edaspidi punktis 1 kinnisasi) ning mis on Tallinna linnale vajalik ehitatavate sõidutee, kergliiklusteede ning parkimiskohtade avaliku kasutamise tagamiseks, järgmiste tingimustega:

1.1 tulenevalt detailplaneeringust on OÜ Tähetorni Arendus kohustatud tagama kinnisasjale sõidutee, kergliiklustee ja parkimiskohtade (edaspidi kõik koos teerajatised) valmisehitamise vastavalt Tallinna linna ja OÜ Tähetorni Arendus vahel 31. oktoobril 2014 sõlmitud lepingule       nr 3-7/176 ning esitama Tallinna Kommunaalametile teerajatiste kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega L-EST koordinaatide süsteemis;

1.2 kinnisasja valdus antakse Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga 1 kuu jooksul punktis 1.1 nimetatud teerajatistele kasutusloa väljastamisest arvates;

1.3 kinnisasja omandi üleandmise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul kinnisasja valduse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates;

1.4 kui kinnisasja omanik ei ole ilmunud kinnisasja omandi üleandmise asjaõiguslepingut sõlmima 3 kuu jooksul kinnisasja valduse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates, kohustub kinnisasja omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

1.5 kinnisasja omanik võib Tähetorni tn 98 kinnisasja osa, mis võõrandatakse Tallinna linnale, kolmandatele isikutele võõrandada Tallinna linna nõusolekul ja tingimusel, et käesoleva korralduse alusel võetavad kohustused antakse üle kolmandale isikule. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 6391 eurot;

1.6 Tallinna linnal ja kinnisasja omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata 2 aasta jooksul kinnisasja tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates või kui detailplaneering tunnistatakse kehtetuks;

1.7 taotleda eelmärke kandmist Tähetorni tn 98 kinnisasja kinnistusregistriosa nr 14172301 kolmandasse (III) jakku kinnisasja 6689 m² suuruse osa omandiõiguse üleandmise nõude tagamiseks Tallinna linna kasuks. Tähetorni tn 98 kinnisasjast detailplaneeringu kohaste kinnisasjade moodustamisel jääb eelmärge koormama ainult Tallinna linnale võõrandatavat kinnisasja;

1.8 kinnisasja Tallinna linnale võõrandamisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub kinnisasja omanik.

2. Taotleda Tallinna linna (edaspidi õigustatud isik) kasuks isikliku kasutusõiguse seadmist detailplaneeringu kohaselt Tähetorni tn 98 kinnisasjast moodustatavatele järgmistele kinnisasjadele (edaspidi punktides 2 ja 3 kinnisasjad) ehitatavate kergliiklusteede ning perspektiivse terviseraja avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste isikliku kasutusõiguse aladega:

2.1 elamumaa sihtotstarbega kinnisasjale ligikaudse pindalaga 3229 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 11), isikliku kasutusõiguse ala pindalaga 180 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala I;

2.2 elamumaa sihtotstarbega kinnisasjale ligikaudse pindalaga 3556 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 12), isikliku kasutusõiguse ala pindalaga 260 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala II;

2.3 üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnisasjale ligikaudse pindalaga 19453 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 17), isikliku kasutusõiguse ala pindalaga 231 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala III;

2.4 üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnisasjale ligikaudse pindalaga 19453 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 17), isikliku kasutusõiguse ala pindalaga 3106 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala IV;

2.5 üldkasutatava maa sihtotstarbega kinnisasjale ligikaudse pindalaga 19453 m² (detailplaneeringus tähistatud positsiooniga 17), isikliku kasutusõiguse ala pindalaga 338 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega - isikliku kasutusõiguse ala V.

3. Taotleda punktis 2 nimetatud isikliku kasutusõiguse seadmist järgmiste tingimustega:

3.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

3.2 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnisasjade omanikule tasu ei maksa;

3.3 tulenevalt detailplaneeringust kohustub OÜ Tähetorni Arendus tagama isikliku kasutusõiguse aladele I, II ja III kergliiklustee (edaspidi tee) väljaehitamise vastavalt Tallinna linna ja                OÜ Tähetorni Arendus vahel 31. oktoobril 2014 sõlmitud lepingule nr 3-7/176 ning esitama Tallinna Kommunaalametile tee kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega L-EST koordinaatide süsteemis;

3.4 kinnisasjade omanik kohustub:

3.4.1 remontima isikliku kasutusõiguse aladel I, II ja III teed ja hoidma selle heas seisukorras aastaringselt ning kandma nimetatud töödega seotud kulud nende eest õigustatud isikult hüvitist nõudmata;

3.4.2 hoidma aastaringselt korras isikliku kasutusõiguse alasid IV ja V kuni perspektiivsele terviserajale ehitusloa väljastamiseni vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale ning kandma nimetatud töödega seotud kulud nende eest õigustatud isikult hüvitist nõudmata;

3.4.3 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab isikliku kasutusõiguse alade sihipärast kasutamist;

3.4.4 teavitama õigustatud isikut kinnisasjade jagamisest või võõrandamisest;

3.4.5 kinnisasjade koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasjad koormatakse, käesolevas punktis nimetatud isikliku kasutusõiguse seadmisest;

3.5 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse alasid järgmiselt:

3.5.1 isikliku kasutusõiguse aladele I, II ja III ehitatavaid kergliiklusteid ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatavate teedena, st teel võivad jalgsi ja jalgrattaga liigelda kõik isikud ööpäevaringselt piiramatu arv kordi vastavalt detailplaneeringule;

3.5.2 isikliku kasutusõiguse aladele IV ja V ehitatavat perspektiivset terviserada avalikult kasutatava teena ööpäevaringselt piiramatu arv kordi, st teel võivad liigelda kõik isikud ööpäevaringselt piiramatu arv kordi vastavalt detailplaneeringule;

3.6 õigustatud isik kohustub:

3.6.1 alates terviserajale ehitusloa väljastamisest hoidma aastaringselt korras isikliku kasutusõiguse alad IV ja V ning kandma nimetatud töödega seotud kulud;

3.6.2 kasutama isikliku kasutusõiguse alasid heaperemehelikult ja vastavalt nende otstarbele;

3.7 isikliku kasutusõiguse alade I, II ja III valdus antakse Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üle üleandmise-vastuvõtmise aktiga 1 kuu jooksul punktis 3.3 nimetatud teerajatistele kasutusloa väljastamisest arvates;

3.8 isikliku kasutusõiguse alade IV ja V valdus loetakse Tallinna linnale (Tallinna Spordi- ja Noorsooametile) üle antuks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates;

3.9 isikliku kasutusõiguse seadmise asjaõigusleping sõlmitakse 3 kuu jooksul isikliku kasutusõiguse alade I, II ja III valduse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates;

3.10 kui kinnisasjade omanik ei ole ilmunud isikliku kasutusõiguse seadmise asjaõiguslepingut sõlmima 3 kuu jooksul isikliku kasutusõiguse valduse üleandmise-vastuvõtmise akti allkirjastamisest arvates, kohustub kinnisasja omanik maksma Tallinna linnale leppetrahvi 64 eurot iga tähtaega ületava päeva eest;

3.11 Tallinna linnal ja kinnisasjade omanikul on õigus ühepoolselt kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõiguslikust lepingust taganeda, kui detailplaneeringut ei kehtestata     2 aasta jooksul kinnisasjadele isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu sõlmimisest arvates või kui detailplaneering tunnistatakse kehtetuks;

3.12 taotleda Tähetorni tn 98 kinnisasja kinnistusregistriosa nr 14172301 kolmandasse (III) jakku eelmärke kandmist isikliku kasutusõiguse seadmise tagamiseks Tallinna linna kasuks. Tähetorni  tn 98 kinnisasjast detailplaneeringu kohaste kinnisasjade moodustamisel jääb eelmärge püsima ainult punktides 2.1 kuni 2.5 nimetatud moodustatavate kinnisasjade registriosades;

3.13 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv) tasub kinnisasjade omanik.

4. Nõustuda Tähetorni tn 98 kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja   -rajatiste talumiseks.

5. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud kinnisasja valitsejaks kinnisasja Tallinna linna omandina kinnistusraamatusse kandmisest arvates ja punktides 2.1 kuni 2.3 nimetatud isikliku kasutusõiguse (kasutusõiguse alad I, II ja III) valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

6. Määrata Tallinna Spordi- ja Noorsooamet punktides 2.4 ja 2.5 nimetatud isikliku kasutusõiguse (kasutusõiguse alad IV ja V) valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

7. Tallinna Kommunaalametil:

7.1 võtta punktis 1 nimetatud kinnisasja valdus üle vastavalt punktile 1.2 ja punktis 3 nimetatud isikliku kasutusõiguse alade I, II ja III valdus üle vastavalt punktile 3.7;

7.2 edastada punktis 7.1 nimetatud valduse üleandmise-vastuvõtmise akti(de) koopia(d) Tallinna Linnavaraametile.

8. Tallinna Linnavaraametil:

8.1 korraldada kinnisasja tasuta võõrandamise ja isikliku kasutusõiguse seadmise võlaõigusliku lepingu ning asjaõiguslepingu(te) sõlmimine;

8.2 teha korraldus teatavaks OÜle Tähetorni Arendus, Tallinna Kommunaalametile ja Tallinna

Spordi- ja Noorsooametile.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Tallinna linnale omandatava kinnisasja ja Tallinna linna kasuks seatava isikliku kasutusõiguse alade asukoha ning piiride skeem