Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tuukri tn 1A kinnisasja jagamine, kaasomandi lõpetamine ja tee ehitamise kohustuse tagamine
Tallinna Linnavalitsus 05.08.2015 korraldus number 1133
Redaktsiooni kehtivus:05.08.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

5. august

2015 nr

1133-k

Tuukri tn 1A kinnisasja jagamine, kaasomandi lõpetamine ja tee ehitamise kohustuse tagamine

Asjaõigusseaduse § 54 lg 1, § 77 lg 1, § 325, kinnistusraamatuseaduse § 13 lg 4, § 341, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, maakatastriseaduse § 18 lg 2, ruumiandmete seaduse § 44 p 1, § 48 lg-te 1 ja 2, § 50, § 54 lg 1, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 3 lg 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p-de 1, 2 ja 5, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“, Tallinna Linnavolikogu 24. jaanuari 2013 määruse nr 2 „Tallinna linna omandis olevate kinnistute jagamise ja ühendamise ning nende piiride ja pindalade muutmise korra“ §  2 lg 1 ja lg 2 p-de 1, 2, 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 19. juuni 2008 otsusega nr 146 kehtestatud „Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringuga“ ning tulenevalt Tallinna notari Egle Uri 17. juunil 2008 tõestatud notariaalakti (registreeritud notari ametitoimingute raamatus nr 1496) punktist 5.3

1. Jagada Tallinna linna ja aktsiaseltsi Martinoza (äriregistri kood 10078109, aadress Narva mnt 4, 10117 Tallinn) kaasomandis olev Tuukri tn 1A kinnisasi (kinnistusregistriosa nr 584901, katastritunnus 78401:114:0690, pindala 3682 m2, sihtotstarve ärimaa 100%), muuta aadressid ja pindalad ning määrata kruntide sihtotstarbed alljärgnevalt:

1.1 Tuukri tn 1a, pindala 3142 m2, sihtotstarve elamumaa 50%, ärimaa 50%;

1.2 Poldri tänav T1, pindala 540 m2, sihtotstarve transpordimaa 100%.

2. Punktis 1 nimetatud kinnisasja jagamisel:

2.1 lõpetada Tuukri tn 1A kinnisasja kaasomand selliselt, et aktsiaselts Martinoza jääb punktis 1.1 nimetatud kinnisasja ainuomanikuks ja Tallinna linn jääb punktis 1.2 nimetatud kinnisasja ainuomanikuks. Nimetatud kinnisasjad on tähistatud korralduse lisaks 1 oleval skeemil;

2.2 taotleda kinnistusregistriosa nr 584901 III jaost Tallinna notari Egle Uri 17. juunil 2008 koostatud ja tõestatud notariaalakti (notari ametitoimingute raamatu registri nr 1496) alusel kaasomandi valdamise ja kasutamise ning kinnisasja jagamise ning kaasomandi lõpetamise kokkulepete kohta kantud märkuste kustutamist;

2.3 Tuukri tn 1A kinnisasja koormavad hüpoteegid ei jää koormama punktis 1.2 nimetatud kinnisasja;

2.4 Tuukri tn 1A kinnisasja jagamisel jääb kehtima Tallinna linna ja aktsiaselts Martinoza             vahel 8. septembril 2014 sõlmitud leping nr 3-7/119.

3. Sõlmida aktsiaseltsiga Martinoza kokkulepe tee ehitamise kohustuse tagamiseks järgmiste tingimustega:

3.1 aktsiaselts Martinoza kohustub tagama Tuukri tn 1, 1a ja 1b kruntide ning lähiala detailplaneeringu kohase avalikult kasutatava Tuukri tänavalt algava sõidutee (detailplaneeringus krunt pos 9) koos ringristmikuga kuni krundi pos 6 piirini ja Tuukri tänavaga paralleelselt kulgeva kõnnitee valmisehitamise korralduse punktis 1.2 märgitud kinnisasjale enne kasutusloa taotlemist korralduse punktis 1.1 nimetatud kinnisasjale ehitatavatele ehitistele, kuid mitte hiljem               kui 1. juunil 2020. Nimetatud kohustus loetakse täidetuks punktis 1.2 nimetatud kinnisasjale ehitatud teerajatistele kasutusloa väljastamisega. Eelpool nimetatud aktsiaselts Martinoza poolt väljaehitatavate teerajatiste asukoht (teerajatised ehitatakse korralduse punktis 1.2 nimetatud kinnisasjale ning Tallinna linna omandis olevale Poldri tn 3 kinnisasjale (kinnistusregistriosa          nr 26142901) ja Madalmaa tänav // Poldri tänav kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 25874801)) on märgitud korralduse lisaks 2 oleval skeemil;

3.2 punktis 1.1 nimetatud kinnisasja omanik kohustub esitama Tallinna Kommunaalametile teerajatiste kasutusloa koos digitaalse teostusjoonisega L-EST koordinaatide süsteemis;

3.3 korralduse punktis 1.1 märgitud kinnisasja võõrandamisel kohustub aktsiaselts Martinoza korralduse punktis 3.1 ja lepingus nr 3-7/119 nimetatud kohustused üle andma kinnisasja omandajale ning üleandmise kohta sõlmitakse vastav kolmepoolne kokkulepe, juhul kui Tallinna linn annab selleks vastava nõusoleku;

3.4 korralduse punktis 1.1 nimetatud kinnisasja võõrandamisel kohustub aktsiaselts Martinoza sellest teavitama Tallinna linna kirjalikult 1 nädala jooksul võõrandamise tehingust arvates. Nimetatud kohustuse rikkumise korral maksab aktsiaselts Martinoza Tallinna linnale leppetrahvi 6391 eurot;

3.5 punktides 3.1 ja 3.3 nimetatud kohustuste mittetäitmisel maksab punktis 1.1 nimetatud kinnisasja omanik Tallinna linnale leppetrahvi 84 320 eurot;

3.6 aktsiaselts Martinoza kohustub seadma korralduse punktis 1.1 märgitud kinnisasjale Tallinna linna kasuks esimesele järjekohale hüpoteegi hüpoteegisummas 84 320 eurot igakordse omaniku kohustusega alluda kohesele sundtäitmisele. Hüpoteegiga on tagatud korralduse punktist 3.5 tulenevad Tallinna linna nõuded. Tallinna linn annab nõusoleku hüpoteegi kustutamiseks pärast korralduse punktis 3.1 märgitud kohustuse täitmist, milleks loetakse punktis 1.2 nimetatud kinnisasjale ehitatavatele teerajatistele kasutusloa väljastamist.

4. Aktsiaseltsil Martinoza tasuda punktides 1 kuni 3 nimetatud tehingutega seotud kulud (notari tasu ja riigilõiv).

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada Tuukri tn 1A kinnisasja kaasomandi lõpetamise notariaalse kokkuleppe sõlmimine, kinnisasja jagamine reaalosadeks ning korralduse punktis 3 nimetatud kokkuleppe sõlmimine;

5.2 teha korraldus teatavaks Maa-ameti Tallinna katastribüroole, aktsiaseltsile Martinoza ja Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa. Tuukri tn 1A kinnisasja jagamisel moodustatavate kinnisasjade asukoha skeem