Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Püü tn 2a katastriüksuse jagamisel aadresside ja sihtotstarvete määramine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 19.06.2015 korraldus number 1088
Redaktsiooni kehtivus:19.06.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

19. juuni 2015 nr 1088-k

Püü tn 2a katastriüksuse jagamisel

aadresside ja sihtotstarvete määramine

Kristiine linnaosas

Ruumiandmete seaduse § 42, § 48 lg 1, lg 2 p 1, § 54 lg 1, § 55 lg 1, maakatastriseaduse § 18 lg 2, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord“ § 1 lg 2, § 2 lg-te 1 ja 2, § 4 p 3, § 5 p-de 1, 2, 4, 5 ning § 6 p 1, Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 6 lg 3 p 2, § 9 lg 1 ja § 11 lg 8, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ ja Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele“ alusel, kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 6. mai 2015 korraldusega nr 701-k kehtestatud „Püü tn 2a kinnistu detailplaneeringuga“ ning tulenevalt P. Haljase 25. mail 2015 registreeritud avaldusest

1. Muuta Kristiine linnaosas Püü tn 2a katastriüksuse (kinnistusregistriosa nr 23221201, katastritunnus 78407:701:0551, pindala 1500 m², sihtotstarve - elamumaa 100%) aadress ning määrata sihtotstarbed vastavalt Püü tn 2a kinnistu detailplaneeringule järgnevalt:

1.1 uute moodustatavate katastriüksuste aadressid ja sihtotstarbed:

1.1.1 Püü tn 2a, vastavalt detailplaneeringu krundile nr 1 on sihtotstarve elamumaa 100%;

1.1.2 Püü tn 2b, vastavalt detailplaneeringu krundile nr 2 on sihtotstarve elamumaa 100%.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Kristiine Linnaosa Valitsusele, Maa-ameti Tallinna katastribüroole, Häirekeskusele ja P. Haljasele.

3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär