Tallinna linna 2016. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja vormide kinnitamine

Tallinna Linnavalitsus 17.06.2015 korraldus number 1025

Redaktsiooni kehtivus 17.06.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

17. juuni

2015 nr

1025-k

Tallinna linna 2016. aasta eelarve projekti koostamise tingimuste ja vormide kinnitamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna põhimääruse § 59 alusel

1. Kinnitada Tallinna linna 2016. aasta eelarve projekti koostamise tingimused ja projekti vormid (lisad 1-11).

2. Linna ametiasutustel esitada oma haldusala eelarve projekt koos seletuskirjaga ning ameti tegevusvaldkonna investeeringute kava linna finantsteenistusele hiljemalt 1. septembriks 2015 korralduse lisas 1 kehtestatud korras ja lisades 2 - 11 toodud vormidel.

3. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa 1 - Tallinna linna 2016. aasta eelarve projekti koostamise tingimused
Lisad 2 - 6
Lisa 5 - Välisrahastusega projekti infokaart
Lisad 6 - 9
Lisa 10 - TOOTE PÜSIANDMED
Lisa 10 - vorm 9b
Lisa 11 - Ameti haldusala 2016. aasta eelarve projekti seletuskiri