Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Pärnu mnt 184 ja 186 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2015 otsus number 119
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

11. juuni 2015 nr 119

Pärnu mnt 184 ja 186 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Kristiine linnaosas Pärnu maantee ja Laine tänava vahelisel alal. Detailplaneeringus muudetakse Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohane väikeelamute ala planeeritud ala piires ettevõtluse segahoonestusalaks. Üldplaneeringu muutmine on põhjendatud, kuna praeguseks on võrreldes Tallinna üldplaneeringu kehtestamise ajaga piirkonna linnaehituslik situatsioon muutumas ja jätkuvas arengus, seetõttu ei vasta praegune olukord enam üldplaneeringus esitatud juhtotstarbe nõuetele. Planeeritud ala jääb Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ kohasesse Järve kõrghoonete piirkonna (7. piirkond) naabrusesse. Järve kõrghoonete piirkond hõlmab oma asukoha poolest Pärnu maantee ja raudtee vahelist ala Nõmme ja Kristiine linnaosade piirialal. Piirkond jaguneb kaheks kvartaliks: endine Silikaadi tehasest arenenud Järve kaubanduskeskuse kompleks ning autoteeninduse hooned, mis paiknevad kaubanduskeskuse maapinna reljeefist madalamal. Käesolevas detailplaneeringus on kavandatud hoonestus tõusvas joones just Järve keskuse poole, pidades silmas perspektiivseid teemaplaneeringukohaseid arenguid;

- arvestades ala asukohta, piirkonna polüfunktsionaalsust ning jätkuvat arengut, on planeeringus kavandatav hoone siinset linnaruumi mitmekesistav ja ümbruskonda sobiv;

- planeeringus kavandatu tõstab hoonestustihedust ja pakub kesklinna lähedale uusi töökohti, olles seega kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärgi ja linna üldiste arengusuundadega. Pärnu maantee kui tiheda liiklusega magistraaltee äärde äripindade kavandamine muudab linnapilti atraktiivsemaks ning mõjub samal ajal müratõkkena Laine tänava ääres säilivale elamualale;

- planeeringu lahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ nõuetele;

- Harju maavanem on detailplaneeringu üle järelevalvet teostades märkinud, et kohalik omavalitsus on arvestanud planeerimisseaduses sätestatud planeeringu avaliku menetluse nõuetega ning lähtunud planeerimisseaduse §-s 9 detailplaneeringu sisule esitatavatest nõuetest. Ühtlasi on maavanem nõustunud planeerimisseaduse § 23 lg 3 p-st 3 lähtudes kehtiva Tallinna üldplaneeringu muutmisega ning andnud sama seaduse § 23 lg 6 alusel heakskiidu Pärnu mnt 184 ja 186 kinnistute detailplaneeringule.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 1,93 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 184 ja 186 kinnistute detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10024. Detailplaneeringu eesmärk on muuta kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarbeid nii, et moodustuks üks ärimaa ja üks transpordimaa krunt. Määrata ärimaa maakasutuse sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Olemasoleva tootmismaa maakasutuse sihtotstarbega krundi piire ja ehitusõigust ei muudeta. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneering muudab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohase väikeelamute ala maakasutuse juhtotstarbe planeeritud ala piires ettevõtluse segahoonestusalaks ning hoonestus kavandatakse kõrgem kui Tallinna üldplaneeringus määratletud väikeelamute juhtotstarbega alal. Ettevõtluse segahoonestusalal võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi.

3. Avalikult kasutatava kergliiklustee rajamine ja bussipeatuse ümbertõstmine tagatakse 2. oktoobril 2013 sõlmitud lepinguga nr 3-7/190.

4. Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2015 korralduse nr 415-k „Pärnu mnt 184, Pärnu mnt 184b ja Pärnu mnt 186 kinnisasjadest moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine“ alusel on transpordimaa krundi võõrandamiseks sõlmitud leping 9. aprillil 2015.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015
otsuse nr 119
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse eelnõu „Pärnu mnt 184 ja 186 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kristiine linnaosas 1,93 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 184 ja 186 kinnistute detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10024. Detailplaneeringu eesmärk on muuta kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarbeid nii, et moodustuks üks ärimaa ja üks transpordimaa krunt. Määrata ärimaa maakasutuse sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Olemasoleva tootmismaa maakasutuse sihtotstarbega krundi piire ja ehitusõigust ei muudeta. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneering muudab Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohase väikeelamute ala maakasutuse juhtotstarve planeeritud ala piires ettevõtluse segahoonestusalaks ning hoonestus kavandatakse kõrgem kui Tallinna üldplaneeringus määratletud väikeelamute juhtotstarbega alal. Ettevõtluse segahoonestusalal võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritud maa-ala paikneb Kristiine linnaosas Järve asumis Pärnu maantee ja Laine tänava vahelisel alal. Tegemist on polüfunktsionaalse piirkonnaga, kus on nii üksikelamuid kui ka kaubandus- ja teenindushooneid.

Planeeritud maa-alal asuvad:

- ärimaa sihtotstarbega Pärnu mnt 184 kinnistu, mille suurus on 2781 m2 ja omanik OÜ Aromare. Kinnistu on hoonestatud autovaruosade kauplus-laohoonega;

- ärimaa sihtotstarbega Pärnu mnt 186 kinnistu, mille suurus on 9278 m2 ja omanik OÜ Aromare. Kinnistu on hoonestatud ärihoone ja katlamajaga;

- elamumaa sihtotstarbega Pärnu mnt 184b kinnistu, mille suurus on 589 m2 ja omanik OÜ Aromare. Kinnistu on hoonestatud üksikelamuga;

- elamumaa sihtotstarbega Laine tn 15 kinnistu, mille suurus on 1622 m2 ja omanik OÜ Aromare. Kinnistu on hoonestatud üksikelamu ja abihoonetega;

- tootmismaa sihtotstarbega Laine tn 17 kinnistu, mille suurus on 71 m2 ja omanik Osaühing Jaotusvõrk (praegu Elektrilevi OÜ). Kinnistu on hoonestatud alajaamaga;

- lisaks jääb planeeritud alale osa transpordimaa sihtotstarbega Tallinna linnale kuuluvatest katastriüksustest Pärnu maantee T12 ja Laine tänav.

Juurdepääs planeeritud alale on Pärnu maanteelt ja Laine tänavalt. Kõrghaljastust on planeeritud ala edelaosas ja Laine tänava ääres.

2. Tallinna üldplaneering ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ on planeeritud ala juhtotstarbeks määratud väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering sisaldab üldplaneeringu muutmise ettepanekut, kuna üldplaneeringuga lubatud nelja korruse asemel kavandatakse hoone osaliselt kuuekorruselisena.

Planeerimisseaduse § 9 lõike 7 kohaselt on kehtestatud üldplaneeringu põhilahenduse detailplaneeringuga muutmine vastava maa-ala üldplaneeringus määratud maakasutuse juhtotstarbe ulatuslik muutmine, üldplaneeringus määratud hoonestuse kõrguspiirangu ületamine või muu kohaliku omavalitsuse hinnangul oluline või ulatuslik üldplaneeringu muutmine. Sama seaduse § 8 lõige 31 sätestab, et maakasutuse juhtotstarve on üldplaneeringuga määratav territooriumi kasutamise valdav otstarve, mis annab kogu määratletud piirkonnale või kvartalile edaspidise maakasutuse põhisuunad.

Detailplaneeringu kehtestamisel muudetakse Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarve - väikeelamute ala - ettevõtluse segahoonestusalaks ning hoonestus kavandatakse kõrgem kui Tallinna üldplaneeringus määratletud väikeelamute juhtotstarbega alal. Ettevõtluse segahoonestusalal võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda ka üksikuid elamuid ja asutusi.

Kuna nüüdseks on võrreldes Tallinna üldplaneeringu kehtestamise ajaga piirkonna linnaehituslik situatsioon muutumas ja jätkuvas arengus, siis ei vasta praegune olukord enam üldplaneeringus esitatud juhtotstarbe nõuetele. Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 on kehtestatud teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ (edaspidi ka teemaplaneering). Planeeritud ala jääb teemaplaneeringus sätestatud Järve kõrghoonete piirkonna (7. piirkond) naabrusesse. Järve kõrghoonete piirkond hõlmab oma asukoha poolest Pärnu maantee ja raudtee vahelist ala Nõmme ja Kristiine linnaosade piirialal. Piirkond jaguneb kaheks kvartaliks: endine Silikaadi tehasest arenenud Järve kaubanduskeskuse kompleks ning autoteeninduse hooned, mis paiknevad kaubanduskeskuse maapinna reljeefist madalamal. Käesolevas detailplaneeringus on kavandatud hoonestus tõusvas joones just Järve keskuse poole, pidades silmas perspektiivseid teemaplaneeringukohaseid arenguid.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärk Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringus Kristiine linnaosa üldplaneeringut.

Tallinna Linnavalitsuse 15. novembri 2006 korraldusega nr 2284-k kinnitatud „Kristiine linnaosa üldplaneeringu lähteülesande“ punktis 3 toodud üldplaneeringu eesmärk on erinevate piirkondade omavahelise sidususe tagamine ja nende funktsionaalsuse mitmekesistamine ning linnaosalise tähtsusega keskuste kavandamine. Koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani tööversiooni kohaselt jääb planeeritud ala segahoonestusala juhtotstarbega alale ja magistraaltänavate ärivööndisse.

Planeeringus kavandatu tõstab hoonestustihedust ja pakub kesklinna lähedale uusi töökohti, olles seega kooskõlas Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärgi ja linna üldiste arengusuundadega. Pärnu maantee kui tiheda liiklusega magistraaltee äärde äripindade kavandamine muudab linnapilti atraktiivsemaks ning mõjub samal ajal müratõkkena Laine tänava ääres säilivale elamualale.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritud maa-ala kohta ei ole varem kehtestatud detailplaneeringut.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeringus nähakse ette krundipiiride ja sihtotstarvete muutmine nii, et moodustuks üks ärimaa ja üks transpordimaa maakasutuse sihtotstarbega krunt ning määratakse ärimaa krundile ehitusõigus büroo-kaubandus-teenindushoone ehitamiseks.

Krunt positsioon (edaspidi pos) 1 moodustatakse ärimaa sihtotstarbega Pärnu mnt 184 ja Pärnu mnt 186 ning elamumaa sihtotstarbega Pärnu mnt 184b ja Laine tn 15 kinnistute liitmisel. Krundile määratakse ärimaa sihtotstarve ning antakse ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Arvestades planeeritud ala paiknemist linnaruumis - magistraalteede, elamute ja ärihoonete vahetu naabrus -, jätkatakse käesoleva lahendusega ümbruskonnas nüüdisaegse kvaliteetse linnakeskkonna kujundamist. Planeeritud lahenduses ette nähtud ärihoone kõrgem maht on kavandatud tiheda liiklusega Pärnu maantee poolses osas kuni 6-korruselisena, Laine tänava poolses osas, kus paiknevad üksikelamud, 1-korruselisena. Juurdepääs krundile on kavandatud Pärnu maanteelt.

Krunt pos 2 aadressiga Laine tn 17 on tootmismaa. Krundi piire ei muudeta ning seal säilitatakse olemasolev alajaama hoone. Juurdepääs on Laine tänavalt. 

Krundile pos 3 määratakse transpordimaa sihtotstarve ning sellele kavandatakse kergliiklustee. Krunt pos 3 külgneb Pärnu maanteega.

Kavandatud lahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ nõuetele, kokku on planeeritud 288 parkimiskohta.

Planeeringu ala varustamine tehnovõrkudega lahendatakse vastavalt võrguvaldajate väljastatavatele tehnilistele tingimustele. Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ järgi jääb planeeritud ala kaugküttepiirkonnast välja ning hoone soojavarustus lahendatakse lokaalselt gaasikütte baasil.

Dendroloogid O. Abner ja A. Kaur koostasid 2010. aastal planeeringu ala puittaimestiku haljastusliku hinnangu, mida täpsustas 2011. aastal maastikuarhitekt K. Keir. Hinnangute põhjal Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord“ kohaseid I väärtusklassi puid alal ei kasva. Alal kasvab kaks II väärtusklassi puud ja mitmeid III-V väärtusklassi puid, põõsaid ja puudegruppe. Kavandatu kohaselt tuleb likvideerida kokku 58 puud, põõsast või puudegruppi, mis kuuluvad IV ja V väärtusklassi, kuid likvideeritakse ka neli III väärtusklassi puud ja põõsast ning üks II väärtusklassi metsviinapuu. Likvideeritavad puittaimed kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“, mille kohaselt tuleb likvideeritavad puud kompenseerida 434 haljastuse ühiku ulatuses. Haljastuse ühikute arv on esialgne, lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastuse ühikute arv selgub raieloa menetlemise käigus.

OÜ IPT Projektijuhtimine koostas 2010. aastal geotehnika aruande, kus leiti, et ehitusgeoloogilised tingimused on head ning vundeerimissügavusse jääb hea kandevõimega pinnas.

Aktsiaselts Maves koostas 2004. aastal keskkonnaseisundi hinnangu, mille kohaselt planeeritud ala keskkonnaseisund on valdavalt rahuldav. Planeeringu ala edelaosas - endise katlamaja ja õlihoidla asukohas - on tuvastatud pinnase ja pinnasevee reostus naftasaadustega. Kavandatav tegevus ümbritsevale keskkonnale olulist negatiivset mõju ei põhjusta. Projekteerimise käigus on soovitatav teha pinnase ja põhjavee reostusuuring. Tingimus on detailplaneeringus määratud.

Finestum Ehitusekspertiisid OÜ tegi radoonitaseme mõõtmise ja koostas 2011. aastal radoonimõõdistuste raporti, mille kohaselt radoonitase planeeritud alal on suuremalt jaolt keskmine, kuid kohati ka kõrge, mistõttu tuleb kasutusele võtta radooni vähendamise meetmed (hea ehituskvaliteet, kasutada radoonikilet ning head ventilatsiooni). Tingimus on detailplaneeringus määratud.

Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaal koostas 2011. aastal planeeringu alale keskkonnamürast põhjustatud müratasemete hinnangu, mille kohaselt planeeritud alale mõjuvad kõrged müratasemed, mis on tingitud Pärnu maantee suurest liikluskoormusest ja raudtee lähedusest. Uuringust selgub, et vastavalt sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusele nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“ on tegemist III kategooria alaga (segaala, kus paiknevad elamud ja ühiskasutusega hooned, kaubandus-, teenindus- ja tootmisettevõtted) ning uuringu kohaselt käsitletakse planeeringu ala väljakujunenud hoonestusega alana.

Eelnimetatud määruse nr 42 § 4 lõike 2 kohaselt tuleb uute hoonete projekteerimisel olemasolevatele hoonestatud aladele lähtuda mürataseme piirtasemest ning olemasolevatel aladel ja ehitistes ei tohi müra ületada piirtaset. Kui piirtase on ületatud, tuleb rakendada meetmeid müra vähendamiseks. Kuna tehtud mürahinnangu kohaselt on Pärnu maantee poolsel alal müra piirtasemed pisut ületatud, on planeeringus määratud tingimus hoonete projekteerimisel lähtuda Eesti standardist EVS 842:2003 „Ehitise heliisolatsiooninõuded. Kaitse müra eest“ ja sotsiaalministri 4. märtsi 2002 määrusest nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“. Lisaks on määratud nõue, et hoonete välispiirete heliisolatsiooni hindamisel ja üksikute elementide valikul tuleb rakendada transpordimüra spektri lähendustegurit vastavalt Eesti standardile EVS-EN ISO 717-1:1999 „Akustika. Heliisolatsiooni hindamine hoonetes ja hooneosadel. Osa 1: Õhuheli isolatsioon“. Välispiirde nõutava heliisolatsiooni tagamisel tuleb arvestada, et ventileerimiseks ettenähtud elemendid (tuulutusavad aknakonstruktsioonis või värskeõhuklapid välisseinas) ei vähendaks välispiirde heliisolatsiooni sel määral, et lubatav müratase ruumis oleks ületatud. Detailplaneeringus on määratud nõuded ehitusprojekti koostamiseks.

Planeeringu elluviimisel mõjub kavandatud ärihoone müratõkkena Laine tänava ääres paiknevatele väikeelamutele.

Osaühing Rei Geotehnika koostas 2011. aastal hüdrogeoloogilise eksperthinnangu ja tegi reostusuuringu, mille põhjal koostas aruande. Koostatud hinnangute põhjal tuleb maa-aluse korruse rajamise ajaks võtta vaatluse alla detailplaneeringu alaga külgnevad eramud, vältimaks võimalikku hoonete vajumist, soovitavalt tuleks see rajada võimalikult kuival aastaajal. Planeeritud ala edelaosas on pinnas ja pinnasevesi reostunud naftasaadustega. Likvideeritava pinnase käitlemine tuleb läbi viia vastavalt maapõueseadusele ja jäätmehoolduseeskirja nõuetele. Vastavad tingimused on detailplaneeringus määratud.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotles 28. oktoobril 2002 registreeritud avaldusega OÜ Aromare. Taotluse kohaselt sooviti muuta kinnistute piire, maakasutuse sihtotstarbeid ning sooviti ehitusõiguse määramist kahe kuni kuue 2-10-korruseliste äri- ja korterelamute rajamiseks.

10. augustil 2012 on Tallinna Linnaplaneerimise Ameti, OÜ Aromare ja K-Projekt Aktsiaseltsi vahel sõlmitud planeeringu koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/124.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 28. novembri 2012 korraldusega nr 1624-k „Pärnu mnt 184 ja 186 kinnistute detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas“ eesmärgiga muuta kinnistute piire ja maakasutuse sihtotstarbeid nii, et moodustuks üks ärimaa ja üks transpordimaa krunt; määrata ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 6 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ehitamiseks. Olemasoleva tootmismaa sihtotstarbega krundi piire ja ehitusõigust ei muudeta. Eesmärk oli ka anda planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Detailplaneeringu algatamise korraldusega tunnistati kehtetuks Tallinna Linnavalitsuse 25. veebruari 2004 korraldus nr 375-k „Pärnu mnt 184 ja 186 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine“.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Postimees 6. detsembril 2012 ja ajalehes Pealinn 10. detsembril 2012 ning ajalehes Kristiine Leht 21. detsembril 2012. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega oli võimalik tutvuda 12.-19. detsembrini 2012. Teade detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avaliku arutelu toimumise kohta ilmus ajalehes Postimees 12. detsembril 2012 ja ajalehes Pealinn 17. detsembril 2012. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtade avalikul arutelul arutati liikluslahenduse ja ehitustegevusega kaasneva müraga seonduvaid küsimusi.

Kuna detailplaneeringut menetletakse üldplaneeringut muutvana, siis planeerimisseaduse § 17 lg 3 punkti 2 kohaselt esitas Tallinna Linnaplaneerimise Amet planeeringu Harju maavanemale täiendavate kooskõlastuste määramiseks. Harju maavanem täiendavat kooskõlastusvajadust ei määranud.

Detailplaneeringu koostas K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 28. novembri 2012 korraldusest nr 1624-k „Pärnu mnt 184 ja 186 kinnistute detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine Kristiine linnaosas“. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusega nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“. Detailplaneeringule on lisatud O. Abneri ja A. Kauri 2010. aastal koostatud puittaimestiku haljastuslik hinnang; K. Keiri 2011. aastal koostatud haljastusliku hinnangu täiendus; OÜ IPT Projektijuhtimine 2010. aastal koostatud geotehnika aruanne; aktsiaseltsi Maves 2004. aastal koostatud keskkonnaseisundi hinnang; Finestum Ehitusekspertiisid OÜ 2011. aastal koostatud radoonimõõdistuste raport; Insinööritoimisto Akukon OY Eesti Filiaali 2011. aastal koostatud keskkonnamürast põhjustatud müratasemete hinnang; Osaühingu Rei Geotehnika 2011. aastal koostatud hüdrogeoloogiline eksperthinnang ja reostusuuringu aruanne.

Algatamise korralduses määratud lisanõuded on täidetud.

Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lõikes 2 loetletud isikutega on detailplaneeringu koostamisel tehtud koostööd ja § 15 lõikes 3 loetletud ametitega on detailplaneering kooskõlastatud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Transpordiamet, Tallinna Kommunaalamet, Päästeameti Põhja päästekeskus, Maa-amet, aktsiaselts Eesti Gaas ja planeeritud Pärnu mnt 184 ja Pärnu mnt 184b, Pärnu mnt 186 ja Laine tn 15 kinnistute omaniku, OÜ Aromare esindaja K. Kunman detailplaneeringu koostamise käigus tehtava koostöö ajal ega detailplaneeringut kooskõlastades märkusi ei esitanud.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu märkusteta, kuid esitas ehitusprojekti koostamiseks ja kooskõlastamiseks järgmised tingimused:

- pinnase jääkreostuse likvideerimisele tellida järelevalve selleks litsentsi omavalt ettevõttelt. Reostuse likvideerimise aruanne esitada kooskõlastamiseks Tallinna Keskkonnaametile;

- ehitus- ja lammutusprojektid kooskõlastada enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga.

Nõuded ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu, märkides, et peab vajalikuks sõlmida kinnistute omanikuga lepingu krundi pos 3 tähtajatu ja isikliku kasutusõiguse seadmiseks Tallinna linna kasuks pärast detailplaneeringu vastuvõtmist ja enne kehtestamist. Lisaks palus Tallinna Linnavaraamet välja selgitada vajalikud toimingud bussipeatuse ümbertõstmiseks ning vajaduse korral Tallinna Linnaplaneerimise Ametil märkida vastavasisuline kohustus ka teede ja tehnovõrkude lepingus.

Teede- ja tehnovõrkude lepinguga on kruntide omanik võtnud kohustuse kanda bussipeatuse teisaldamisega seotud kulud. Tallinna Linnavalitsuse 23. märtsi 2015 korralduse nr 415-k „Pärnu mnt 184, Pärnu mnt 184b ja Pärnu mnt 186 kinnisasjadest moodustatava kinnisasja Tallinna linnale tasuta omandamine ning kinnisasjale valitseja määramine“ alusel on vastavasisulised lepingud sõlmitud 9. aprillil 2015.

Elektrilevi OÜ, Elion Ettevõtted Aktsiaselts ja AKTSIASELTS TALLINNA VESI, Aktsiaselts KH Energia - Konsult kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel, mis on lisatud detailplaneeringu seletuskirja ja millega tuleb arvestada ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

2. oktoobril 2013 sõlmitud lepinguga nr 3-7/190 võttis OÜ Aromare kohustuse tagada oma vahendite arvel krundile pos 3 kavandatud kergliiklustee rajamine ja bussipeatuse ümbertõstmine.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2013 korraldusega nr 1504-k „Pärnu mnt 184 ja 186 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas“. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 4. novembril 2013 ja ajalehes Kristiine Leht 2013. aasta novembri numbris. Detailplaneering oli avalikul väljapanekul 26. novembrist kuni 23. detsembrini 2013. Vastav teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 18. novembril 2013 ja ajalehes Kristiine Leht 2013. aasta novembrinumbris.

Avaliku väljapaneku kestel esitasid vastuväiteid Laine tn 24, Laine tn 26 ja Laine tn 28 kinnistute omanike esindaja advokaat J. Nõgisto Advokaadibüroo FORT OÜ-st ning Pärnu mnt 184a ja Laine tn 18 kinnistute omanikud.

Avalikul väljapanekul tehtud ettepanekutega ja tähelepanekutega on arvestatud järgmiselt:

- ettepanekut muuta liikluslahendust nii, et teenindavate sõidukite väljapääs Pärnu mnt 184 kinnistult nähakse ette ainult Pärnu maanteele, ei arvestatud, kuna Tallinna Transpordiamet andis seisukoha, mille kohaselt tuleb liiklusohutuse tagamiseks jätta teenindavate sõidukite kavandatav väljapääs Laine tänavale, sõiduautode väljasõit Laine tänavale ei ole lubatud;

- ettepanekut mitte kavandada prügimaja Laine tänava poolsest ehitusjoonest Laine tänava poole ja varjata kaubanduskeskuse teenindushoov Laine tänava poolt arhitektuursete elementidega, et vähendada häirivaid mõjusid piirkonna elanikele, arvestati ning detailplaneeringu seletuskirja ja põhijoonist täiendati. Jäätmete (liigiti) kogumise koht on kavandatud hoonesse. Jäätmehoidla asukoht hoones täpsustatakse ehitusprojektis. Teenindus-laadimisala varjamiseks Laine tänava poolt on lisatud hoone projekteerimiseks nõue detailplaneeringu seletuskirja;

- ettepanekuga täiendada sademevee ärajuhtimise lahendust planeeringu seletuskirja vastavates peatükkides on arvestatud ning seletuskirja on täiendatud;

- ettepanekut detailplaneeringus sätestada Laine tänavaga külgneva kergliiklustee valmisehitamise tähtaeg ei ole arvestatud. Tingimust ei seata, kuna tegemist on linna tänavaga, mis rekonstrueeritakse, kui linnal on rahalised võimalused olemas. Vastavalt AKTSIASELTSILT TALLINNA VESI saadud infole on planeeringus antud eraldi joonisena põhimõtteline lahendus perspektiivse sademevee kanalisatsiooni rajamiseks Laine tänavale, mida tulevikus täpsustatakse Laine tänava rekonstrueerimisprojekti koostamisel;

- ettepanekut säilitada Pärnu mnt 184a ja Pärnu mnt 184b kinnistute piiril olev elektrikapp, millest on tagatud Pärnu mnt 184a kinnistu elektrivarustus, on arvestatud. Kuigi elektrikapi asukoht jääb planeeritud alast välja ja elektrikappi ei ole ette nähtud likvideerida, on planeeringujoonisele lisatud märkus: „Pärnu mnt 184a olemasolev elektriliitumine säilitada“;

- ettepanekut Laine tänava poolsele küljele kavandada nüüdisaegne lahendus müramüürist, mis sulanduks rohealaga, ei ole otseselt arvestatud, kuid on täiendavalt selgitatud, et hoone katusekorrusele viiv pandus on kavandatud hoone mahtu ja omab välisseina ning seina ette on nähtud vertikaalne haljastus. Parklat Laine tänava poolsele kinnistu osale kavandatud ei ole. Pandustele viivad juurdepääsuteed on piiratud nõuetekohase kõrgusega tugimüüridega, mille müramüüriks kavandamine ei ole põhjendatud ega ei ole linnaehituslikult sobiv.

Lisaks juhtis Pärnu mnt 184a kinnistu omanik tähelepanu, et Pärnu mnt 184a kinnistu elamu vee- ja elektrivarustus tuleb Laine tänavalt maa-aluste trassidena Laine tn 13 kinnistu Laine tn 15 kinnistu poolsest küljest krundi piiri lähedalt. Selgituseks märgiti, et Laine tn 15 kinnistul asuv veetrass jääb planeeritud alast välja ja seda ei ole planeeritud likvideerida. Pärnu mnt 184a kanalisatsioonitrassi liitumispunkt asub kinnistu värava ees, jääb planeeritud alast välja ja seda ei ole planeeritud likvideerida.

Kristiine Linnaosa Valitsuses toimus avalik arutelu 4. veebruaril 2014. Teade avaliku arutelu toimumise aja ja koha kohta ilmus ajalehes Postimees 23. jaanuaril 2014, ajalehes Pealinn 27. jaanuaril 2014 ja ajalehes Kristiine Leht 2014. aasta jaanuarinumbris.

Teade avaliku väljapaneku tulemusi tutvustava avaliku arutelu tulemustest ilmus ajalehes Postimees 12. veebruaril 2014 ja ajalehes Pealinn 17. veebruaril 2014.

Lahendamata jäi Laine tn 24, Laine tn 26 ja Laine tn 28 kinnistute omanike vastuväide.

Tallinna Linnavalitsus esitas esmakordselt Pärnu mnt 184 ja 186 kinnistute detailplaneeringu Harju maavanemale planeerimisseaduse § 23 lg 1 punkti 2 ja § 23 lg 3 punktide 3 ja 5 kohaseks järelevalveks 27. märtsil 2014.

Harju maavanem tagastas 24. aprillil 2014 detailplaneeringu linnale täiendamiseks. Muu hulgas palus Harju maavanem täiendavalt põhjendada teenindavate sõidukite väljasõidu lahendamist Laine tänava kaudu ning täiendada detailplaneeringu seletuskirja punkti 5.1.3 märkusega, et ehitusprojekti koostamisel küsitakse ehitusprojekti lahenduse kohta ka Laine tn 24, Laine tn 26 ja Laine tn 28 kinnistute omanike seisukohad. Vastav täiendus on planeeringu seletuskirja lisatud.

Amet küsis seisukohad Tallinna Keskkonnaametilt võimaliku hoonestusala nihutamise kohta ja Tallinna Transpordiametilt liikluskorralduslike küsimuste osas.

Amet edastas nii Tallinna Keskkonnaameti kui ka Tallinna Transpordiameti seisukohad projekteerijale ning palus planeeringut vastavalt arvamustele korrigeerida.

Tulenevalt Tallinna Transpordiameti ja Tallinna Keskkonnaameti seisukohadest täiendati detailplaneeringut järgmiselt:

- kesklinnapoolselt juurdepääsult on kavandatud krundi juurde-väljapääsu asemel juurdepääs sõiduautodele, tagamaks ühissõidukite takistuseta juurdepääsu peatusesse. Sõiduautode väljapääs krundilt on kavandatud läbi maa-aluse korruse Järve Keskuse poolselt väljasõidult ja ainult Pärnu maanteele, mitte Laine tänava poole;

- kavandatud hoone maa-aluse ja katuseparkla juurdepääsude vahelist kaugust on suurendatud, tõstmaks krundisisest liiklusohutust;

- kavandatud hoone maa-aluse Järve keskuse poolset juurde-väljapääsu on nihutatud Pärnu maantee ristumisest eemale, vältimaks Pärnu maantee välja-sissepääsus liiklusseisakute tekkimist;

- liikluskorralduse lahendus on kooskõlastatud Tallinna Transpordiametiga;

- teenindavate sõidukite juurdepääs on Pärnu maanteelt ja väljapääs Laine tänavale. Sõiduautode väljasõit Laine tänavale ei ole lubatud;

- detailplaneeringu materjalidele lisati täiendavalt T. Metsvahi arvamus detailplaneeringu liikluslahendusele, mille alusel on detailplaneeringu liikluslahendust korrigeeritud;

- detailplaneeringu seletuskirja punkti 5.5 lisati nõue ehitusprojekti koostamiseks, mis näeb ette sademeveelahenduse, sh immutusblokkide asukoha tutvustamist Laine tn 24, 26 ja 18 kinnistute omanikele.

Tallinna Linnavalitsus esitas detailplaneeringu Harju maavanemale uuesti 17. novembril 2014 järelevalve menetluse jätkamiseks.

Harju maavanem andis oma 1. detsembri 2014 kirjaga heakskiidu detailplaneeringule ning nõustus Tallinna üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbe muutmisega.

Planeerimisseaduse § 25 lg 7 punkti 4 järgi teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Laine tn 13, Laine tn 16, Laine tn 18, Laine tn 20, Laine tn 22, Laine tn 24, Laine tn 26, Laine tn 28, Laine tn 17a // Pärnu mnt 188 ja Pärnu mnt 184a kinnistute omanikke ja Advokaadibüroo FORT OÜ-d.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punktile 33 ja „Tallinna linna ehitusmääruse § 20 lõikele 4. Kuna detailplaneering sisaldab Tallinna üldplaneeringu muutmise ettepanekut, siis kuulub Pärnu mnt 184 ja 186 kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees