Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 kehtestatud "Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu" kehtetuks tunnistamine Viru tn 20 kinnistu osas
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2015 otsus number 107
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

11. juuni 2015 nr 107

Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 kehtestatud „Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu“ kehtetuks tunnistamine Viru tn 20 kinnistu osas

Planeerimisseaduse § 27 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, haldusmenetluse seaduse § 64 lg-te 1, 2 ja 3, § 68 lg 2 ja § 70 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 22 lg 1 alusel, tulenevalt Korteriühistu Viru 20 juhatuse liikme A. Sarapuu 16. jaanuari 2015 avaldusest ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas (lisa 1) esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- Korteriühistu Viru 20 (Viru tn 20 kinnistu omanike esindaja) juhatuse liige A. Sarapuu on 16. jaanuaril 2015 esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile avalduse tunnistada Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 kehtestatud „Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ Viru tn 20 kinnistu osas kehtetuks. Viru tn 20 eluruumide ja mitteeluruumide omanikud on 2. märtsil 2015 esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile nõusoleku tunnistada Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 kehtestatud „Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ Viru tn 20 kinnistu osas kehtetuks;

- Viru tn 20 eluruumide ja mitteeluruumide omanikud soovivad Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu Viru tn 20 kinnistu osas kehtetuks tunnistamist, kuna olemasolev olukord Viru tn 20 kinnistu osas ei vasta kinnistu pindala, sihtotstarbe ja hoone kõrguse poolest kehtivale detailplaneeringule. Lisaks soovivad Viru tn 20 eluruumide ja mitteeluruumide omanikud olemasoleva hoone rekonstrueerida ja pööningukorruse kasutusele võtta, mida alal kehtivas detailplaneeringus ei ole ette nähtud, kuid mis on muinsuskaitse eritingimuste kohaselt võimalik;

- pärast detailplaneeringu Viru tn 20 kinnistu osas kehtetuks tunnistamist on Tallinna Linnaplaneerimise Ametil võimalik jätkata katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning hoone rekonstrueerimiseks ja pööningukorruse kasutusele võtmiseks vajalike toimingute läbiviimist.

1. Tunnistada Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 kehtestatud „Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ Viru tn 20 kinnistu osas kehtetuks. Detailplaneeringu Viru tn 20 kinnistu osas kehtetuks tunnistamise skeem on otsusele lisatud (lisa 2).

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

3. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015
otsuse nr 107
LISA 1

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 kehtestatud „Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu“ kehtetuks tunnistamine Viru tn 20 kinnistu osas“

Tallinna Linnavolikogu otsusega tunnistatakse Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 kehtestatud „Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ Viru tn 20 kinnistu osas kehtetuks.

Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering on kehtestatud Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 „Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu kehtestamine Kesklinna linnaosas“.

Detailplaneeringu koostamise algatamist taotles Sihtasutus Vanalinna Teatrimaja eesmärgiga kavandada Sauna tn 10 kinnistule teatrimaja. Detailplaneeringu alasse haaratud Viru tn 20 hoonete teenindamiseks vajalikku maad ei olnud detailplaneeringu koostamise ajal veel määratud, mistõttu kajastati detailplaneeringus üksnes Viru tn 20 tegelikku maakasutust, mis arvestades ehitisregistri andmeid hõlmas üksnes hoonealust maad. Detailplaneeringu lahenduse kohaselt on Viru tn 20 kinnistu pindala 470 m2 ja sihtotstarve 40% äri- ja 60% elamumaa, hoone suurim korruselisus on kolm ja hoone kõrgus on kuni 18 meetrit.

Viru tn 20 kinnistu asub Vabariigi Valitsuse 20. mai 2003 määruse nr 155 „Tallinna vanalinna muinsuskaitseala põhimäärus“ kohasel Tallinna vanalinna muinsuskaitsealal.

Viru tn 20 kinnistul paikneb 3-korruseline äriruumidega mitme korteriga elamu, mis koos hooviansambliga on kultuuriministri 30. augusti 1996 määruse nr 10 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ lisaga 2 tunnistatud arhitektuurimälestiseks.

Viru tn 20 kinnistu pindala on 605 m2 ja sihtotstarve 30% äri- ja 70% elamumaa. Hoone kõrgus on 18,5 meetrit.

Eeltoodust tulenevalt ei vasta olemasolev olukord Viru tn 20 kinnistu osas kinnistu pindala, sihtotstarbe ja hoone kõrguse poolest kehtivale detailplaneeringule.

Kinnistusraamatu andmeil on Viru tn 20 eluruumide ja mitteeluruumide omanikud R. Loit, M. Kivimägi, P. Sarapuu ja A. Sarapuu, OÜ Skyyren, OSAÜHING ARHITEKTUURIBÜROO IGNAR FJUK, Osaühing PUHASTUSEKSPERT, TALWEST GRUPP OÜ, Nova Entertainment OY ja Tallinna linn.

Korteriühistu Viru 20 (Viru tn 20 kinnistu omanike esindaja) juhatuse liige A. Sarapuu on 16. jaanuaril 2015 esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile avalduse tunnistada Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 kehtestatud „Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ Viru tn 20 kinnistu osas kehtetuks.

Viru tn 20 eluruumide ja mitteeluruumide omanikud on 2. märtsil 2015 esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile nõusoleku tunnistada Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 kehtestatud „Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ Viru tn 20 kinnistu osas kehtetuks. Seda põhjusel, et olemasolev olukord Viru tn 20 kinnistu osas ei vasta kinnistu pindala, sihtotstarbe ja hoone kõrguse poolest kehtivale detailplaneeringule. Lisaks soovivad Viru tn 20 eluruumide ja mitteeluruumide omanikud olemasoleva hoone rekonstrueerida ja pööningukorruse kasutusele võtta, mida alal kehtivas detailplaneeringus ei ole ette nähtud, kuid mis on muinsuskaitse eritingimuste kohaselt võimalik.

Tallinna Linnaplaneerimise Ametile on esitatud eelprojekt hoone rekonstrueerimiseks ja pööningukorruse valmisehitamiseks. Hoone on kavandatud rekonstrueerida olemasolevas mahus, kuid olemasoleva hoone kõrgus on 18,5 meetrit, mitte 18 meetrit nagu kehtivas detailplaneeringus. Eelprojekti kohaselt soovitakse eluruumide osakaalu hoones suurendada. Hoone kasutamise otstarbe muutmisega kaasneb Viru tn 20 katastriüksuse sihtotstarbe muutmine nii, et ärimaa sihtotstarbe osakaal väheneb ja elamumaa sihtotstarbe osakaal suureneb. Pööningukorruse kasutusele võtmisega kujuneb hoone korruselisuseks neli, mitte kolm nagu kehtivas detailplaneeringus.

Viru tn 20 kinnistu kuulub Tallinna Linnavolikogu 28. augusti 2008 otsusega nr 171 kinnitatud „Tallinna vanalinna arengukava“ alusel tsooni nr 3, mille dominandid on turism, kaubandus ja muu ettevõtlus. Soovitatavad kasutusalad on kauplused, ärid, lõbustus- ja meelelahutusasutused, turism. Samas on arengukavas märgitud, et oluline on hoida vanalinna elava linna- ja elukeskkonnana. Eesmärk on elamisaktiivsuse suurenemine vanalinnas. Elamisaktiivsust suurendab vanalinna praegusest mõnevõrra suurem püsielanikkond. Kavandatu on Tallinna vanalinna arengukavaga kooskõlas.

Eeltoodust tulenevalt on Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 kehtestatud „Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu“ kehtetuks tunnistamine Viru tn 20 kinnistu osas põhjendatud.

Pärast Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 kehtestatud „Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneeringu“ Viru tn 20 kinnistu osas kehtetuks tunnistamist on Tallinna Linnaplaneerimise Ametil võimalik jätkata katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks ning hoone rekonstrueerimiseks ja pööningukorruse kasutusele võtmiseks vajalike toimingute läbiviimist.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 33 järgi on detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine volikogu ainupädevuses.

Haldusorganipoolne haldusakti kehtetuks tunnistamine toimub kaalutlusõiguse alusel. Haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse teostamisel arvestada haldusakti andmise ja haldusakti kehtetuks tunnistamise tagajärgi isikule, haldusakti andmise menetluse põhjalikkust, haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust ning nende seost isiku osalemisega haldusakti andmise menetluses ja isiku muu tegevusega, haldusakti andmisest möödunud aega ning muid tähtsust omavaid asjaolusid.

Haldusmenetluses on välja selgitatud planeeringu alale jääva Viru tn 20 kinnistu omanike tahe ning seeläbi teada saadud detailplaneeringu menetluse käigus välja antud haldusakti kehtetuks tunnistamise võimalikud tagajärjed menetluses osalevatele isikutele. Kuna Korteriühistu Viru 20 juhatuse liige A. Sarapuu on esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile avalduse tunnistada Tallinna Linnavolikogu 17. septembri 1998 otsusega nr 114 kehtestatud „Sauna, Viru ja Müürivahe tänava vahelise kvartaliosa detailplaneering“ Viru tn 20 kinnistu osas kehtetuks ning Viru tn 20 eluruumide ja mitteeluruumide omanikud on esitanud Tallinna Linnaplaneerimise Ametile sellekohase nõusoleku, siis kaalutlusõiguse teostamisel puudub täiendav vajadus põhjalikumalt analüüsida haldusakti kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust või nende seost Viru tn 20 kinnistu omanike osalemisega haldusakti andmise menetluses.

Planeerimisseaduse § 27 lõike 1 alusel võib kehtestatud detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui kohalik omavalitsus või planeeritava maa-ala kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Tallinna linna ehitusmääruse § 22 lõike 2 kohaselt teatab Tallinna Linnaplaneerimise Amet kehtestatud detailplaneeringu või selle osa kehtetuks tunnistamisest ja kehtetuks tunnistamise põhjustest vastavas ajalehes ja Tallinna veebilehel ning saadab kehtetuks tunnistamise otsuse ärakirja Harju maavanemale ja riigi maakatastri pidajale ühe kuu jooksul planeeringu kehtetuks tunnistamise otsuse tegemisest arvates.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 11. juuni 2015
otsuse nr 107
LISA 2

Detailplaneeringu Viru tn 20 kinnistu osas kehtetuks tunnistamise skeem

- planeeritud maa-ala

 - maa-ala, mille osas detailplaneering kehtetuks tunnistatakse

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees