Programmi "Tallinn - vaba interneti linn" algatamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

Tallinna Linnavolikogu 11.06.2015 otsus number 133

Redaktsiooni kehtivus 11.06.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

11. juuni 2015 nr 133

Programmi „Tallinn - vaba interneti linn“ algatamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 31 lg 5 p-de 1 ja 2 alusel ning tulenevalt linnavolikogu innovatsioonikomisjoni ettepanekust

1. Algatada programm „Tallinn - vaba interneti linn“.

2. Programmi „Tallinn - vaba interneti linn“ elluviimiseks Tallinna Linnavalitsusel:

2.1 viia läbi uuringud eesmärgiga selgitada välja Tallinna linnas tasuta traadita interneti kättesaadavus ja ühenduste kvaliteet;

2.2 lähtudes uuringu tulemustest määrata kindlaks piirkonnad ning ettevõtted, asutused ja organisatsioonid, kus Tallinna linnal on otstarbekas tagada oma vahenditega või koostöös teiste isikutega tasuta traadita interneti kättesaadavus;

2.3 esitada ettepanekud ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide kaasamiseks programmi ning teha rahalised arvestused punktis 2.2 nimetatud tegevuste elluviimiseks.

3. Tallinna Linnavalitsusel esitada otsuse punktis 2 nimetatud uuringute tulemused ja ettepanekud programmi elluviimiseks koos rahaliste arvestustega linnavolikogule 1. septembriks 2015 ja näha vajalikud rahalised vahendid ette Tallinna linna järgnevate aastate eelarvetes.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees