Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Programmi "Tallinn - vaba interneti linn" algatamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele
Tallinna Linnavolikogu 11.06.2015 otsus number 133
Redaktsiooni kehtivus:11.06.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

11. juuni 2015 nr 133

Programmi „Tallinn - vaba interneti linn“ algatamine ja ülesande andmine Tallinna Linnavalitsusele

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 3 p 2 ja § 30 lg 1 p 2, Tallinna põhimääruse § 31 lg 5 p-de 1 ja 2 alusel ning tulenevalt linnavolikogu innovatsioonikomisjoni ettepanekust

1. Algatada programm „Tallinn - vaba interneti linn“.

2. Programmi „Tallinn - vaba interneti linn“ elluviimiseks Tallinna Linnavalitsusel:

2.1 viia läbi uuringud eesmärgiga selgitada välja Tallinna linnas tasuta traadita interneti kättesaadavus ja ühenduste kvaliteet;

2.2 lähtudes uuringu tulemustest määrata kindlaks piirkonnad ning ettevõtted, asutused ja organisatsioonid, kus Tallinna linnal on otstarbekas tagada oma vahenditega või koostöös teiste isikutega tasuta traadita interneti kättesaadavus;

2.3 esitada ettepanekud ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide kaasamiseks programmi ning teha rahalised arvestused punktis 2.2 nimetatud tegevuste elluviimiseks.

3. Tallinna Linnavalitsusel esitada otsuse punktis 2 nimetatud uuringute tulemused ja ettepanekud programmi elluviimiseks koos rahaliste arvestustega linnavolikogule 1. septembriks 2015 ja näha vajalikud rahalised vahendid ette Tallinna linna järgnevate aastate eelarvetes.

4. Tallinna Linnavolikogu Kantseleil teha otsus teatavaks Tallinna Linnavalitsusele.

5. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees