Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Maleva tn 20 // Sepa tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas
Tallinna Linnavalitsus 10.06.2015 korraldus number 940
Redaktsiooni kehtivus:10.06.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

10. juuni

2015 nr

940-k

Maleva tn 20 // Sepa tn 10 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Põhja-Tallinnas

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- Tallinna üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala juhtotstarve tööstusettevõtete ala, mis on mõeldud põhiliselt tööstusettevõtetele ja ladudele, kus võivad paikneda teenindusettevõtteid ja asutusi, uute elamute rajamine on lubatud vaid erandina. Kehtestatava detailplaneeringu lahendus on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga, kuna detailplaneeringus on ette nähtud olemasoleva tootmishoone laiendamine;

- võrreldes praeguse olukorra ja kehtivas detailplaneeringus kavandatuga muutub planeeringu elluviimisel maa ning olemasolevate hoonete ja tehnilise infrastruktuuri kasutamine efektiivsemaks;

- planeeringus ei ole kavandatud keskkonda saastavat tootmistegevust, laiendatavas tootmishoones toodetakse elektrijaotus- ja juhtimisseadmeid;

- detailplaneeringu realiseerimine tagab uute töökohtade lisandumise piirkonda. Seega luuakse eeldus töökohtade funktsionaalseks seotuseks ümbritsevate elamupiirkondadega;

- parkimise lahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Põhja-Tallinnas asuva 0,45 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Maleva tn 20 // Sepa tn 10 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10325, milles on Maleva tn 20 // Sepa tn 10 kinnistule määratud ehitusõigus olemasoleva 2 maapealse korrusega tootmishoone laiendamiseks. Samuti on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 21. septembri 2006 otsusega nr 281 kehtestatud „Maleva põik 3 ja selle lähiümbruse detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. Tallinna Linnavalitsuse 1. aprilli 2015 korralduse nr 483-k „Maleva tn 20 // Sepa tn 10 kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ alusel on Tallinna linn ja AS ELRATO 15. aprillil 2015 sõlminud krundil positsioon 1 olemasoleva sõidutee avaliku kasutuse tagamiseks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse lepingu Tallinna linna kasuks.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Seletuskiri