Kotka tn 3a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 27.05.2015 korraldus number 825

Redaktsiooni kehtivus 27.05.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

27. mai

2015 nr

825-k

Kotka tn 3a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii korraldusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Kristiine linnaosas Kotka tänava ja raudteelõigu Keila-Tallinn 100,7-102,2 raudtee vahelisel alal Kotka tänava ääres. Planeeritud ala juhtotstarve on Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt kahe- ja enamakorruseliste korterelamute ala, kus võivad paikneda kõik elurajooni teenindavad asutused, kaubandus-teenindusettevõtted, garaa˛ikooperatiivid jms; paneelelamupiirkondades ka bürood jm keskkonnaohutud ettevõtted. Detailplaneering on Tallinna üldplaneeringuga kooskõlas;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“, mille üheks eesmärgiks on Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas. Koostamisel oleva Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritav ala segahoonestusala juhtotstarbega alale, kus võivad paikneda elamud, nende naabrusesse sobivad äri-, ühiskondlikud hooned, kommunaalehitised, pargid, parklad jm traditsioonilisse mitmefunktsioonilisse linnakeskkonda sobivad hooned;

- arvestades, et tegemist on polüfunktsonaalse piirkonnaga, kus on nii sotsiaal-, äri- kui ka eluhooneid mille kõrgus varieerub 1-4 korruseni, arvestab planeeritud lahendus nii hoonete korruselisuselt kui ka funktsioonilt ümbritsevat linnaruumi. Lahendus toetab mitmekesise keskkonna loomist, kus hoone ning tänavaruum on korrastatud;

- detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,19 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kotka tn 3a kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 12173. Detailplaneeringu eesmärk on Kotka tn 3a kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2-korruselise ärihoone (kauplus) ehitamiseks. Lisaks antakse planeeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Avalikult kasutatava kõnnitee ja tänavavalgustuse rajamine tagatakse vastavalt 12. detsembril 2014 sõlmitud lepingule nr 3-7/227.

3. Tallinna Linnavalitsuse 15. aprilli 2015 korralduse nr 541-k „Kotka tn 3a kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ alusel on 22. aprillil 2015 sõlmitud kõnnitee avaliku kasutuse tagamiseks tasuta ja tähtajatu kasutusõiguse leping Tallinna linna kasuks.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa