Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Püü tn 2a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 06.05.2015 korraldus number 701
Redaktsiooni kehtivus:06.05.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. mai

2015 nr

701-k

Püü tn 2a kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 4 ning Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi põhimotiive ja kaalutlusi:

- planeeritud ala asub Kristiine linnaosas Linnu tee, Nõmme tee, Räägu tänava ja Püü tänava vahelises kvartalis, Püü tänava ääres. Planeeritud ala juhtotstarve on Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringu“ kohaselt väikeelamute ala, s.o põhiliselt ühepere- ja ridaelamutele, samuti üksikutele väiksematele 3-4-korruselistele elamutele mõeldud ala, kus võib paikneda elamupiirkonda teenindavaid asutusi ja väiksemaid kaubandus-teenindusettevõtteid, olemasolevate väikeelamute piirkondade tihendamine korterelamutega ei ole soovitatav. Detailplaneering on Tallinna üldplaneeringuga kooskõlas;

- Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“, mille üheks eesmärgiks on vältida valglinnastumist tihendades olemasolevaid elamualasid. Detailplaneering järgib koostamisel oleva üldplaneeringu põhimõtteid, kuna krundi jagamisel ja üksikelamute kavandamisel tihendatakse olemasolevat kesklinna lähedast elamupiirkonda;

- arvestades, et ümbritsevatel kruntidel paiknevad põhiliselt väikeelamud ning planeeringus jätkatakse traditsioonilise aedlinnalise elukeskkonna kujundamist, kavandades planeeritavale alale samuti üksikelamud, on detailplaneeringus kavandatu piirkonda sobiv;

- detailplaneering on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 0,17 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Püü tn 2a kinnistu detailplaneering, FE Arhitektid OÜ töö nr 036/13. Detailplaneeringu eesmärk on jagada elamumaa sihtotstarbega Püü tn 2a kinnistu ja määrata ehitusõigus ühele krundile kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks ja olemasoleva abihoone rekonstrueerimiseks ning teisele krundile ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ehitamiseks (hoonel võib olla ka maa-alune korrus) ja olemasoleva elamu rekonstrueerimiseks 1-korruseliseks abihooneks (abihoonel võib olla ka maa-alune korrus). Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.


3. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Püü tn 2a kinnistu detailplaneering