Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas

Tallinna Linnavalitsus 06.05.2015 korraldus number 699

Redaktsiooni kehtivus 06.05.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. mai

2015 nr

699-k

Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2, § 12 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt Osaühing Favorte 26. mai 2014 algatamisettepanekust

1. Algatada Kristiine linnaosas Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,17 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistule ehitusõiguse määramine 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 “Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

3.1 kavandada suurimaks lubatud hoonestustiheduseks 1,2;

3.2 haljastuse osakaal krundi pinnast peab olema vähemalt 20%, mille hulka ei kuulu katuse-, garaa˛ipealne jm maapinnaga ühendamata haljastus;

3.3 näha ette maksimaalne sademevee kinnistusisene käitlemine (immutamine pinnasesse, kasutamine kastmiseks vms). Vertikaalplaneerimisega vältida sademevee valgumine naaberkinnistutele.

4. Teha koostööd Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2 loetletud isikutega, Kristiine Linnaosa Valitsuse, Tallinna Keskkonnaameti ja teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

5. Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

LIsa - Seebi tn 4 // Oksa tn 2 kinnistu detailplaneering