Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mooni tn 73 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 06.05.2015 korraldus number 698
Redaktsiooni kehtivus:06.05.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

6. mai

2015 nr

698-k

Mooni tn 73 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2, § 12 lg 6 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt L. Lakernikov’i 23. jaanuari 2015 algatamisettepanekust

1. Algatada  Kristiine linnaosas Mooni tn 73 kinnistu detailplaneeringu koostamine. Planeeritava maa-ala suurus on 0,14 ha. Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamumaa sihtotstarbega Mooni tn 73 kinnistule ehitusõiguse määramine 2-korruselise 4-korteriga elamu ehitamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringuga üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 “Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

3.1 kavandada kinnistule kuni 4 korterit;

3.2 haljastuse osakaal krundi pinnast peab olema vähemalt 40%, mille hulka ei kuulu katuse-, garaa˛ipealne jm maapinnaga ühendamata haljastus;

3.3 näha ette Mooni tänava äärse kraavi säilitamine. Vertikaalplaneerimisega vältida sademevee valgumine naaberkinnistutele.

4. Teha koostööd Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2 loetletud isikutega, Kristiine Linnaosa Valitsuse, Tallinna Keskkonnaameti ja teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

5. Kristiine Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ja avalik arutelu.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Mooni tn 73 kinnistu detailplaneering