Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

AKTAL
Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas
Tallinna Linnavolikogu 30.04.2015 otsus number 72
Redaktsiooni kehtivus:30.04.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Tallinn

30. aprill 2015 nr 72

Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas

Planeerimisseaduse § 24 lg-te 3 ja 6, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 33, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 „Tallinna linna ehitusmäärus“ § 20 lg-te 4 ja 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringuga „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ ning arvestades nii otsusele lisatud Tallinna Linnaplaneerimise Ameti koostatud seletuskirjas esitatud kui ka järgmisi kaalutlusi:

- planeeritav ala asub Kristiine linnaosas, Endla tänava ja Mustamäe tee vahelisel alal. Tallinna üldplaneeringus on planeeritava ala maakasutuse juhtotstarbeks määratud ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine, alal võib paikneda üksikuid elamuid ja asutusi. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga;

- Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 kehtestatud teemaplaneeringu „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ kohaselt kuulub planeeringu ala Endla kõrghoonete piirkonda (4. piirkond). Asukoht on määratletud Metalli tänava, Mehaanika tänava, Mustamäe tee ja Endla tänava vahelise alana. Kavandatu on kooskõlas teemaplaneeringuga;

- arvestades ala asukohta, piirkonna polüfunktsionaalsust ning jätkuvat arengut, on planeeringus kavandatav erinevatest tornidest koosnev hoone siinset linnaruumi mitmekesistav ja ümbruskonda sobiv, mõjudes atraktiivsena ka kaugvaadetes;

- hoone eri kõrgusega mahud on krundile paigutatud selliselt, et täidetud on ruumide insolatsiooninõuded, samuti avanevad kõikidest tornidest atraktiivsed vaated merele, vanalinnale ja Lilleküla elurajoonile;

- planeeringu lahenduses on arvestatud Adepte Ekspert OÜ poolt koostatud Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega;

- planeeringu lahendus vastab Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukava aastateks 2006-2014“ nõuetele.

1. Kehtestada Kristiine linnaosas 1,66 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 11014. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmise tulemusel moodustada kuus krunti ning määrata ehitusõigus kuni 16 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega elu- ja äriruumidega hoonekompleksi rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 1999 otsusega nr 135 kehtestatud „Mustamäe tee 4-12 kinnistu detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

3. Avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni valmisehitamine tagatakse vastavalt 19. jaanuaril 2015 sõlmitud lepingule nr 3-7/1.

4. Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2015 korralduse nr 157-k „Mustamäe tee 3 kinnisasjast moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ning Mustamäe tee 3 ja Mustamäe tee 3a kinnisasjadest moodustatavatele kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnisasjadele ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ alusel on teede avaliku kasutamise tagamiseks vastavasisulised lepingud sõlmitud 17. veebruaril 2015.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada otsus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Otsust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates otsuse teatavakstegemisest.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees


Tallinna Linnavolikogu 30. aprilli 2015
otsuse nr 72
LISA

Seletuskiri Tallinna Linnavolikogu otsuse „Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Kristiine linnaosas“ juurde

Tallinna Linnavolikogu otsusega kehtestatakse Kristiine linnaosas 1,66 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 11014. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistute piiride muutmise tulemusel moodustada kuus krunti ning määrata ehitusõigus kuni 16 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega elu- ja äriruumidega hoonekompleksi rajamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu kehtestamisel muutub Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 1999 otsusega nr 135 kehtestatud „Mustamäe tee 4-12 kinnistu detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritud maa-ala osas kehtetuks.

HALDUSAKTI PÕHJENDUSED

1. Olemasolev olukord

Planeeritav ala asub Tallinnas Kristiine linnaosas Lilleküla asumis, Endla tänava ja Mustamäe tee vahelisel alal. Planeeritava ala kontaktvöönd on polüfunktsionaalne: piirkonnas on nii elu-, äri- kui ka tootmishooneid.

Planeeritaval alal asub kaks krunti. Mustamäe tee 3 krunt, mille suurus on 9668 m2 ja maakasutuse sihtotstarve on ärimaa. Krundil asub üks 1-korruseline kaupluse-töökoja hoone ja üks osaliselt 1- ja osaliselt 3-korruseline kaupluse-lao-büroo hoone. Kinnistu omanik on Polaria Kinnisvara OÜ.

Mustamäe tee 3a krunt, mille suurus on 1364 m2 ja maakasutuse sihtotstarve on ärimaa. Krundil on üks 2-korruseline kauplusehoone. Kinnistu omanik on Polaria Kinnisvara OÜ.

Lisaks jäävad planeeringu alasse osaliselt Tallinna linnale kuuluvad transpordimaa sihtotstarbega krundid: Hipodroomi liiklussõlm ja Mustamäe tee T1 krunt.

2. Tallinna üldplaneering, teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“ ja koostatav Kristiine linnaosa üldplaneering

Tallinna üldplaneeringuga on planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks määratud ettevõtluse segahoonestusala, kus võib paikneda igasugune ettevõtlus, v.a ulatuslikku sanitaartsooni vajav tootmine; alal võib paikneda üksikuid elamuid ja asutusi. Detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringuga.

Tallinna Linnavolikogu 16. aprilli 2009 otsusega nr 77 on kehtestatud teemaplaneering „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“, mis on Tallinna üldplaneeringut täpsustav ja osaliselt muutev planeering. Planeeringu ala kuulub teemaplaneeringu kohaselt Endla kõrghoonete piirkonda (4. piirkond). Asukoht on määratletud Metalli tänava, Mehaanika tänava, Mustamäe tee ja Endla tänava vahelise alana. Arvestades ala asukohta, piirkonna polüfunktsionaalsust ning jätkuvat arengut, on planeeringus kavandatav kõrghoone siinset linnaruumi mitmekesistav ja ümbruskonda sobiv ning kavandatu vastab teemaplaneeringule „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“.

Tallinna Linnavolikogu 9. märtsi 2006 otsusega nr 71 algatati „Kristiine linnaosa üldplaneering“. Nimetatud otsuse punkti 1 kohaselt on üldplaneeringu eesmärgiks Kristiine linnaosa pikaajaliste arengusuundade määramine, territooriumi funktsionaalse maakasutuse planeerimine koos uute elamu- ja bürooalade võimalike asukohtade määramisega ehitustegevuse suunamiseks ja koordineerimiseks. Kristiine linnaosa üldplaneeringu kehtestamisel täpsustatakse Tallinna üldplaneeringut Kristiine linnaosa osas. Koostamisel oleva Kristiine linnaosa üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt jääb planeeritav ala nii kõrghoonete teemaplaneeringuga hõlmatud alale kui ka arengualale, mis on suuremate, terviklikult planeeritavate ja tulevikus ehitatavate hoonestuspiirkondade ala.

Detailplaneeringus kavandatu on kooskõlas linna üldiste arengusuundadega ning koostatava Kristiine linnaosa üldplaneeringu eesmärkidega.

3. Kehtiv detailplaneering

Planeeritav ala kattub Mustamäe tee T1 teemaa osas kehtiva Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 1999 otsusega nr 135 kehtestatud „Mustamäe tee 4-12 kinnistu detailplaneeringuga“, mille eesmärk oli endisest tehaseterritooriumist moodustada linnalik tänavate ja kvartalitega asustusstruktuur. Planeeritaval alal nähti ette moodustada 24 krunti, määrata maakasutuse sihtotstarbed ja ehitusõigus.

Planeerimisseaduse § 24 lõige 6 sätestab, et planeeringu kehtestamisega muutub kehtetuks samale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeering või vastav osa suuremale maa-alale varem kehtestatud sama liigi planeeringust.

Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu kehtestamisel muutub kehtetuks Tallinna Linnavolikogu 10. juuni 1999 otsusega nr 135 kehtestatud „Mustamäe tee 4-12 kinnistu detailplaneering“ käesolevas detailplaneeringus planeeritava maa-ala Mustamäe tee T1 teemaa osas.

4. Detailplaneeringus kavandatu

Planeeringu lahendus näeb ette Tallinna ühe tähtsama ristmiku lähedusse atraktiivse elu- ja ärifunktsiooniga kõrghoonekompleksi kavandamise, millega seonduvalt muudetakse Mustamäe tee 3 ja Mustamäe tee 3a kinnistute piire ja moodustatakse kuus krunti.

Krundile positsioon (edaspidi ka pos) 1 määratakse 80% äri- ja 20% elamumaa sihtotstarve ning ehitusõigus kuni 16 maapealse ja ühe maa-aluse korrusega hoonekompleksi rajamiseks. Hoonekompleksi lõunapoolses osas on kavandatud esimesele neljale korrusele parkla ning põhjapoolses osas esimesele kahele korrusele ärihoone (teenindus-kaubandus). Kompleksil on kolm kõrghooneplokki: 12-, 15- ja 16-korruseline. 12-korruselisse hooneplokki on kavandatud korterid, teistesse tornidesse äripinnad. Hoone erineva kõrgusega mahud on paigutatud selliselt, et ruumide insolatsiooninõuded oleksid täidetud, avaneksid vaated merele, vanalinnale ja ümbritsevale Lilleküla elamurajoonile. Lahenduse kontseptsioonis on lähtutud järgmisest: multifunktsionaalsus - elu- ja ärifunktsioon; hoonet, arvestades erinevaid mahte, saab ehitada mitmes etapis; lihtne, kuid elegantne ja teostatav arhitektuur; energiasääst ja roheline energia kõrghoones. Loodud on hoovi- ja rekreatsioonialad, rohelus ja väikesed linnaväljakud, mis on ääristatud äripindadega, samuti juurdepääsuteed ja parkimisvõimalused kompaktsetel parkimiskorrustel.

Krundile pos 2 määratakse ärimaa sihtotstarve ilma ehitusõiguseta. Krunt moodustatakse eesmärgil liita see tulevikus Endla tn 77 krundiga, mis võimaldaks anda Endla tn 77 krundile linnaehituslikult sobivama lahenduse nii hoonestust kui ka maakorraldust silmas pidades.

Krunt pos 3 moodustatakse Mustamäe tee äärsele kergliiklusteele.

Krunt pos 4 moodustatakse eesmärgiga liita see tulevikus Endla tänava teemaa krundiga ja seda taotletakse munitsipaalomandisse.

Krunt pos 5 moodustatakse kvartalit läbivale tänavale, mis tagab ühenduse Mustamäe tee ja Endla tänava vahel, krundil tagatakse avalik kasutus.

Krunt pos 6 moodustatakse kvartalit läbivale tänavale, kuna krunt tagab ühenduse Mustamäe tee ja Endla tänava vahel, krundil tagatakse avalik kasutus.

Parkimislahendus on kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 16. novembri 2006 otsusega nr 329 kinnitatud „Tallinna parkimise korralduse arengukavaga aastateks 2006-2014“, kavandatud on 267 parkimiskohta.

Haljastuse hinnangu on koostanud J. Ellik ja A. Kaur. Hinnangu kohaselt Tallinna Linnavalitsuse 3. mai 2006 määruse nr 34 Puittaimestiku ja haljastuse inventeerimise kord kohaseid I väärtusklassi puid planeeringu alas ei kasva, küll aga leidub mitmeid II väärtusklassi puid. Detailplaneeringu elluviimiseks likvideeritakse 16 III ja IV väärtusklassi puud. Mahavõetavate puude haljastusväärtus tuleb kompenseerida asendusistutusega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määrusele nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“. Arvutuste kohaselt tuleks istutada likvideeritavate puude asemele 438 haljastusühikut. Arvutus on esialgne ja see võib lahenduse täpsustumisel järgnevates projekteerimisstaadiumides muutuda. Lõplik kompenseerimiseks vajalik haljastusühikute arv saadakse raieloa menetlemisel pärast ehitusloa andmist.

OÜ FASSAADIPROJEKT koostatud insolatsioonianalüüsis järeldati, et Endla tn 77 kinnistul asuva hoone kõigi korterite insolatsioonitingimused jäävad rahuldavaks.

Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus koostatud radooniriskiuuringu kohaselt kuulub planeeritava ala pinnas normaalse kuni kõrge radooniriskiga pinnaste kategooriasse. Juhul kui maa-alale ehitatakse tööstushooned, kuulub ala normaalse radooniriskiga pinnaste kategooriasse, kui alale ehitatakse elumajad, lasteaiad või teised olmehooned, kus inimesed võivad viibida kauem normaalse tööpäeva kestusest, kuulub ala kõrge radooniriskiga pinnaste kategooriasse. Detailplaneeringus on määratud nõue hoone projekteerimisel ja ehitamisel arvestada Eesti standardi EVS 840:2009 „Radooniohutu hoone projekteerimine“ nõudeid.

OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus on koostanud transpordist pärineva õhusaaste tasemete hinnangu Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistutel. Uuringutest selgub, et saasteainete kontsentratsioon planeeritaval alal ei ületa normatiivseid piirväärtusi.

Osaühing Stratum on koostanud liiklusuuringu, mille kohaselt detailplaneeringu elluviimine olulist liikluskasvu piirkonda ei too. Liiklus kasvab aastaks 2030 linna üldise liikluskasvu arvelt.

Planeeritud maa-ala asub kaugküttepiirkonnas, hoonete soojusvarustus on lahendatud Tallinna Linnavolikogu 27. mai 2004 määrusega nr 19 kinnitatud lisa „Tallinna kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise ning eraldumise tingimused ja kord, kaugkütte üldised kvaliteedinõuded, soojuse piirhinna kooskõlastamine ja soojusettevõtja arenduskohustus“ kohaselt kaugkütte baasil.

Adepte Ekspert OÜ koostas Mustamäe tee 3, 3a ja Endla tn 77 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande, mille kohaselt alternatiivide hindamisel ja võrdlemisel leiti, et olulisi keskkonnamõjusid, mis ületaksid piirkonna keskkonnataluvust, kavandatava tegevuse või selle alternatiividega ei kaasne. Eelistatud on alternatiiv II rakendamine. Planeeringu koostamisel ja elluviimisel tuleb järgida keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes esitatud leevendavaid meetmeid.

Hindamisprotsessi käigus anti ülevaade planeeringu piirkonna hetkeolukorrast, analüüsiti kavandatava tegevuse ning selle reaalsete alternatiivide keskkonnamõjusid ning toodi välja meetmed negatiivsete mõjude leevendamiseks. Keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamisel lähtuti alal eelnevalt tehtud uuringutest, eeskätt puittaimestiku haljastuslikust hinnangust ja arhiivides kättesaadavatest ehitusgeoloogilistest uuringutest. Täiendava uuringuna viidi keskkonnamõju strateegilise hindamise ja detailplaneeringu käigus läbi radooniuuring, tehti valgustingimuste, liikluse, müra ja saasteainete modelleerimine.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus käsitleti järgmisi alternatiive:

- Alternatiiv 0 - tegevust ei viida ellu ning säilib praegune maakasutus;

- Alternatiiv I - tegevus viiakse ellu detailplaneeringu eskiisis kirjeldatud viisil;

- Alternatiiv II - hoonestuse paiknemist ja vajadusel mahtu korrigeeritakse viisil, mis tagab naaberhoonetes nõuetele vastava insolatsioonitaseme.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusena järeldati, et planeeritava tegevuse ega selle alternatiivide rakendamisega ei kaasne olulist keskkonnamõju elustikule. Hoone arhitektuurses lahenduses tuleb vältida suuri peegeldavaid või läbipaistvaid klaaspindu, et vähendada lindude kokkupõrke ohtu hoonetega.

Alternatiividega I ja II kaasneb vähene negatiivne mõju olemasolevale haljastusele, kuna tehakse 8 puu ning 4 puuderühma raie. Haljastust on aga asendusistutusega võimalik kompenseerida. Nõuetekohase asendusistutuse rajamisel ja planeeringus näidatud haljastuslahenduse korral avaldatakse haljastusele positiivset mõju, sest võrreldes olemasoleva olukorraga suureneb oluliselt kinnistute kõrghaljastuse osakaal.

Planeeringu ala paikneb survelise põhjaveega alal. Kavandatud tegevusega (alternatiiv I ja II) võib kaasneda oluline mõju põhjaveele ainult juhul, kui parkimiskorruse rajamisel avatakse surveline põhjaveekiht. Ehitusprojekti koostamise eelselt tuleb täpsustada ehitusgeoloogilisi ja hüdrogeoloogilisi tingimusi ning juhul, kui ei ole võimalik maa-alust korrust rajada ilma survelist põhjaveekihti avamata, tuleb selle rajamisest loobuda ja abiruumide paiknemine lahendada maapealses osas. Ehitusgeoloogilisest uuringust lähtudes tuleb valida projektlahendus, mis välistab survelise jääjõe liivade ja kruusadega seotud Kvaternaari põhjaveekihi kuivendamise/avamise vajaduse. Kui antud tingimust järgitakse, siis olulist mõju põhjaveele ei avaldata.

Planeeringu alal on tegemist endise tööstusalaga, kus on võimalik jääkreostuskollete esinemine. Olemasolevate hoonete lammutamise faasis tuleb seetõttu pöörata tähelepanu võimaliku reostuse esinemisele. Hoonete lammutamise ajal või enne ehitustööde algust tuleb pinnase reostusuuringuga selgitada võimaliku reostunud pinnase ulatus ja maht. Pinnase ülenormatiivse reostuse esinemisel tuleb reostunud pinnas välja kaevata ning üle anda vastavat jäätmeluba ja ohtlike jäätmete käitluslitsentsi omavale ettevõttele.

Ehitustöid tuleb teha eriti ettevaatlikult ning vältida tamponeeritud puurkaevude vigastamist ehitustööde käigus.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus koostas OÜ FASSAADIPROJEKT insolatsioonianalüüsi. Insolatsioonihinnangu alusel mõjutatakse antud planeeringuga valgustingimusi Endla tn 77 korterelamus. Teised elamud jäävad kavandatavast hoonest kaugemale. Alternatiiv II korral on valgustingimused kõigis korterites rahuldavad. Planeeringu lahenduse koostamisel on lähtutud alternatiivist II, mille alusel muudeti hoone paiknemislahendust viisil, mis tagab nõuetekohased valgustingimused Endla tn 77 kõikides korterites.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus koostas Adepte Ekspert OÜ ka planeeritava ala mürahinnangu. Arvestades ala paiknemist intensiivse liiklusega ristmikul, on planeeritava ala müratase kõrge. Müra mõju vähendamise meetmed ja nõuded ehitusprojekti koostamiseks on antud planeeringu seletuskirjas.

Kuigi keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus ei tuvastatud olulisi mõjusid, mis ületavad tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustavad keskkonnas pöördumatuid muutusi või seavad ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi või vara, on planeeringus välja toodud rida meetmeid, mis aitavad negatiivseid mõjusid vältida või leevendada edasisel projekteerimisel ja ehitustegevusel. Need puudutavad mõju vähendamist elustikule, taimestikule ja haljastusele, pinna- ja põhjaveele ning mürale; mõju liiklusest tuleneva müra vähendamisele, õhu kvaliteedi säilitamisele, inimese tervise ja heaolu säilimisele ja jäätmetekke vähendamisele.

DETAILPLANEERINGU MENETLUS

Detailplaneeringu algatamist taotles 9. novembri 2010 avaldusega OÜ Urban Management esindaja J. Kurm. OÜ Urban Management ja Tallinna Linnaplaneerimise Ameti vahel on 15. augustil 2011 sõlmitud planeeringu koostamise tellimise ja koostamise õiguse üleandmise leping nr 3-6/134.

Detailplaneeringu koostamine algatati Tallinna Linnavalitsuse 16. novembri 2011 korraldusega nr 1773-k „Mustamäe tee 3, 3a ja Endla tn 77 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli Mustamäe tee 3 ja Mustamäe tee 3a kinnistute liitmine ning moodustatavale kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 16 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äri- ja eluhoone rajamiseks.

Detailplaneeringu algatamise teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 22. novembril 2011, ajalehes Pealinn 28. novembril 2011 ning ajalehes Kristiine Leht 16. detsembril 2011. Detailplaneeringu eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai tutvuda 1.-15. detsembrini 2011, vastav teade ilmus ajalehes Eesti Päevaleht 1. detsembril 2011 ja ajalehes Pealinn 5. detsembril 2011. Eskiislahenduse avalik arutelu toimus 15. detsembril 2011. Eskiislahenduse ja lähteseisukohtadega sai teist korda tutvuda 25. aprillist kuni 10. maini 2012 ning avalik arutelu toimus 10. mail 2012. Vastavasisuline teade ilmus ajalehes Postimees 25. aprillil 2012 ja ajalehes Pealinn 30. aprillil 2012.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi avalikustamine toimus 16. jaanuarist kuni 2. veebruarini 2012 ning programmi avalik arutelu toimus 2. veebruaril 2012 Kristiine Linnaosa Valitsuses. Avaliku väljapaneku käigus esitas kirja planeeringu ala naaberkinnistul asuv ettevõte CLYDE BERGEMANN EESTI AS. Kirja alusel täiendati programmi seoses ettevõtte tootmistegevuse mõjude hindamisega, kirjale vastas Tallinna Keskkonnaamet.

Detailplaneeringu on koostanud K-Projekt Aktsiaselts. Detailplaneering on koostatud, lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 16. novembri 2011 korraldusest nr 1773-k „Mustamäe tee 3, 3a ja Endla tn 77 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine“. Detailplaneering on koostatud kooskõlas menetlemise ajal kehtinud Tallinna Linnavalitsuse 16. juuni 2004 määrusega nr 61 kinnitatud „Detailplaneeringu eskiisi ja detailplaneeringu koostamise ning vormistamise nõuetega“. Detailplaneeringule on lisatud J. Elliku ja A. Kauri koostatud haljastuse hinnang, Osaühingu Eesti Geoloogiakeskus radooniriskide hinnang, Adepte Ekspert OÜ koostatud mürahinnang ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus koostatud transpordist pärineva õhusaaste tasemete hinnang ning OÜ FASSAADIPROJEKT koostatud insolatsioonianalüüs ja Osaühingu Stratum liiklusuuring.

Detailplaneeringu algatamise korralduses määratud lisanõuded on täidetud.

Menetlemise ajal kehtinud Tallinna linna ehitusmääruse § 16 lg-s 1 määratud isikud ja asutused on detailplaneeringu kooskõlastanud.

Kristiine Linnaosa Valitsus, Kristiine linnaosa halduskogu, Tallinna Kommunaalamet, Tallinna Transpordiamet, Päästeameti Põhja päästekeskus, Kaitseministeerium, Siseministeerium, Mustamäe tee 3a kinnistu omaniku, OÜ Mang Kinnisvara esindaja ja Mustamäe tee 3 kinnistu omaniku, Polaria Kinnisvara OÜ esindaja ning OÜ Urban Management esindaja kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta.

Tallinna Keskkonnaamet kooskõlastas detailplaneeringu tingimusel, et ehitus- ja lammutusprojektid kooskõlastatakse enne ehitusloa taotlemist Tallinna Keskkonnaametiga. Vastav nõue on detailplaneeringus määratud.

Tallinna Linnavaraamet kooskõlastas detailplaneeringu lisatingimustega, mis on detailplaneeringu koostamisel täidetud. Samuti on Tallinna Linnavalitsuse 11. veebruari 2015 korralduse nr 157-k „Mustamäe tee 3 kinnisasjast moodustatavate kinnisasjade Tallinna linnale tasuta omandamine ning Mustamäe tee 3 ja Mustamäe tee 3a kinnisasjadest moodustatavatele kinnisasjadele Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning kinnisasjadele ja isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine“ alusel lepingud sõlmitud 17. veebruaril 2015.

Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondise Aktsiaselts (praegu Tallinna Linnatranspordi Aktsiaselts) kooskõlastas detailplaneeringu ja esitas tingimused ehitusprojekti koostamiseks.

Vastavad nõuded ehitusprojekti koostamiseks on detailplaneeringus määratud.

Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon kooskõlastas detailplaneeringu ja esitas tehnilised märkused detailplaneeringu seletuskirjale ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele. Esitatud märkused on täidetud.

Lennuamet kooskõlastas detailplaneeringu, märkides, et planeeritavad rajatised ei sea piiranguid lennuväljade käitamistingimustele. Kõrgehitiste projektid tuleb kooskõlastada täiendavalt Lennuametiga.

Tingimus on detailplaneeringus määratud.

AKTSIASELTS TALLINNA VESI, Elektrilevi OÜ, Aktsiaselts KH Energia - Konsult, AS Tallinna Küte, aktsiaselts Eesti Gaas ja Elion Ettevõtted Aktsiaselts (praegu AS Eesti Telekom) kooskõlastasid detailplaneeringu lisatingimustel, mis on lisatud detailplaneeringu seletuskirja ja millega tuleb arvestada ehitus- ja tööprojektide koostamisel.

Polaria Kinnisvara OÜ tagab detailplaneeringukohaste avalikult kasutatavate teede, üldkasutatava haljastuse, välisvalgustuse ja vihmaveekanalisatsiooni valmisehitamise vastavalt 19. jaanuaril 2015 sõlmitud lepingule nr 3-7/1.

Detailplaneeringu koostamise käigus pöördusid Endla tn 77 elanikud 1. aprillil 2013 Tallinna Linnaplaneerimise Ameti ning arendaja ja planeerija poole kirjaga, kus soovisid Endla tn 77 kinnistu planeeritavast alast välja jätta. Arvestades korduvaid kirju samal teemal, otsustati 21. novembril 2014 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis toimunud kohtumisel, kus osalesid ka Endla tn 77 korteriomanike esindaja ning arendaja ja projekteerija, jätta Endla tn 77 kinnistu planeeritavast alast välja.

Detailplaneering võeti vastu Tallinna Linnavalitsuse 4. juuni 2014 korraldusega nr 879-k „Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas“. Teade detailplaneeringu vastuvõtmisest ilmus ajalehes Postimees 11. juunil 2014 ja ajalehes Pealinn 16. juunil 2014. Detailplaneering ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) aruanne olid avalikul väljapanekul 15.-29. septembrini 2014 ning KSH aruande avalik arutelu toimus 30. septembril 2014. Teade avaliku väljapaneku asukoha ja aja kohta ning KSH aruande avaliku arutelu kohta ilmus ajalehes Postimees 21. augustil 2014 ja ajalehes Pealinn 25. augustil 2014. Detailplaneeringu avalik arutelu toimus Kristiine Linnaosa Valitsuses 20. novembril 2014. Teade avaliku arutelu aja ja koha kohta ilmus ajalehes Pealinn 3. novembril 2014. Teade avaliku väljapaneku tulemustest ilmus ajalehes Postimees 12. novembril 2014 ja ajalehes Pealinn 17. novembril 2014.

Avaliku väljapaneku kestel esitas vastuväiteid Endla tn 77 kinnistuomanike esindaja A. Leismann Kentmanni Advokaadibüroo OÜ-st. A. Leismann ei saanud aru detailplaneeringu koostamise algatamise korraldusest ja planeeritava ala suurusest. Lisaks leidis A. Leismann, et planeeringus pole seatud piisavalt keskkonnatingimusi ning vajas selgitusi insolatsioonianalüüsi osas. Tallinna Linnaplaneerimise Amet vastas Endla tn 77 kinnistuomanike esindajale ning 4. novembril 2014 teatas A. Leismann, et Endla tn 77 korteriomanikud loobuvad avaliku väljapaneku kestel esitatud vastuväidetest.

Kuna detailplaneeringu menetluse käigus lahendamata vastuväiteid ei jäänud, ei olnud vaja esitada detailplaneeringut planeerimisseaduse § 23 lõike 2 punkti 1 kohaselt maavanemale kohustuslikuks järelevalveks.

Planeerimisseaduse § 25 lg 7 p 4 järgi teavitab kohalik omavalitsus tähtkirjaga ühe nädala jooksul Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu kehtestamise otsuse tegemise päevast Mustamäe tee 3, Mustamäe tee 3a, Mustamäe tee 5a, Mustamäe tee 5i, Mustamäe tee 5g ja Endla tn 77 kinnistute omanikke.

Planeerimisseaduse § 10 lõikes 61 nimetatud detailplaneeringu kehtestamine kuulub volikogu ainupädevusse vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktile 33 ja „Tallinna linna ehitusmääruse“ § 20 lõikele 4. Kuna planeeringus on ette nähtud linnaruumiliselt oluline muudatus ja planeeringu ala asub linnaruumiliselt olulises piirkonnas, siis kuulub Mustamäe tee 3 ja 3a kinnistute detailplaneeringu kehtestamine Tallinna Linnavolikogu pädevusse.

Kalev Kallo

Tallinna Linnavolikogu esimees