Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 22. jaanuari 2015 käskkirja nr 9 peale esitatud vaide läbivaatamine
Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 korraldus number 625
Redaktsiooni kehtivus:22.04.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. aprill

2015 nr

625-k

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 22. jaanuari 2015 käskkirja nr 9 peale esitatud vaide läbivaatamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66¹ lg 1, haldusmenetluse seaduse § 73 lg 1, § 85 p 4 ja § 86 lg-te 1 ja 2 alusel ning tulenevalt vaidemenetluses selgunud asjaoludest

1. Asjaolud

3. novembril 2014 esitas SPORDIKLUBI TATS (edaspidi ka vaide esitaja või spordiklubi) Tallinna Spordi- ja Noorsooametile (edaspidi ka amet) taotluse sporditegevuse toetuse (edaspidi toetus) saamiseks.

Ameti juhataja 22. jaanuari 2015 käskkirjaga nr 9 (edaspidi vaidlustatav haldusakt) otsustati lähtudes sporditegevuse toetuse eraldamise komisjoni 20. jaanuari 2015 ettepanekust (protokoll nr 2-1.7/1 punkt 3), mitte anda SPORDIKLUBILE TATS 2015. aastal sporditegevuse toetust, kuna spordiklubil on täitmata Tallinna Linnavolikogu 21. augusti 2008 määruse nr 28 „Sporditegevuse toetamise kord“ (edaspidi ka kord või määrus) § 1 lõike 2 punktis 1¹ sätestatud tingimus - määrust kohaldatakse spordiorganisatsioonidele, kelleks on füüsilisest isikust ettevõtja või eraõiguslik juriidiline isik, kes peab erakooli ning kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ja kes korraldab organiseeritud sporditegevust Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele harrastajatele; kus harrastajate arv on vähemalt 25, välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmad.

2. SPORDIKLUBI TATS vaie

SPORDIKLUBI TATS esindaja Raigo Tatrik esitas 23. veebruaril 2015 Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 22. jaanuari 2015 käskkirja nr 9 punkti 4.3 peale vaide, milles taotleb spordiklubi 2015. aasta sporditegevuse toetuse taotluse uut läbivaatamist.

Vaide esitaja leiab, et spordiklubil on täidetud kõik sporditegevuse toetamise korras sätestatud nõuded taotlejale ja taotlusele: spordiklubi esitas taotluse tähtaegselt ning taotlusele olid lisatud nõutud dokumendid; täidetud olid treenerile esitatud kvalifikatsiooninõuded, nõuded treeningute toimumise sagedustele kui ka harrastajate arvule; samuti ei ole spordiklubil maksevõlgnevusi ning aruanded on esitatud tähtaegselt.

Spordiklubi vastab ka määruse § 1 lõikes 2 toodud tingimustele: SPORDIKLUBI TATS on spordiorganisatsioon, mis on eraõiguslik juriidiline isik, mis peab erakooli ning mille põhitegevuseks on spordi arendamine ja mis korraldab organiseeritud sporditegevust Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele harrastajatele, kus harrastajate arv on vähemalt 25. Vaide esitaja taotluses sisaldus harrastajate nimekiri 25 harrastajaga, kes kõik on Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinna elanikud.

Vastavalt sporditegevuse toetamise korra § 7 lõikele 5 kinnitasid harrastajad või harrastaja seaduslikud esindajad riigiportaali (www.eesti.ee) või Tallinna veebilehe (www.tallinn.ee) kaudu soovi Tallinna sporditegevuse toetuse andmise kohta taotlejale. Kinnituse andsid 1. detsembriks 22 lapsevanemat või seaduslikku esindajat.

Kuna sporditegevuse toetamise korras ei ole defineeritud, et harrastajaks loetakse üksnes need, kelle kohta on PAI süsteemis (s.o pearaha arvestamise infosüsteem) kinnitus antud ning ei ole sätestatud, et toetust ei anta toetuse taotlejale juhul, kui PAI süsteemis on kinnituse andnud vähem kui 25 last, on antud juhul toetuse mitteandmine põhjendamatu. Vastavalt määruse § 4 lõikele 2 antakse toetust ühele teovõimelise harrastaja või harrastaja seadusliku esindaja § 7 lõike 5 kohaselt määratud toetuse saajale.

Vaide esitaja leiab ka, et Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 22. jaanuari 2015 käskkirjaga nr 9 tehtud otsus ei vasta haldusmenetluse seaduse (edaspidi HMS) §-s 56 sätestatud nõuetele, kuna taotlejale ei ole esitatud toetuse andmisest keeldumise täpseid aluseid ja põhjendusi.

Eeltoodule tuginedes soovib spordiklubi, et kõnealune otsus - toetust mitte anda - tunnistatakse kehtetuks ning taotlus vaadatakse uuesti läbi.

3. Linnavalitsuse seisukohad vaide läbivaatamisel

Tallinna Linnavalitsus (edasidi ka linnavalitsus) leiab, et vaidlustatud haldusakt on õiguspärane. Vaides esitatud argumendid ja väited ei anna alust vaidlustatud käskkirja tühistamiseks. Oma seisukohta põhjendab linnavalitsus järgmiselt.

Korra § 1 lõike 2 punktide 1 ja 1¹ järgi kohaldatakse määrust spordiorganisatsioonidele, kes peavad erakooli (taotleja) ning kelle põhitegevuseks on spordi arendamine ja kes korraldavad organiseeritud sporditegevust Eesti rahvastikuregistri andmetel Tallinnas elavatele harrastajatele; kus harrastajate arv on vähemalt 25 (välja arvatud puuetega laste, noorte ning püsiva töövõimetusega inimeste treeningrühmad).

Lisaks peab korra § 7 lõike 5 järgi taotleja toetuse saamiseks tagama, et teovõimeline harrastaja või harrastaja seaduslik esindaja ja treener on riigiportaali (www.eesti.ee) või Tallinna veebilehe (www.tallinn.ee) kaudu kinnitanud soovi Tallinna sporditegevuse toetuse andmise kohta taotlejale 1. detsembriks. Seega peaks korra kohaselt sporditegevuse toetust andma spordiorganisatsioonile, kellel on vähemalt 25 Tallinna elanikuks registreeritud harrastajat, kelle kohta on toetuse andmise soovi kinnitatud.

Antud juhul on spordiklubi esitanud toetuse saamiseks taotluse 25 harrastaja nimega, kuid kolme harrastaja kohta ei ole nõutud kinnitust toetuse saamiseks antud, mistõttu on Tallinna Spordi- ja Noorsooametil olnud õiguslik alus toetust mitte anda.

Linnavalitsus selgitab, et toetuse eesmärk on toetada tallinlaste sporditegevust. Toetust makstakse spordiklubile tallinlastest harrastajate kohta. Nende kohta peab toetuse saamiseks olema spordiklubil vähemalt 25 (toetuse andmise soovi) kinnitust. Kinnituse nõue tuleneb sellest, et üks tallinna harrastaja võib käia mitmes spordiklubis, kuid toetust harrastaja kohta antakse vaid ühele spordiklubile. Seetõttu võib mõnes spordiklubis käia mitmeid Tallinna harrastajaid, kelle kohta toetust antakse teisele spordiklubile kuhu on kinnitus tehtud. Sellest tulenevalt ei saa klubides harrastajate arvu määramisel võtta arvesse neid harrastajaid, kelle kohta ei ole kinnitust tehtud.

Kehtestatud harrastajate arvu alampiiri eesmärk on tagada spordiorganisatsiooni jätkusuutlikkus. Vähem kui 25 harrastajaga organisatsiooni ei ole võimalik pidada jätkusuutlikuks, kuna väikese harrastajate arvuga ei suudeta maksta treeneritele töötasusid, tasuda üüri- ja/või rendikulusid või osaleda võistlustel ja käia laagrites. Spordi üldist arengut silmas pidades ei ole selline tegevus perspektiivikas, samuti selle rahastamine linna eelarvest. Suuremad klubid on võimelised täitma laialdasemat ülesannet - spordi igakülgne arendamine ja kättesaadavaks tegemine suuremale arvule soovijatest.

Spordiklubi toetatud harrastajate arv on aasta-aastalt vähenenud.

2012 - 53 harrastajat;

2013 - 43 harrastajat;

2014 - 27 harrastajat;

2015 - 22 harrastajat.

Võrreldes 2012. aastaga on harrastajate arv vähenenud 2,4 korda, mis kuidagi ei viita jätkusuutlikkusele. Tallinna linn hindab klubi jätkusuutlikkust korra raames vaid kinnitatud Tallinna harrastajate arvust lähtudes.

Linnavalitsus nõustub siiski vaide esitaja seisukohaga selle osas, et Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 22. jaanuari 2015 käskkirjaga nr 9 punktis 4 väljendatud otsus ei vasta haldusmenetluse seaduse §-s 56 sätestatud nõuetele, kuna selles ei ole esitatud toetuse andmisest keeldumise täpseid aluseid ja põhjendusi. Otsus on vastuolus HMS § 56 lg-tes 1-3 sätestatud haldusakti vorminõuetega ja järelikult formaalselt õigusvastane. Riigikohus on küll pidanud üldjuhul haldusakti nõuete kohaselt põhjendamata jätmist akti tühistamise aluseks, kuid möönnud, et olukorras, kus haldusorgan peaks igal juhul sama sisuga haldusakti uuesti välja andma, ei pruugi akti tühistamine selle põhjenduste puudulikkuse tõttu menetlusökonoomia põhimõttest lähtuvalt olla põhjendatud (vt nt 15. oktoobri 2009. aasta otsus haldusasjas nr 3-3-1-57-09, punkt 13). Sellest lähtuvalt jätab linnavalitsus haldusakti jõusse.

Kokkuvõttes leiab linnavalitsus, et ameti keeldumine sporditegevuse toetuse eraldamisest vaide esitajale on põhjendatud. Ameti seisukoht, et sporditegevuse toetust antakse spordiorganisatsioonile, kellel on vähemalt 25 Tallinna elanikuks registreeritud harrastajat, kelle kohta on toetuse andmise soovi kinnitatud, on kooskõlas korra mõtte ja eesmärkidega.

4. Arvestades punktis 3 esitatud seisukohti ja põhjendusi, jätta SPORDIKLUBI TATS 23. veebruaril 2015 esitatud vaie Tallinna Spordi- ja Noorsooameti juhataja 22. jaanuari 2015 käskkirja nr 9 punkti 4.3 peale rahuldamata.

5. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Spordi- ja Noorsooametile ning SPORDIKLUBILE TATS.

6. Isikul, kelle õigusi vaidemenetluses rikuti, on õigus pöörduda halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tingimustel ja korras, s.o 30 päeva jooksul alates korralduse teatavakstegemisest, kaebusega Tallinna Halduskohtusse (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082).

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes