Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Osalemine perioodi 2007-2013 EL struktuurivahendite meetme "Linnaliste piirkondade arendamine" välisprojektis "Priisle tee kergliiklustee esimese etapi rajamine" ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale
Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 korraldus number 624
Redaktsiooni kehtivus:22.04.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. aprill

2015 nr

624-k

Osalemine perioodi 2007-2013 EL struktuurivahendite meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ välisprojektis „Priisle tee kergliiklustee esimese etapi rajamine“ ja volituse andmine Tallinna Kommunaalameti juhatajale

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 10 lg 1, § 30 lg 1 p 2 ja § 35 lg 5 ja Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2008 määruse nr 6 „Välisprojektides osalemise kord“ § 6 lg 2 p 2 alusel ning kooskõlas regionaalministri 15. mai 2008 määruse nr 3 „Meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ tingimused ja investeeringute kava koostamise kord“ §-ga 13², § 15 lg 4 p-dega 4 ja 7 ning tulenevalt siseministri 10. novembri 2014 käskkirjast nr 1-3/160

1. Osaleda perioodi 2007-2013 EL struktuurivahendite meetme „Linnaliste piirkondade arendamine“ välisprojektis „Priisle tee kergliiklustee esimese etapi rajamine“ (edaspidi projekt).

2. Määrata projekti hoidjaks Tallinna Kommunaalamet, registrikood 75014913, aadress Mündi 2, Tallinn 15197.

3. Volitada Tallinna Kommunaalameti juhatajat Tallinna linna nimel alla kirjutama projektis osalemiseks vajalikele dokumentidele.

4. Nõustuda projekti kogumaksumusega 274 583 eurot, millest välistoetus moodustab 197 700 eurot ja projekti omafinantseerimine 76 883 eurot, millele lisandub projektiga seotud lisafinantseering summas 5020 eurot. Projekti omafinantseering ja projektiga seotud lisafinantseering kaetakse Tallinna linna eelarves Tallinna Kommunaalametile teede kapitaalremondiks  ja  rekonstrueerimiseks ettenähtud vahendite arvelt.

5. Tagada projekti tulemusena loodud vara säilimine ja avalik kasutus Priisle tee kergliiklusteena vähemalt viie aasta jooksul, arvates projekti abikõlblikkuse perioodi lõppemisest.

6. Tallinna Kommunaalametil teha otsus teatavaks linna finantsteenistusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes