Alasi tn 6 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

Tallinna Linnavalitsus 22.04.2015 korraldus number 608

Redaktsiooni kehtivus 22.04.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

22. aprill

2015 nr

608-k

Alasi tn 6 äriruumide tasuta kasutusse andmine (Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet)

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2,  Tallinna põhimääruse § 66 lg 4 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 Linnavara valitsemise kord § 11 lg-ga 1 ning tulenevalt Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti 9. aprilli 2015 taotlusest nr 1.1-2/2473 - 1

1. Tallinna Linnavaraametil anda Tallinna Munitsipaalpolitsei Ameti (registrikood 75034502) kasutusse tasuta ja tähtajatult Alasi tn 6 elamu parema tiiva soklikorrusel asuvad äriruumid nr 60 - 65 (inv pl) üldpinnaga 182,9 m² järgmistel tingimustel:

1.1 äriruume kasutatakse hoiuruumidena;

1.2 kasutaja tasub äriruumide kasutamise eest tasumisele kuuluvad kõrvalkulud (sh hooldus- ja halduskulud), maksud ja koormised;

1.3 äriruumide allkasutusse andmine on keelatud.

2. Tallinna Linnavaraametil teha korraldus teatavaks Tallinna Munitsipaalpolitsei Ametile.

Kalle Klandorf

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Priit Lello

Linna õigusdirektor

linnasekretäri ülesannetes