Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kotka tn 3a kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine
Tallinna Linnavalitsus 15.04.2015 korraldus number 541
Redaktsiooni kehtivus:15.04.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

15. aprill

2015 nr

541-k

Kotka tn 3a kinnisasjale Tallinna linna kasuks isikliku kasutusõiguse seadmise taotlemine ning isiklikule kasutusõigusele valitseja määramine

Asjaõigusseaduse §-de 641, 225 ja 228, kinnistusraamatuseaduse § 341 lg 1, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 5, Tallinna Linnavolikogu 13. juuni 2013 määruse nr 31 „Linnavara valitsemise kord“ § 5 ja § 6 lg 1 alusel ning kooskõlas Tallinna Linnavalitsuse 29. detsembri 2014 korraldusega nr 2001-k „Kotka tn 3a kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine Kristiine linnaosas“

1. Taotleda Tallinna linna, edaspidi õigustatud isik, kasuks Kotka tn 3a kinnistu detailplaneeringust, edaspidi detailplaneering, tulenevalt isikliku kasutusõiguse seadmist Kotka tn 3a kinnisasjale (kinnistusregistriosa nr 23095701, katastritunnus 78407:701:0380, pindala 1669 m², sihtotstarve ärimaa), edaspidi kinnisasi, ehitatava kõnnitee avaliku kasutamise tagamiseks järgmiste tingimustega:

1.1 isiklik kasutusõigus seatakse tähtajatult;

1.2 õigustatud isik isikliku kasutusõiguse eest kinnisasja omanikule tasu ei maksa;

1.3 isikliku kasutusõiguse alaks on kinnisasja osa pindalaga 80 m², mis on korralduse lisaks oleval skeemil tähistatud viirutusega;

1.4 õigustatud isikul on õigus kasutada isikliku kasutusõiguse alale ehitatavat kõnniteed (edaspidi tee) ööpäevaringselt piiramatu arv kordi avalikult kasutatava teena, st teel võivad jalgsi ja jalgrattaga liigelda kõik isikud vastavalt detailplaneeringule ning liikluskorraldusele;

1.5 õigustatud isik kohustub kasutama isikliku kasutusõiguse ala heaperemehelikult ja vastavalt selle otstarbele;

1.6 kinnisasja omanik kohustub:

1.6.1 tagama isikliku kasutusõiguse alale tee väljaehitamise vastavalt Tallinna linna ja Kaarsilla Kinnisvara OÜ vahel 12. detsembril 2014 sõlmitud lepingule nr 3-7/227;

1.6.2 remontima teed ja hoidma tee alaliselt heas seisukorras aastaringselt ning kandma nimetatud töödega seotud kulud nende eest õigustatud isikult hüvitist nõudmata;

1.6.3 hoiduma igasugusest tegevusest, mis takistab tee sihipärast kasutamist;

1.6.4 kuni Kotka tn 3a kinnisasjaga külgnevale Tallinn-Keila raudtee 100,7-102,2 km kinnisasjale kergliiklejatele läbipääsuks nõuetele vastava tunneli rajamiseni ja sellele kasutusloa väljastamiseni teavitama jalakäijaid (sellekohase märgistusega) kõnniteelt edasiminekuks läbipääsu puudumisest;

1.6.5 kinnisasja koormamisel piiratud asjaõigustega teavitama isikuid, kelle kasuks kinnisasi koormatakse, käesolevas punktis nimetatud isiklikust kasutusõigusest;

1.7 isikliku kasutusõiguse ala valdus antakse Kaarsilla Kinnisvara OÜ poolt Tallinna linnale (Tallinna Kommunaalametile) üle üleandmis-vastuvõtmisaktiga 1 kuu jooksul kinnisasjale ehitatava tee kasutusloa vormistamisest arvates ning Tallinna Kommunaalametile tuleb esitada tee kasutusluba koos digitaalse teostusjoonisega L-EST koordinaatide süsteemis;

1.8 taotleda isikliku kasutusõiguse kandmist kinnistusraamatusse;

1.9 isikliku kasutusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub kinnisasja omanik.

2. Nõustuda punktis 1 nimetatud kinnisasja koormamisega isiklike kasutusõigustega tehnovõrkude ja -rajatiste talumiseks.

3. Määrata Tallinna Kommunaalamet punktis 1 nimetatud isikliku kasutusõiguse valitsejaks isikliku kasutusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest arvates.

4. Tallinna Kommunaalametil:

4.1 võtta isikliku kasutusõiguse ala valdus üle vastavalt punktile 1.7;

4.2 edastada isikliku kasutusõiguse ala valduse üleandmis-vastuvõtmisakti koopia Tallinna Linnavaraametile.

5. Tallinna Linnavaraametil:

5.1 korraldada isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimine;

5.2 teha korraldus teatavaks Kaarsilla Kinnisvara OÜ-le ja Tallinna Kommunaalametile.

6. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa - Kotka tn 3a kinnisasjale seatava isikliku kasutusõiguse ala asukoha ja piiride skeem