Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Lasnamäe linnaosa vanema teenistusest vabastamine ja ülesannete täitmine
Tallinna Linnavalitsus 01.04.2015 korraldus number 476
Redaktsiooni kehtivus:01.04.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

1. aprill

2015 nr

476-k

Lasnamäe linnaosa vanema teenistusest vabastamine ja ülesannete täitmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 571 lg 1, avaliku teenistuse seaduse § 89 lg 1 ning töölepingu seaduse § 71 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 1. oktoobri 2009 määrusega nr 35 kinnitatud lisa 4 „Lasnamäe Linnaosa Valitsuse põhimäärus“ § 7 lg-tega 1 ja 6, Tallinna Linnavolikogu 12. juuni 2014 määruse nr 18 "Tallinna linna ametiasutuste palgajuhend" § 24
lg-ga 5 ja lisaga ning Tallinna Linnavalitsuse 16. aprilli 2008 määruse nr 31 „Tallinna linna asutuste ühtne asjaajamiskord“ § 32 lg-tega 1 ja 2 ning tulenevalt Vabariigi Valimiskomisjoni 23. märtsi 2015 otsusest nr 97 „XIII Riigikogu liikmete registreerimine“ ja linnapea ülesannetes abilinnapea Taavi Aasa ettepanekust

1. Vabastada Lasnamäe linnaosa vanem Olga Ivanova teenistusest 29. märtsil 2015 avaliku teenistuse seaduse § 89 lg 1 alusel seoses Riigikogu liikmeks asumisega.

2. Maksta Olga Ivanovale hüvitist kasutamata jäänud puhkuse eest 23 kalendripäeva ulatuses.

3. Olga Ivanoval anda asjaajamine ja teenistuse tõttu tema kätte usaldatud vara üle Lasnamäe linnaosa vanema asetäitjale Jaanus Riibele ning esitada üleandmise-vastuvõtmise akt kinnitamiseks linnapeale.

4. Määrata Lasnamäe linnaosa vanema asetäitja Jaanus Riibe Lasnamäe linnaosa vanema ülesannete täitjaks alates 30. märtsist 2015 kuni Lasnamäe linnaosa uue vanema ametisse nimetamiseni, vabastades ta linnaosa vanema ülesannete täitmise ajal linnaosa vanema asetäitja ülesannete täitmisest.

5. Määrata Jaanus Riibe põhipalgaks Lasnamäe linnaosa vanema ülesannete täitmise ajal 2600 eurot kuus.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Olga Ivanovale, Jaanus Riibele ja Lasnamäe Linnaosa Valitsusele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär