Peterburi tee 34 ja 34b kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Tallinna Linnavalitsus 23.03.2015 korraldus number 444

Redaktsiooni kehtivus 23.03.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. märts

2015 nr

444-k

Peterburi tee 34 ja 34b kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 3, § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p-ga 1 ja Tallinna Linnavalitsuse 20. märtsi 2013 korraldusega nr 349-k „Peterburi tee 34 ja 34b kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Lasnamäe linnaosas“ ning arvestades detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut (korralduse lisa) ja tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu äri- ja büroohoonete ning lao- ja tootmishoonete ehitamine ei oma olulist keskkonnamõju

1. Mitte algatada Tallinna Linnavalitsuse 20. märtsi 2013 korraldusega nr 349-k algatatud Peterburi tee 34 ja 34b kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Lasnamäe linnaosas 3,13 ha suurusel maa-alal asuva äri- ja tootmismaa sihtotstarbega Peterburi tee 34 kinnistu ärimaa sihtotstarbe osakaalu suurendamine 15%-lt 30%-ni ja kinnistutele ehitusõiguse määramine kokku kahe kuni 8-korruselise äri- ja büroohoone, seitsme kuni 3-korruselise lao- ja tootmishoone, ühe kuni 2-korruselise ärihoone ning ühe kuni 1-korruselise abihoone ehitamiseks.

2. Detailplaneeringu:

2.1 koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn);

2.2 koostaja on Linnaruumi OÜ (aadress Pärnu mnt 130, 11317 Tallinn);

2.3 kehtestab Tallinna Linnavalitsus (aadress Vabaduse väljak 7, 15199 Tallinn).

3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik järgmistel põhjustel:

3.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks keskkonda saastavat tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi või looduslike alade kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;

3.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta äri- ja büroohoonete ning lao- ja tootmishoonete ehitamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on valdavalt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

3.3 planeeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal ja piirkonnas on juba kujunenud inimtegevuse poolt oluliselt mõjutatud ja tiheasustusalas paiknev hoonestatud linnakeskkond. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale, sest planeeringualal on tegemist uute hoonete rajamisega olemasolevate äri- ja laohoonetega territooriumile;

3.4 Lasnamäe linnaosas Peterburi tänava äärsel ettevõtlus-, tootmis- ja laondusettevõtete alal asuval planeeringualal ega lähialal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib mõjutada;

3.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest planeeringulahendusega ei likvideerita väärtuslikku haljastust. Likvideeritav, peamiselt väheväärtuslik haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Planeeringulahendusega nähakse alale ette uut haljastust ja haljasala ning planeeringu elluviimisel haljastuse osakaal kinnistul suureneb;

3.6 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringu elluviimisel suureneb planeeringuala piirkonna liikluskoormus ning sellega kaasnev müra ja õhusaaste, kuid mõju ei ole eeldatavasti oluline. Tegemist on peamiselt äri- ja laondusettevõtete piirkonnaga ning planeeringualal ei muutu sealse tegevuse iseloom;

3.7 detailplaneeringu ala kohta tehtud keskkonnaseisundi ülevaatuse järgi ei ole alal tuvastatud keskkonnareostust. Kui parklate ja platside sademeveed puhastatakse enne ühiskanalisatsiooni juhtimist lokaalsetes puhastusseadmetes, ei kaasne tegevusest negatiivset mõju pinna- ega põhjaveele;

3.8 detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele. Planeeritavatesse hoonetesse kavandatavat tootmistegevust reguleeritakse vajadusel keskkonnalubadega;

3.9 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringu ja Lasnamäe tööstusalade üldplaneeringu maakasutuse juhtotstarbega.

4. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kell 14.00-18.00 ja neljapäeviti kell 9.00-12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

5. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Linnaruumi OÜ-le.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisa