Tallinna kalmistutele ametlike kohanimede määramine

Tallinna Linnavalitsus 23.03.2015 korraldus number 436

Redaktsiooni kehtivus 23.03.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

23. märts

2015 nr

436-k

Tallinna kalmistutele ametlike kohanimede määramine

Kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 1 ja 2, § 13 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 15 Tallinna kohanimede määramise kord § 1 lg 3 p 5, § 2 lg 2 p 3 ja § 5 lg 3 alusel ning tulenevalt vajadusest määrata Tallinna endiste kalmistute nimed ametlike kohanimedena

1. Määrata Kesklinnas paiknevatele kalmistutele nimed järgmiselt:

1.1 Aegna asumis Aegna kalmistu (lisa 1);

1.2 Mõigu asumis Mõigu kalmistu (lisa 2).

2. Määrata Nõmme linnaosas paiknevatele kalmistutele nimed järgmiselt:

2.1 Hiiu asumis Hiiu baptistikalmistu (lisa 3);

2.2 Vana-Mustamäe asumis Glehni kalmistu (lisa 4).

3. Tallinna Kesklinna Valitsusel ja Nõmme Linnaosa Valitsusel tagada uute kohanimesiltide paigaldamine 25. maiks 2015.

4. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil teha korraldus teatavaks Tallinna Kesklinna Valitsusele ja Nõmme Linnaosa Valitsusele.

5. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Taavi Aas

Abilinnapea linnapea ülesannetes

Toomas Sepp

Linnasekretär

Lisad