Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringu osaline vastuvõtmine kruntide positsioon 1-12 ja 17-23 osas Haabersti linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 04.03.2015 korraldus number 299
Redaktsiooni kehtivus:04.03.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

4. märts

2015 nr

299-k

Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringu osaline vastuvõtmine kruntide positsioon 1-12 ja 17-23 osas Haabersti linnaosas

Planeerimisseaduse § 18 lg 1, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 17 lg-te 3 ja 5 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga“ ning lähtudes Tallinna Linnavalitsuse 21. oktoobri 2009 korraldusest nr 1726-k „Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Haabersti linnaosas ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

1. Võtta vastu Haabersti linnaosas asuva 10,66 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Tähetorni tn 98 kinnistu detailplaneering, K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 08045, 9,45 ha suuruse maa-ala s.o kruntide positsioon 1-12 ja 17-23 osas. Detailplaneeringus on ette nähtud moodustada Tähetorni tn 98 kinnistu jagamise teel 12 elamumaa, 2 sotsiaalmaa (üldkasutatav maa), 1 tootmismaa ja 4 transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määrata moodustatavatele elamumaa kruntidele ehitusõigus kümne 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega, ühe 2 maapealse korrusega, nelja 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ning kaheksa 3 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega korterelamu ehitamiseks. Samuti on detailplaneeringuga lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

2. Tallinna Linnavaraametil sõlmida enne detailplaneeringu kehtestamist planeeringualal paikneva kinnistu omanikuga võlaõiguslik leping krundi positsioon 19 tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale, leping krundi positsioon 17 tasuta võõrandamiseks Tallinna linnale või kavandatud kergliiklusteede avaliku kasutuse tagamiseks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse leping Tallinna linna kasuks ning kruntidele positsioon 11 ja 12 kavandatud kergliiklusteede avaliku kasutuse tagamiseks tasuta ja tähtajatu isikliku kasutusõiguse leping Tallinna linna kasuks.

3. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil ja Haabersti Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu avalik väljapanek.

4. Haabersti Linnaosa Valitsusel teavitada avaliku väljapaneku toimumisest planeerimisseaduse § 18 lg 5 p-des 2-4 nimetatud isikuid.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

Linnasekretär