Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Aktile on aluseks
 
Tvk m 26.01.2012 nr 3
Akt tunnistab kehtetuks
 
Tlv k 03.11.2010 nr 1678
Akt viitab
 
Tvk m 13.06.2013 nr 32
 
Tlv m 06.04.2011 nr 52
Akti muudavad
 
Tlv k 22.01.2020 nr 87
 
Tlv k 22.05.2019 nr 711
 
Tlv k 16.01.2019 nr 72
 
Tlv k 21.06.2017 nr 1052
 
Tlv k 18.01.2017 nr 110
 
Tlv k 27.01.2016 nr 118
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine
Tallinna Linnavalitsus 18.02.2015 korraldus number 229
Redaktsiooni kehtivus:01.02.2020 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 22.01.2020 nr 87, jõustumine 01.02.2020
Tlv k 22.05.2019 nr 711, jõustumine 01.06.2019
Tlv k 16.01.2019 nr 72, jõustumine 01.02.2019 
Tlv k 21.06.2017 nr 1052, jõustumine 01.07.2017
Tlv k 18.01.2017 nr 110, jõustumine 01.02.2017
Tlv k 27.01.2016 nr 118, jõustumine 01.02.2016

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. veebruar

2015

229-k

 

 

Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hindade kehtestamine

 

 

 

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 3 alusel ja kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 26. jaanuari 2012 määruse nr 3 „Tallinna Linnaarhiivi põhimäärus” § 6 lg 1 p-ga 10, § 7 p-ga 7, § 8 lg 2 p-ga 8 ja 13. juuni 2013 määruse nr 32 „Linnavara kasutusse andmise kord” § 1 lg-ga 3 ning Tallinna Linnavalitsuse 6. aprilli 2011 määruse nr 52 „Teenuse hinna kehtestamine linna asutustes” § 3 p-ga 1

 

 

         

1. Kehtestada alates 1. märtsist 2015 Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hinnad vastavalt lisale.

2. Loa Tallinna Linnaarhiivi ruumide üürimiseks annab linnaarhiivi juhataja.

3. Ruumide kasutamine Tallinna linna ametiasutuste tööalasteks nõupidamisteks on tasuta.

4. Trükiste müügil on lubatud allahindluse koefitsient 0,2-1,0.

5. Punktis 4 nimetatud allahindluse koefitsiendi määra vahemikus 0,2-1,0 otsustab iga üksiku trükise puhul Tallinna Linnaarhiivi juhataja.

6. Tallinna Linnaarhiivil avalikustada kehtestatud hinnakiri Tallinna linna veebilehel avalike teenuste andmekogus ATAK.

7. Tunnistada kehtetuks 1. märtsist 2015 Tallinna Linnavalitsuse 3. novembri 2010 korraldus nr 1678-k „Tallinna Linnaarhiivi teenuste hindade kehtestamine”.

8. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks Tallinna Linnaarhiivile ja Tallinna Ettevõtlusametile.

9. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Lisa. Tallinna Linnaarhiivi tasuliste teenuste ja kaupade hinnakiri (Tlv k 22.01.2020 nr 87, jõustumine 01.02.2020)