Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Toome pst 31 ja Toome pst 31a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 18.02.2015 korraldus number 204
Redaktsiooni kehtivus: - 13.01.2021

AKTI TUNNISTAB KEHTETUKS:
Tlv k 13.01.2021 nr 18

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

18. veebruar

2015 nr

204-k

 

 

Toome pst 31 ja Toome pst 31a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas

 

 

 

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2 ja § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt I. Paidla 6. novembri 2014 algatamisettepanekust

 

 

         

1. Algatada Nõmme linnaosas, 0,19 ha suurusel maa-alal, Toome pst 31 ja Toome pst 31a kinnistute detailplaneeringu koostamine. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Toome pst 31 ja Toome pst 31a kinnistute piire ning määrata ehitusõigus Toome pst 31 krundil oleva elamu laiendamiseks ja abihoone rekonstrueerimiseks ning Toome pst 31a krundile kavandada 2-korruseline üksikelamu ja rajada abihoone. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Teha koostööd Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2 loetletud isikutega ning Nõmme Linnaosa Valitsuse, Tallinna Keskkonnaameti ja teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

4. Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.

5. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

 

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 

Lisa - Toome pst 31 ja Toome pst 31a kinnistute detailplaneering