Tallinna linnale 2014. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste lõikes ja omatulude ja tegevuskulude suurendamine

Tallinna Linnavalitsus 11.02.2015 korraldus number 184

Redaktsiooni kehtivus 11.02.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. veebruar

2015 nr

184-k

Tallinna linnale 2014. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste lõikes ja omatulude ja tegevuskulude suurendamine

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2 ja Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 "Tallinna linna 2014. aasta eelarve" § 2 p-de 1 ja 10 alusel ning tulenevalt Tallinna Kommunaalameti taotlusest

1. Kinnitada Tallinna linnale 2014. aastal antud riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste III jaotus ametiasutuste lõikes summas 1 417 846 € vastavalt lisale 1 „Kulude eelarve (riigieelarve eraldiste, lepingute alusel linnale eraldatud vahendite ja saadud annetuste arvelt)“ ja lisale 2 „Investeerimistegevuse eelarve“.

2. Kinnitada Tallinna linnale 2014. aastal toetusfondist eraldatud keskkonnatasude muutmise kompensatsiooniks 16 485 € ja samas mahus hoiuste suurenemine.

3. Kinnitada asutuste omatulude kavandatust suuremas mahus täitmine 2014. aastal vastavalt lisale 3 „Omatulude eelarve“ ja sellele vastav kulude suurendus vastavalt lisale 4 „Kulude eelarve (omatulude arvelt)“.

4. Suurendada eelarvepositsiooni „tulekustutusvee tasud ja tuletõrjehüdrantide hoolduskulud“ 2014. aasta kulusid 13 695 € eelarvepositsiooni „sademevee puhastus (a)“ kokkuhoiu arvelt eelarvepositsiooni „Vesi ja kanalisatsioon“ üldsumma piires vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. detsembri 2013 määruse nr 59 „Tallinna linna 2014. aasta eelarve“ lisa 3 „Kulude eelarve“ jaotises „Kommunaalameti haldusala“ linnavalitsusele antud volitusele.

5. Ametiasutustel kasutada projektide kulude eristamiseks muudest kuludest raamatupidamisarvestuses majandustehingute kirjendamisel projektikoode.

6. Tallinna Linnakantseleil teha korraldus teatavaks linna ametiasutustele.

7. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, 15082 Tallinn) 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisad