Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Kammelja tn 1-13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine kruntide positsioon 1-15 ja 22 osas
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2015 korraldus number 175
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. veebruar

2015 nr

175-k

Kammelja tn 1-13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine kruntide positsioon 1-15 ja 22 osas

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lg 1 p 3, § 35 lg 5 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu“ § 13 p-ga 2 ja Tallinna Linnavalitsuse 6. novembri 2002 korraldusega nr 2732-k „Kammelja 1-13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu koostamise algatamine“ ning Tallinna Linnavalitsuse 29. juuni 2007 korraldusega nr 1314-k „Kammelja 1-13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu vastuvõtmine Haabersti linnaosas“ ning arvestades detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangut (korralduse lisa) ja tulenevalt asjaolust, et detailplaneeringu elluviimisega kaasnev tegevus nagu 2-korruseliste väikeelamute rajamine ei oma olulist keskkonnamõju

1. Mitte algatada Tallinna Linnavalitsuse 6. novembri 2002 korraldusega nr 2732-k algatatud Kammelja tn 1-13 kinnistute ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist kruntide positsioon 1-15 ja 22 osas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Haabersti linnaosas 3,92 ha suurusel planeeritaval maa-alal asuva Kammelja tn 13 kinnistu jagamine üheks tootmismaa, kolmeks sotsiaalmaa (üldkasutatav maa), kaheks transpordimaa ja viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks. Moodustatavatele elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus kokku kahe 2 maapealse korrusega kahe korteriga elamu ja kahe abihoone ning kolme 2 maapealse korrusega üksikelamu ning tootmismaa krundile ühe alajaama ehitamiseks. Kammelja tn 3, 5, 7, 9 ja 11 kinnistutel täpsustatakse olemasolevate 2 maapealse korrusega üksikelamute ehitusõigust ja määratakse ehitusõigus igale krundile ühe abihoone ehitamiseks, Kammelja tn 1 kinnistul täpsustatakse olemasoleva ühe 2 maapealse korrusega üksikelamu ehitusõigust ja määratakse ehitusõigus lisaks kahe abihoone ehitamiseks.

2. Detailplaneeringu:

2.1 koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet (aadress Vabaduse väljak 7, 15198 Tallinn);

2.2 koostaja on Casa Planeeringud OÜ (aadress Haigru tn 9, 10615 Tallinn);

2.3 kehtestab Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru 12, 15080 Tallinn).

3. Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine detailplaneeringu koostamisel ei ole vajalik järgmistel põhjustel:

3.1 detailplaneeringuga ei kavandata eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga tegevust, sh näiteks tootmistegevust, ulatusliku elamupiirkonna rajamist ega muud tegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke või mürataseme suurenemist;

3.2 lähtudes planeeringuala ja selle lähiümbruse keskkonnatingimustest ja maakasutusest, ei põhjusta kuni 2-korruseliste väikeelamute rajamine ning sihtotstarbeline kasutamine antud asukohas olulist keskkonnamõju. Tegevusega kaasnevad võimalikud mõjud on valdavalt ehitusaegsed, nende ulatus piirneb peamiselt planeeringualaga ning avariiolukordade esinemise tõenäosus on väike, kui detailplaneeringu elluviimisel arvestatakse detailplaneeringu ja ehitusprojektide tingimusi ning õigusaktide nõudeid;

3.3 planeeringuga kavandatav tegevus ei põhjusta looduskeskkonna vastupanuvõime ega loodusvarade taastumisvõime ületamist, sest planeeringualal on juba osaliselt kujunenud inimtegevuse poolt mõjutatud hoonestatud linnakeskkond ning planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist mõju looduskeskkonnale. Planeeringulahendusega kavandatud elamukrundid ja tänavad on linnaehituslikult varem väljakujunenud väikeelamute ala jätkuks. Planeeringualal säilitatakse metsaala ning kehtestatava detailplaneeringuga ehituskeeluvööndisse hooneid ei planeerita. Planeeringualale rajatakse kallasrajani ulatuvad avalikuks kasutuseks mõeldud jalgrajad;

3.4 Haabersti linnaosas Kakumäel Kammelja tänava äärsel pereelamute alal asuval planeeringualal ega lähialal ei paikne kaitstavaid loodusobjekte, Natura 2000 võrgustiku alasid ega teisi maastikuliselt ja ökoloogiliselt väärtuslikke või tundlikke alasid, mida planeeringuga kavandatav tegevus võib oluliselt mõjutada;

3.5 detailplaneeringu elluviimisega ei avaldata olulist mõju kõrghaljastusele, sest planeeringulahendusega säilitatakse valdav osa kõrghaljastusest ning planeeringuala mereäärne osa rohealana, samuti ehituskeeluvööndis paiknev metsaala. Likvideeritav haljastus kompenseeritakse asendusistutustega vastavalt Tallinna Linnavolikogu 19. mai 2011 määruse nr 17 „Puu raieks ja hoolduslõikuseks loa andmise tingimused ja kord“ tingimustele. Planeeringulahendusega nähakse ette uut haljastust ja tagatakse nõutav haljastuse protsent kinnistul;

3.6 detailplaneeringuga kavandatav tegevus ei kahjusta kultuuripärandit, inimese tervist, heaolu ega vara. Planeeringu elluviimisel suureneb mõnevõrra planeeringuala piirkonna liikluskoormus ning sellega kaasnev müra ja õhusaaste, kuid mõju ei ole eeldatavasti oluline;

3.7 planeeringualal ei ole tuvastatud keskkonda saastavaid objekte ega jääkreostust ning alal ei ole varem toimunud tootmist ega muud keskkonnaohtlikku tegevust. Seetõttu ei ole eeldada ka olulist pinnase või vee reostust, mis seaks piirangud edasisele ehitustegevusele;

3.8 detailplaneeringuga kavandatava tegevusega ei kaasne olulisel määral soojuse, kiirguse ega lõhna teket, vähest valgusreostust tekib valgustusest, vibratsiooni võib esineda hoonete ehitamisel. Samuti on tavapärasest suuremas koguses jäätmeteke seotud peamiselt ehitustöödega, mille käigus jäätmed käideldakse vastavalt nõuetele;

3.9 detailplaneering on kooskõlas Tallinna üldplaneeringus ja Tallinna Linnavolikogu 10. märtsi 2011 otsusega nr 28 vastu võetud „Haabersti linnaosa üldplaneeringus“ määratud maakasutuse juhtotstarbega.

4. Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kell 14.00-18.00 ja neljapäeviti kell 9.00-12.00 ning Tallinna õigusaktide registris aadressil https://oigusaktid.tallinn.ee/.

5. Tallinna Keskkonnaametil korraldada keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse avaldamine 14 päeva jooksul otsuse tegemisest arvates ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

6. Tallinna Keskkonnaametil teha korraldus teatavaks Casa Planeeringud OÜ-le.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Kammelja tn 1-13 kinnistute ja lähiala detailplaneering