Alates 2020. aasta sügisest luuakse Tallinna õigusakte Teele infosüsteemis. Sealt leiad õigusaktid, mis on vastu võetud pärast 17. septembrit 2020. Vanemad õigusaktid on kättesaadavad siin, Tallinna õigusaktide registris.

Kasutaja  
Parool

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Päikese pst 70 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas
Tallinna Linnavalitsus 11.02.2015 korraldus number 170
Redaktsiooni kehtivus:11.02.2015 - ...

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Tallinn

11. veebruar

2015 nr

170-k

Päikese pst 70 kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine Nõmme linnaosas

Planeerimisseaduse § 10 lg 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 3, Tallinna Linnavolikogu 6. septembri 2012 määruse nr 21 “Tallinna linna ehitusmäärus“ § 11 lg 2 ja § 12 lg 6 alusel, kooskõlas Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud “Tallinna üldplaneeringuga“ ning tulenevalt A. Saarestiku 28. augusti 2014 algatamisettepanekust

1. Algatada Nõmme linnaosas, 0,21 ha suurusel maa-alal Päikese pst 70 kinnistu  detailplaneeringu koostamine. Maa-ala kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Päikese pst 70 kinnistule ehitusõiguse määramine kuni 2 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega üksikelamu ehitamiseks ning abihoonete rajamiseks. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

2. Detailplaneering koostada vastavalt Tallinna Linnavalitsuse 31. oktoobri 2012 määrusele nr 52 „Detailplaneeringu koostamise algatamisettepaneku vorm ning detailplaneeringu koostamise nõuded“.

3. Detailplaneeringu koostamisel arvestada järgnevaid lähteseisukohti ja lisatingimusi:

3.1 määrata detailplaneeringus arhitektuurinõuded ehitusprojekti koostamiseks, millega tagatakse kavandatava hoone sobivus miljööväärtuslikule hoonestusalale;

3.2 määrata piirdeaia suurimaks lubatud kõrguseks 1,5 m;

3.3 kuna Päikese pst on tänavahaljastuse vajadusega, näha ette tänavahaljastusele vajalik kasvuruum ja -tingimused ning esitada vastav lahendus. Tänavapuude istutuse kavandamisel lähtuda Tallinna Linnavalitsuse 28. septembri 2011 määruse nr 112 „Avalikule alale puude istutamise kord“ nõuetest. Lisaks kavandada haljastust (puid, põõsaid) kinnistu tänavapoolsele küljele;

3.4 haljastuse osakaal krundi pinnast peab olema minimaalselt 50%.

4. Teha koostööd Tallinna linna ehitusmääruse § 14 lg 2 loetletud isikutega ning Nõmme Linnaosa Valitsuse, Tallinna Keskkonnaameti ja teiste isikutega, kelle õigusi või kohustusi võib planeeringulahendus puudutada.

5. Nõmme Linnaosa Valitsusel korraldada detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks väljapanek ning avalik arutelu.

6. Tallinna Linnaplaneerimise Ametil avaldada korraldus ajalehes, milles Tallinna linn avaldab ametlikke teadaandeid.

Edgar Savisaar

Linnapea

Priit Lello

Linna õigusdirektor linnasekretäri ülesannetes

Lisa - Päikese pst 70 kinnistu detailplaneering