Kasutaja  
Parool

Hea kasutaja!


Tallinna õigusaktide registris olevat teavet enam ei uuendata, siit leiate enne 17. septembrit 2020 vastu võetud aktid.

Ajakohased õigusaktid on kättesaadavad Tallinna õigusaktide infosüsteemis Teele.

Abi saate kasutajatoe telefonil 6411 511 või e-posti aadressil teeleabi@tallinnlv.ee.

Seosed
Redaktsioonid

Linnavolikogu istungid
Linnavalitsuse istungid
Tallinna põhimäärus
Riigi Teataja
RT ingliskeelsed tõlked


Lihtsa otsingu abil otsitakse vaikimisi kehtivaid õigusakte. Otsingu tulemusena ei kuvata õigusakte, mis üksnes muudavad teist õigusakti või tunnistavad selle kehtetuks. Samuti ei kuvata linnavalitsuse istungi protokolli väljavõtteid (päevakorrapunkte).
Valikute muutmisega saab otsida ka kehtetuid ja tulevikus jõustuvaid akte. Istungi protokollide väljavõtete ja muutvate aktide leidmiseks tuleb kasutada laiendatud otsingut.
NB! Korraldustele ja otsustele koostatakse redaktsioone alates 9. detsembrist 2009. Kehtiva redaktsiooni saamiseks tuleb korralduse juures oleva seoste lingi alt vaadata, kas korraldust on muudetud.


Lihtne otsing

Aktile    I    Prindi    I    PDF    I    Tagasi nimekirja
Akti päis
Eha tn 12 maa tagastamine, endise kinnistu nr 170 maa osaline mittetagastamine ja mittetagastatava osa eest kompensatsiooni määramine
Tallinna Linnavalitsus 28.01.2015 korraldus number 83
Redaktsiooni kehtivus:23.03.2015 - ...

 Redaktsioonid

REDAKTSIOON:
Tlv k 23.03.2015 nr 413

 

TALLINNA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

 

 

Tallinn

28. jaanuar

2015 nr

83-k

 

 

Eha tn 12 maa tagastamine, endise kinnistu nr 170 maa osaline mittetagastamine ja mittetagastatava osa eest kompensatsiooni määramine

 

 

Maareformi seaduse § 5 lg 1 p 3, § 6 lg 1, lg 2 p 3, § 7 lg 1, § 13, § 15 lg-te 1 ja 2, § 36, maakatastriseaduse § 18 lg 6, ruumiandmete seaduse § 48 lg 1, lg 2 p 1, § 50, § 54 lg 1, maa hindamise seaduse § 9 lg-te 1, 3, 5, 6, 8, § 11 lg 1, § 12 lg 1, õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 14 lg 1¹, § 15 lg 1, Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 13 lg 7, Vabariigi Valitsuse 23. oktoobri 2008 määruse nr 155 „Katastriüksuse sihtotstarvete liigid ja nende määramise kord” § 1 lg 2, § 2, § 4 p 3, § 5, § 6 p 13.1, Tallinna Linnavolikogu 16. oktoobri 2003 määruse nr 50 „Maakatastriseaduse § 18 kohaliku omavalitsuse pädevusse antud katastriüksuste sihtotstarvete määramise delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele”, Tallinna Linnavolikogu 2. juuni 2011 määruse nr 19 „Ruumiandmete seaduses sätestatud ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele” alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993 määruse nr 36 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise kord” p-dega 563, 57, 58 ja 63, Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra” p-dega 24, 33, 34, 36², 36³, 37, Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringuga”, Tallinna Linnavalitsuse 28. juuni 2006 määrusega nr 60 „Katastrimõõdistamise teostamisega ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramise kord”, Tallinna Linnavalitsuse 23. jaanuari 2013 määrusega nr 5 „Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise kord” ning tulenevalt Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. juuni 1998 otsusest nr 10087, millega Eha tänav 14 (endisel kinnistul nr 170) asunud krundi suurusega 1793 m2 suhtes tunnistati omandireformi õigustatud subjektiks Eesti Evangeelne Luterlik Kirik; Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2014 korraldusest nr 1173-k „A. Adamsoni tn 18 maa tagastamine ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine maa osaliseks ostueesõigusega erastamiseks”; Tallinna Linnavalitsuse 29. oktoobri 2014 korraldusest nr 1604-k „Tallinna Linnavalitsuse 13. augusti 2014 korralduse nr 1173-k „A. Adamsoni tn 18 maa tagastamine ja ehitise teenindamiseks vajaliku maa määramine maa osaliseks ostueesõigusega erastamiseks” muutmine”; Osaühingu Dalagor 28. oktoobril 2014 koostatud katastriüksuse plaanist (töö nr R-16-14) ning õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise toimiku nr 7536 materjalidest

 

         

1. Tagastada õigusvastaselt võõrandatud maa Tallinnas, Kesklinna linnaosas alljärgnevatel tingimustel:

1.1 asukoht: Eha tn 12;

1.2 pindala: 1603 m²;

1.3 sihtotstarve: sotsiaalmaa - ühiskondlike ehitiste maa (Üh).

2. Tagastada punktis 1 nimetatud maa (endine aadress Eha tänav 14, endine kinnistu nr 170), järgmisele isikule: Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, registrikood 80208720, asukoht Kiriku plats 3,Tallinn.

3. Eha tn 12 maaüksusel asuv kuur (ehitisregistri kood 101017953) kuulub Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule. Riikliku ehitisregistri andmeid on kontrollitud 16. detsembril 2014.

4. Mitte tagastada endise Eha tn 14, endise kinnistu nr 170 maad pindalaga 190 m2, kuna õigusvastaselt võõrandatud maal paiknevad teistele isikutele kuuluvad ehitised.

5. Alustada tagastamisele mittekuuluva maa-ala kompenseerimise menetlust ja kompenseeritava maa maksumuse määramist punktis 2 nimetatud isikule.

6. Kinnitada juurdelisatud õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise 11. detsembri 2014 akt nr 3052.

7. Määrata Kesklinna linnaosas, endisel aadressil Eha tn 14, endise kinnistu nr 170, üldpindalaga 1793 m2 õigusvastaselt võõrandatud maa suurusega 190 m² maksumuseks 1 518 (üks tuhat viissada kaheksateist) eurot ja 10 senti.
(Tlv k 23.03.2015 nr 413)

8. Määrata punktis 7 nimetatud õigusvastaselt võõrandatud maa eest kompensatsioon 95 % ulatuses, summas 1 442 (üks tuhat nelisada nelikümmend kaks) eurot ja 20 senti järgmisele isikule:

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, registrikood 80208720, asukoht Kiriku plats 3,Tallinn.
(Tlv k 23.03.2015 nr 413)

9. Punktis 8 nimetatud summa makstakse Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule välja rahandusministrile esitatud avalduse alusel avalduse esitamise kvartalile järgneval kvartalil või takistavate asjaolude ilmnemise korral esimesel võimalusel pärast takistavate asjaolude kõrvaldamist.
(Tlv k 23.03.2015 nr 413)

10. Punktis 8 nimetatud isik on kohustatud vara kompenseerimise menetluses vastavalt Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 13 lõikele 7 tegema Vabariigi Valitsuse kehtestatud tähtaegadel ja korras menetluseks vajalikke toiminguid. Ta on kohustatud kolme kuu jooksul kompensatsiooni määramise korralduse kättesaamisest arvates esitama rahandusministrile rahandusministri määrusega kehtestatud vormi kohase avalduse kompensatsiooni väljamaksmiseks tema poolt näidatud pangakontole. Kui isik, kellele kompensatsioon on määratud, ei saa nimetatud tähtaja jooksul mõjuvatel põhjustel kompensatsiooni väljamaksmise avaldust esitada, peab ta sellest teatama Rahandusministeeriumile ja taotlema tähtaja ennistamist, näidates ära takistavad põhjused ja esitades tõendid nende olemasolu kohta. Kui rahandusminister loeb esitatud põhjused mõjuvateks, ennistab ta avalduse esitamise tähtaja. Kui avalduse esitamata jätmise põhjused ei ole mõjuvad või on tõendamata, lõpetab rahandusminister kompenseerimise menetluse vastavalt Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 13 lõikele 7 ja tühistab kompenseerimise korralduse, teavitades sellest isikut, kellele kompensatsioon oli määratud, maavanemat ja korralduse andnud kohalikku omavalitsusüksust.

11. Krundile on juurdepääs Eha tänavalt.

12. Lugeda endise kinnistu nr 170 maa tagastamise taotlus lahendatuks.

13. Punktis 2 nimetatud isikut teavitatakse vajadusest taluda asjaõigusseaduse §-s 158¹ ja asjaõigusseaduse rakendamise seaduse §-s 15² sätestatud tingimustel olemasolevaid maapealseid ja maa-aluseid tehnovõrke ja -rajatisi ning mitte kahjustada neid. Kinnisasjal paiknevad tehnovõrgud või -rajatised ei ole kinnisasja osaks tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 54 lg 2 kohaselt.

14. Senine maakasutusõigus lõpeb punktis 1 nimetatud maa kinnistusraamatusse kandmise (kinnistusregistriosa avamise) päevast.

15. Tallinna Linnavaraametil:

15.1 teha korraldus teatavaks Harju maavanemale, Eesti Evangeelsele Luterlikule Kirikule ja Rahandusministeeriumile;

15.2 kanda korraldusest tulenevad andmed Tallinna maamaksu registrisse.

16. Korraldust on võimalik vaidlustada Tallinna Halduskohtus (Pärnu mnt 7, Tallinn 15082) kahe kuu jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest

 

 

 

Edgar Savisaar

Linnapea

Toomas Sepp

 

Linnasekretär

 

 


KINNITATUD

Tallinna Linnavalitsuse
28. jaanuari 2015

korraldusega nr 83-k

 

 

Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse määramise akt nr 3052

 

 

 

     

1. Käesolev akt on koostatud Vabariigi Valitsuse 22. augusti 2001 määrusega nr 276 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud maa maksustamishinnad” ja Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993 määrusega nr 216 kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra” p 24 ning Tallinna Linnavolikogu 11. detsembri 2008 määruse nr 43 „Tallinna Linnavaraameti põhimäärus” § 6 lg 1 p 17 alusel.

2. Kompenseeritava maatüki asukoht

Harju maakond

Tallinn

Eha tn 14

2

(maakond)

(linn)

(endine aadress)

(1993. a hinnatsooni nr)

3. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Tallinna linnakomisjoni 19. juuni 1998 otsusega nr 10087 on määratud maa võõrandamisaegne üldpindala 1793 m² ja tunnistatud õigustatud subjektiks järgmine isik:

 

Õigustatud subjekt

Nõudeõiguse osa suurus

 

 

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik

ees- ja perekonnanimi

1

 

mõttelises osas

1793 m²

 

pindala

 

 

 

 

4. Õigusvastaselt võõrandatud maast ei kuulu tagastamisele maareformi seaduse § 6 lg 2 p 3 alusel 190 m².

5. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse arvutus:

hinnatsooni nr

maa maksustamishind (eurot/m²)

maa pindala (m²)

koefitsient

maa maksumus (eurot)

2

7,99

190

1

1518,10

 

 

 

 

 

6. Kompenseerimisele kuuluva 190 m² õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus on 1 518,10 eurot.
(Tlv k 23.03.2015 nr 413)

 

 

 

Akti koostaja:

Ellu Brauer

Tallinna Linnavaraameti peaspetsialist

 

 

11. detsember 2014