Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 "Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord" muutmine

Tallinna Linnavolikogu 22.01.2015 määrus number 1
jõustumine 02.02.2015

Redaktsiooni kehtivus 02.02.2015 - ...

TALLINNA LINNAVOLIKOGU

MÄÄRUS

Tallinn                                                                                                  22. jaanuar 2015 nr 1

Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruse nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ muutmine

Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 55 lg 1 p 3 ja lg 3 ning § 59 lg 1 alusel.

§ 1.  Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2014 määruses nr 12 „Tallinna linnas avaliku ürituse korraldamise ja pidamise kord“ tehakse järgmised muudatused:

1) preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Määrus kehtestatakse korrakaitseseaduse § 55 lg 1 p 3 ja lg 3 ning § 59 lg 1 alusel.“;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 11 ja paragrahvi 11 lõike 1 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 19 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 19. Korrakaitseseaduse § 55 lõike 1 punktis 3 ja lõikes 3 sätestatud kohaliku omavalitsuse ülesannete delegeerimine Tallinna Linnavalitsusele

Korrakaitseseaduse § 55 lõike 1 punktis 3 ja lõikes 3 nimetatud kohaliku omavalitsuse ülesandeid täidab Tallinna Linnavalitsus.“.

Toomas Vitsut

Tallinna Linnavolikogu esimees